Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Protų mūšis Komandinis žaidimas

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Protų mūšis Komandinis žaidimas"— Pateikties kopija:

1 Protų mūšis Komandinis žaidimas
Vertinimą galite susikurti (už teisingą atsakymą komandoms duodami taškai)

2 Terminai: Antika Hegzametras Metafora Terminai: Renesansas Frazeologizmas Mefistofelis Terminai: Barokas „Faustas“ Epas Terminai: Šviečiamasis amžius Filosofinė tragedija Citata

3 Antika (pranc. antique <lot
Antika (pranc. antique <lot. antiquus – senovinis) – senovės istorijos laikotarpis, trukęs apytikriai nuo 1250 m. pr. m. e. iki Vakarų Romos imperijos žlugimo 476 m.. Geografiškai apima Viduržemio jūros kraštus: senovės Graikiją, Romos imperiją. Metraščiai – pametiniai užrašai apie istorinius įvykius. Renesansas (pranc. atgimimas) – Europos laikotarpis, (XIV – XVI amžius), kultūros judėjimas ir meno stilius, kuriam būdingas „beatodairiškas mėginimas atgaivinti kitą kultūrą, daugelyje sričių ir žanrų imituoti Antiką" (Peter Burke). Postilė – pamokslų rinkinys Biblijos ar kitomis temomis. Barokas (it. barocco – keistas, įmantrus) – kultūros epocha ir meno kryptis, XVII a. – XVIII a. I pusėje plitusi Europoje ir Lotynų Amerikoje. Barokas pradėjo formuotis XVI a. pabaigoje Italijoje (keitė vėlyvąjį renesansą ir manierizmą Švietimo amžius (arba Apšvietos amžius) – Europos civilizacijos istorijos periodas, dažniausiai tapatinamas su XVIII a. Aukštinamas protas. Lietuvoje vadinamas „Apšvietos epocha“.

4 Hegzametras (gr. hexametron < hex 'šeši' + metron 'matas') – antikinės eilėdaros šešių daktilinių pėdų eilutė. Frazeologizmas (gr. φράση - posakis), kitaip - idioma (gr. ἴδιος – savo, savotiškas) - pastovus žodžių junginys, „sparnuotas posakis“. Realistiški vaizdai pinasi su fantastiniais, buitiškumas su romantika, satyra su lyriškumu. Simboliniai vaizdai paimti iš įvairių šaltinių: Biblijos, senųjų germanų mitologijos, antikos, viduramžių, vokiečių liaudies pasakų bei padavimų. Filosofinė tragedija „Faustas“ - Johano Volfgango fon Gėtės (Johann Wolfgang von Goethe) dviejų dalių tragedija: pirmoji dalis, 1797 – 1806 m.; antroji dalis, 1824 – 1831 m. „Faustas“ yra didžiausias poezijos kūrinys vokiečių kalba.

5 Metafora – leksinio stiliaus figūra, tropas, kai, remiantis daiktų panašumu, vieno daikto vardas, savybės priskiriamos kitam. Kiekviena metafora yra tam tikras palyginimas. Mefistòfelis (Mephistopheles), vok. padavimų ir J. V. Gėtės kūrinio „Faustas" personažas; nelaboji dvasia, demonas, velnias; blogio įsikūnijimas.   Epas − plačios apimties, dažniausiai eiliuotas pasakojamasis kūrinys apie legendinių ar istorinių laikų žygius, priklausantis epikos rūšiai. Epas iš principo yra praeities laikų žanras. Jis gali būti mitologinis arba herojinis. Citata yra rašytinio veikalo ar kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti. Tai vieno teksto ištrauka kitame tekste. Žodis kilęs iš lotyniško cito – kviečiu liudininku, skelbiu.

6 ASMENYBĖS Laisvalaikiu rašė eiles lietuvių ir vokiečių kalba, komponavo muziką, dirbo barometrus, muzikos instrumentus, optinius prietaisus. Pirmieji du poeto gyvenimo dešimtmečiai buvo nepalankūs jo kūrybiniam darbui. Atsidėti kūrybai trukdė įtempti santykiai su vietos valdžia; jį slėgė tautiškai mišrios (2/3 vokiečių, 1/3 lietuvių) parapijos administravimas, klebonijos ūkio reikalai. Kliudė ir Septynerių metų karas (1756–1763), kuris 1756 m. tiesiogiai palietė jo gyvenamąją vietą. Žinomi trys eilėraščiai vokiečių kalba.

