Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

LYDERYSTĖ.

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "LYDERYSTĖ."— Pateikties kopija:

1 LYDERYSTĖ

2 “Viena iš kliūčių, trukdančių grupei eiti pirmyn, yra manymas, kad reikia laukti lyderio, rodysiančio kelią į ateitį. Manau, kad ėjimo pirmyn esmė – išsiugdyti naują lyderystės formą, nepriklausomą nuo neeilinių asmenybių” P.Senge

3 LYDERYSTĖS SAMPRTA Lyderystė – tai sugebėjimas pritraukti prie savęs žmones siekiant konkrečių organizacijos tikslų (Albrechtas, 2005). Lyderystė – procesas, kurio metu vienas asmuo daro įtaką žmonių grupei, kad būtų pasiektas bendras tikslas (Northouse, 2009)

4 LYDERYSTĖS SAMPRTA Lyderystė palaiko komandos gyvybingumą, padeda išlaikyti jos organizacinę sandarą išsaugant kuo pilnesnę individualią struktūrą (Adair, 2003). Mokslininkai pabrėžia tiesioginę priklausomybę tarp lyderio nusiteikimo ir darbuotojų veiklos motyvacijos: kuo lyderis pozityviau nusiteikęs, tuo mažiau darbuotojų palieka darbą (Eden, 1990; Mossholer, Bennet, 1997)

5 LYDERYSTĖS SUDEDAMOSIOS DALYS
lyderystė yra PROCESAS lyderystė susijusi su ĮTAKA lyderystės atsiranda GRUPĖS KONTEKSTE lyderystė susisijusi su TIKSLO pasiekimu

6 Lyderystės teorijos (1)
Taisyklėmis pagrįsta lyderystė Tikslais pagrįsta lyderystė Vertybėmis pagrįsta lyderystė Laikytis taisyklių Bausti už klaidas Esmė – kontrolė Visų lygybė Aiškios procedūros Pasiekti tikslą Rinkos poreikiai Darbuotojų vertinimas Sėkmės matavimas Kokybė Gerai apibrėžti metodai Kurti vertybes Klientų poreikiai Atsakomybė Pagrindas – kūrybingumas Asmeninės vizijos Nuosavybė Darni komanda Žmogus tik darbuotojas Žmogus kaip priemonė Žmogus kaip tikslas Veiklos principas- daryti Veiklos principas - žinoti Veiklos principas - būti

7 Lyderystės teorijos (2)
Bruožų teorijos Įgūdžių teorijos Stiliaus teorijos Situacijų teorijos Aplinkybių teorijos Kelio – tikslo teorija Lyderio – nario mainų teorija Transformacinė lyderystė Komandinė lyderystė

8 Bruožų teorijos Kai kurie žmonės gimsta turėdami ypatingų savybių
Lyderystę nusako išskirtinis bruožų rinkinys: intelektas pasitikėjimas savimi (savivertė, savikliova, tikėjimas savo galia) ryžtingumas (iniciatyvumas, atkaklumas, dominavimas, veržlumas) garbingumas (sąžiningumas, patikimumas) socialumas (bendravimas, taktiškumas, mandagumas) Lyderystės ir penkių veiksnių asmenybės modelis (ekstraversija, sąžiningumas, atvirumas, nedidelis neurotiškumas, sutarimas su kitais)

9 Įgūdžių teorijos Tai į lyderį orientuotas požiūris, pabrėžiantis lyderių kompetenciją Efektyvi lyderystė priklauso nuo pagrindinių asmeninių įgūdžių grupių: techninių, bendravimo, koncepcinių Įgūdžių modelis – kompetencija - asmeninės savybės - lyderystės rezultatai- darbo patirtis - aplinkos įtaka

10 Stiliaus teorijos Sutelkiamas dėmesys į tai, ką lyderiai veikia
lyderių elgesys skirstomas į tipus: orientuotas į užduotį orientuotas į santykius

11 Situacijų teorijos Nurodoma kaip lyderiai turėtų elgtis, atsižvelgiant į situacijas Išskiriami lyderystės tipai: labai direktyvinis ir mažai remiantis (direktyvinis) labai direktyvinis ir labai remiantis (ugdomasis) mažai direktyvinis ir labai remiantis (paramos) mažai direktyvinis ir mažai remiantis (deleguojantis) Efektyvi lyderystė, kai lyderis gali nusakyti pavaldinių, vykdančių konkrečią užduotį raidos lygį ir taikyti lyderystės stilių