7 Kristijonas Donelaitis
ASMENYBĖS Kristijonas Donelaitis

8 Vaikystėje skaitė Bibliją, o jaunystėje lankė pietistų būrelius, kur daug dėmesio buvo skiriama jausmams, savęs stebėjimui. Nuo pat jaunystės mėgo lankyti teatrą, pats vaidino mėgėjiškuose spektakliuose. Sekdamas šeimos tradicija, studijavo teisę. Tačiau niekada nedirbo teisininko darbo. Rašytojas mėgo globėjus, palydovus, sekretorius, flirtą. Studijavo su pertraukomis. Po studijų kurį laiką dirbo teismo rūmuose, lankėsi įvairiuose dvaruose, jų salonuose diskutavo apie literatūrą. Geriausias draugas Šileris.

9 Johanas Volfgangas Gėtė
ASMENYBĖS Johanas Volfgangas Gėtė

10 ASMENYBĖS Kokia tai asmenybė?
Jis iškėlė tris svarbiausius tautos bruožus: bendra teritorija – tėvų žemė, istoriškai susiklostę papročiai, toji pati kalba. Būtent kalbą jis laikė svarbiausiu tautos bruožu. Jos išaukštinimui skyrė pakiliausias eilutes, kurios, banguodamos periodais, išpuoštos tauriausiais žodžiais (meilė, motina, tėvas, saulė, garbė, gyvybė), skamba kaip eilėraštis: „Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą...”

11 ASMENYBĖS Mikalojus Daukša

12 ASMENYBĖS Pasak kalbininko Z. Zinkevičiaus, jis gimė netoli Kauno. Kada gimė ir kokiam luomui priklausė – nežinoma. Spėjama, kad bus gimęs apie 1520 m. miestelėno šeimoje, tačiau vokiečių mokslininko P. G. Tyleno (Thielen) knygoje „Kultūra Prūsijos kunigaikščio Albrechto (1525–1568 m.) dvare“ (1953 m.) rašoma, kad minėtas asmuo į Karaliaučių atvyko kaip „jaunas lietuvių bajoras“. Bet savo teiginio autorius nepagrindė jokiu šaltiniu. Apie jo veiklą Lietuvoje beveik nėra duomenų. Į Prūsijos Kunigaikštystę jis išvyko 1546 m. Nieko negalima pasakyti konkrečiai apie jo šsilavinimą ir darbą Lietuvoje.

13 ASMENYBĖS Martynas Mažvydas

14 Praktinė užduotis. Konfliktinė situacija tarp motinos ir dukters. 1
Praktinė užduotis. Konfliktinė situacija tarp motinos ir dukters. 1. Atidžiai perskaitykite pateiktus argumentus, pasvarstykite, kuri iš jų teisi. 2. Pasirinkite vieną iš pateiktų pozicijų. Mama: „Draudžiu tau šįvakar eiti į vakarėlį" Mamos argumentai Dukters argumentai (kontr...) 1. Grįši sutemus, juk žinai, Tas nelaimingas atsitikimas – kad tai pavojinga, o ypač po tik atsitiktinumas. Aš grįšiu kartu su vakarykščio užpuolimo tame klasės draugais iš gretimo namo arba skersgatvyje, kuriuo tu visuomet „Taxi“. grįžti. 2. Nuo to laiko, kai kiekvieną Mano balai visiškai nesusiję su lais- penktadienio vakarą išleki su valaikio praleidimu, juk aš visas dienas savo draugais ir grįžti vidurnaktį, sėdžiu namie ir mokausi. tavo mokymosi rezultatai žymiai pablogėjo Pavėlavau tik valandą, nes laukiau, 3. Paskutinį kartą grįžai vėliau, kad mane palydėtų. nei buvo leista. Nebegaliu tavimi pasitikėti. 4. Man nepatinka ta kompanija, Niekas manęs neverčia elgtis taip, kurią tu vadini draugais. Aš žinau, kaip man yra nepriimtina. Daugelis iš jų kad jie rūko, išgėrinėja. Suprask, jie yra tokie kaip aš. tave veda iš kelio.

15 Pasirinkusiems dukters poziciją
Mama, sutinku, pavėlavau, tačiau tik vieną valandą ir tik todėl, kad norėjau saugiai grįžti su visais, o ne viena. Pasirinkusiems motinos poziciją Taip, tikrai, tik valandą, tačiau tu man pažadėjai grįžti ne vėliau nei po dešimt minučių. Nebegalėsiu tavimi pasitikėti.

16 Aiškinimo jungtys Nėra rimtų priežasčių; pirma; tiesa; be to; taigi...
Dukters pozicija Nėra rimtų priežasčių; pirma; tiesa; be to; taigi... Motinos pozicija Draudžiu tau; visų pirma todėl; be to, antra; trumpai tariant... Parašykite argumentuotą kalbą (gali būti laiško forma).

17 UŽDUOTIS (10 minučių) Parašykite argumentus: iškelkite argumentą, priešingą savo pozicijai, ir paneikite jį savo argumentu (argumentus pabraukite: savo brūkšniu, priešingus, oponento punktyru.

18 Galimi ATSAKYMAi Dukters pozicija Tamsiose gatvėse pavojinga,
bet tas nelaimingas atsitikimas skersgatvyje yra tik atsitiktinumas. Ši kartą aš grįšiu „Taxi“. Šį trimestrą mano mokymosi vidurkis sumažėjo, tačiau tikrai ne dėl to, kad penktadieniais kelias valandas praleidžiu su draugais. Mokomės labai sudėtingų lietuvių kalbos temų, todėl visos klasės balai prastesni. Žinau, ką tu galvoji nepasitikėdama mano draugais, tačiau jei iš jų vienas kitas rūko, tai dar nereiškia, kad jie blogi. Aš taip pat turiu savo principus, niekas manęs neprivers elgtis taip, kaip man yra nepriimtina.

19 ATSAKYMAI Motinos pozicija
Tas atsitiktinumas galėjo neaplenkti ir tavęs, be to, tai dar nereiškia, kad šiandien jau saugu ir kad tu esi nuo to apsaugota. Tai, kad visa klasė „nusimokė“, nėra tinkamas pasiaiškinimas. Nuo to laiko, kai susidraugavai su tais jaunuoliais, tu apskritai mažiau laiko skiri mokslams. Tavo įsitikinimai tvirti, tačiau suprask, aplinka keičia žmogų – „su kuo sutapsi, tuo ir pats tapsi“.

20 Įvairūs –priskirkite kūrinius autoriams
„Laimės žiburys“, „Amerika pirtyje“, „Dėdės ir dėdienės“, „Margi sakalai“, „Palangos Juzė“, „Kainas“, „Nuo Birutės kalno“, „Dėdė Vania“, „Marti“, „Kelionė Petaburkan“, D. Baironas A. Baranauskas J. Biliūnas A. Čechovas Keturakis Maironis V. Mykolaitis-Putinas Vaižgantas M. Valančius Žemaitė

21 ATSAKYMAI D. Baironas - Kainas A. Baranauskas – Kelionė Petaburkan
J. Biliūnas – Laimės žiburys A. Čechovas – Dėdė Vania Keturakis – Amerika pirtyje Maironis – Nuo Birutės kalno V. Mykolaitis-Putinas –Margi sakalai Vaižgantas – Dėdės ir dėdienės M. Valančius – Palangos Juzė Žemaitė -Marti

22 Viena pati! Viena kaip pasmerkimas. Rupėjo tau debošai, moterys,
Nutolai nuo manęs, palikdamas Mane klastoms įsiutintų didžiūnų. Ir visgi toj anarchiškoj valstybėj Aš priverčiau sukupti magnatus, Nulenkti galvas išdidžias. Karūną, Europoj didingiausią, tau, sūnau, Uždėjau ant galvos. Jei nori, smerk mane, Kvailai švaistyk turtus. Pakelsiu viska. Bet gėdos – ne! Girdi! Ištrauka iš J.Grušo knygos „Barbora Radvilaitė“

23 J. Grušas, „Barbora Radvilaitė“
Koks personažas sako šiuos žodžius? Kam jie adresuoti? Ką žinote apie šiuo personažu įkūnytą istorinę asmenybę? Kada Lietuvoje atsirado teatras?

24 Atsakymas Karalienė Bona, adresuoti sūnui – Žygimantui Augustui.
Lenkijos karalius, LDK didysis kunigaikštis. Paskutinysis Jogailaičių dinastijos valdovas, vedė net tris kartus, tik vieną kartą labai mylėdamas, vaikų nesusilaukė, vedė Barborą Radvilaitę, su ja buvo labai laimingas, jos karstą iš Krokuvos parlydėjo į Vilnių, pats palaidotas Vavelyje (Lenkija). Jo valdymo laikais Vilnius buvo vienas gražiausių Rytų Europos miestų. Lietuvos sostinė yra lenkų pirmosios nacionalinės operos gimtinė: Vilniuje Stanislavas  Moniuška parašė operą  „Halka“ ir ją čia pirmąkart atliko (koncertinis variantas  1847 m., o  premjera Vilniaus operos teatre m.). Pirmasis dramos spektaklis Lietuvoje buvo suvaidintas 1570 m Valdovų rūmuose veikusiame teatre. Tais metais gimė ir Vilniaus universiteto (tuomet dar Jėzuitų kolegijos) teatras.

25 DONELAITIS Kas ir kada pirmasis publikavo K. Donelaičio Metus?
K. Donelaičio Metuose daug dėmesio skiriama lietuvių ir vokiečių bei kitų tautų kultūrinių skirtumų ir sugyvenimo klausimams. Po kokio ivykio XVIII a. pirmojoje pusėje K. Donelaičio Tolminkiemyje ir kitose Rytų Prūsijos vietovėse ypač padidėjo užsieniečių kolonistų skaičius? Kokiame universitete studijavo K. Donelaitis? Kokios kalbos dalies žodžių K. Donelaicio Metuose yra daugiausiai? Kokių bruožų tai suteikia K. Donelaicio kalbai? Kada atsirado poemos žanras? Koks poetas laikomas žymiausiu šio žanro pradininku? Paminėkite dar bent vieną Lietuvos poemą.

26 Atsakymas Liudvikas Rėza, 1818.
Maro epidemija ( ), Septynerių metų karas ( ). Karaliaučiaus universitete. Konkretūs daiktavardžiai, vaizdingi veiksmažodžiai, anaforos (eilučių pradžios). Pavartojo apie 3100 žodžių. Pirmiausia susiformavo epinė, vėliau – lyrinė poema. Pirmosios poemos (indų – „Mahabharata“, „Ramajana“, graikų – Homero „Iliada“ ir „Odisėja“, romėnų – Vergilijaus „Eneida“) sukurtos VIII-I a. pr. m. e. Šių ir daugelio vidurinių amžių epinių poemų (persų – Firdousi „Šachnamė“, vokiečių – „Nybelungų giesmė“, rusų – „Sakmė apie Igorio žygį“) siužeto centre – svarbūs istoriniai įvykiai, lemiantys valstybės likimą, arba pasakojimai apie genties, tautos atsiradimą. Bet kokios poemos – Antanas Baranauskas „Anykščių šilelis“; Salomėja Nėris „Eglė žalčių karalienė“, Justinas Marcinkevičius „Kraujas ir pelenai“...

27 Skaičiai Donelaičio kūryboje
1. Kiek eilučių sudaro „Metus“? 2. Kiek dalių sudaro poemą? 3. Kiek metų Donelaitis rašė poemą? 4. Vyžlaukio valsčius – kiek kaimų jį sudarė? 5.Kiek veikėjų „Metuose“ minimi vardais? 6. Kiek moterų? Kiek vyrų? 7. Kiek ponų ir jų tarnų minimų vardais „Metuose“? 8. Kiek žodžių pavartojo „Metuose“? 9. Pabaigti mintį: „Metai“ Jame vaizduojami ne atskiro žmogaus išgyvenimai, o didelės lietuvių kaimiečių bendruomenės ir 10. Jie liko gyventi „Metuose“. Kas jie?

28 Atsakymas 2968 eilutės. Keturios. Dešimt. 20-30. 49. 34, 15. 10. 3100.
„Metai“ – tautos epas. Jame ... Buitis ir likimas. Mažosios Lietuvos lietuvininkai, būrai.

29 Klausimas Kas parašė knygą „Mergina su drakono tatuiruote“? Kokios tautybės rašytojas?

30 Atsakymas Švedų rašytojas Stygas Larsonas

31 Kokiai rašytojai suteiktas Australijos nacionalinės vertybės titulas
Kokiai rašytojai suteiktas Australijos nacionalinės vertybės titulas? Ji yra visų laikų skaitomiausio romano „Erškėčių paukščiai“ autorė?

32 Atsakymas Collen McCullough (Kolin Makalou)

33 Knygų apie Harį Poterį autorė?

34 Atsakymai J. K. Rowling

35 Kas parašė garsią trilogiją „Žiedų valdovas“?

36 Atsakymas John Ronald Reuel Tolkien

37 Lyderio konkursas Kas parašė pasaką „Spragtukas“?
Anderseno pasakos „Karaliaus ....“, „ ... ir kaminkrėtys“, „Karalaitė ant ...“. Abraomas Kulvietis – Pirmasis lietuviškas eilėraštis – Grožinės literatūros pradininkas Lietuvoje – Pasakos „Ežiukas rūke“ autorius? Gražiausia lietuvių pasaka yra ... Vokietijos kanclerė – Feminizmas – tai ... Maironio tikrasis vardas ir pavardė -

38 ATSAKYMAI Hofmanas „Karaliaus drabužiai“, „Karalaitė ir kaminkrėtys“, „Karalaitė ant žirnio“. Abraomas Kulvietis – žymiausias lietuviškosios Reformacijos veikėjas. Pirmasis lietuviškas eilėraštis – Prakalba į malonųjį skaitytoją (Martynas Mažvydas). Grožinės literatūros pradininkas Lietuvoje – Kristijonas Donelaitis. Sergėjus Kozlovas. Eglė žalčių karalienė. Angela Merkel. Visuomeninis – politinis judėjimas už moterų teises. Jonas Mačiulis.


Atsisiųsti ppt "Protų mūšis Komandinis žaidimas"

Panašios pateiktys


Google reklama