12 Aplinkybių teorija Dėmesys į lyderį ir situaciją, kurioje jis dirba.
Matuojant situacijas vertinama: lyderio – nario santykiai, užduoties struktūravimas ir pareigų suteikiama galia

13 Kelio – tikslo teorija Darbuotojai bus motyvuoti, jei jausis kompetentingi, jei už pastangas bus atlyginta, jei atpildas bus vertingas. Lyderis gali padėti pavaldiniams pasirinkdamas lyderystės stilių (direktyvinį, paramos, skatinantį aktyvumą, orientuotą į laimėjimus) Direktyvinė – efektyvi, kai užduotys painios Paramos – kai užduotys kartojasi Aktyvumą skatinanti – kai užduotys neaiškios, o pavaldiniai savarankiški Į laimėjimus – kai užduotys ambicingos

14 Lyderio – nario mainių teorija
Lyderystė procesas, paremtas lyderio ir sekėjų sąveika Kokybiški lyderio ir sekėjų santykiai duoda daugiau gerų rezultatų (vidinis ratas, išorinis)

15 Transformacinė lyderystė
Nagrinėja lyderių gebėjimus įkvėpti sekėjus Lyderio elgsena matuojama: charizmos, įkvepiančio motyvavimo, intelektualinio skatinimo, individualaus dėmesio ir motyvacinių veiksnių

16 Komandinė lyderystė Komandinė lyderystė – komandos efektyvumo vairuotojas

17 LYDERIO VAIDMUO 1) inicijavimas: užduočių, tikslų, procedūros, problemų sprendimo; 2) faktų pagrindimas: jausmų, emocijų ir nuomonės raiška; 3) informacijos paieška: nuomonių, faktų, jausmų paieška; 4) aiškinimas: idėjų interpretavimas; 5) koordinavimas: bendrų idėjų įgyvendinimas; 6) vertinimas: kritinis idėjų vertinimas, siekimas geriausiai įvykdyti užduotį

18 LYDERIO VAIDMUO KIEKVIENOJE KOMANDOS FORMAVIMOSI PAKOPOJE
Pakopa Lyderio vaidmuo Pradžios pakopa Padėti pažinti vienas kitą; Išdėstykite, kokią Jūs norite matyti komandą – aiškiai suformuluokite užduotis; Pasidalinkite sėkmės vizija; Paklauskite, kokios komandos mintys apie prioritetus; Pasakykite komandai, kas jums šioje komandoje yra svarbiausia; Padėkite suprasti komandos paskirtį; Venkite per didelio spaudimo Rūšiavimo pakopa Padėkite komandai sudaryti pagrindinių užduočių sąrašą; Stenkitės išspręsti tarpusavio santykių problemas; Dėmesio centre turi būti problemos, o ne asmenybės; Paskirkite laiką neišspręstiems klausimams spręsti Stabilizavimosi pakopa Organizuoja pagrindinę komandos veiklą; Paskirstomos kai kurių komandos narių funkcijos; Padedama kiekvienam suvokti savo buvimą šioje komandoje Siekimo pakopa Rūpinasi faktišku darbų atlikimu; Išlaiko komandos susikoncentravimą – būti konkrečiu užduodant klausimus, įtraukiant žmones į veiklą ir planuojant laiką; Reguliariai skatina ir teikia grįžtamąją informaciją; Skatina žmones imtis atsakomybės; Reguliariai teikia grįžtamąją informaciją apie pažangą Tikslo pasiekimo pakopa Skatinkite bendravimo intensyvumą; Remkite narių savarankiškumą; Suteikite išteklių ir skatinkite komandos augimą; Į kiekvieną užduotį žiūrėkite kaip į komandos darbo galimybę; Labiau pabrėžkite komandos, o ne individualius nuopelnu

19 LYDERIO VEIKSMAI vidinius užduoties vidinius lyderio santykių
išorinius lyderio aplinkos.

20 VIDINIAI LYDERIO VEIKSMAI
dėmesio sutelkimas į tikslą struktūravimas siekiant rezultatų sąlygų sudarymas sprendimams priimti komandos narių mokymas užduočiai reikalingų įgūdžių meistriškumo standartų išlaikymas mokyti komandos narius bendrauti, bendradarbiauti, valdyti konfliktus, skiepyti vieningumo dvasią, tenkinti atskirų narių poreikius, rodyti etikos pavyzdį

21 VIDINIAI LYDERIO VEIKSMAI
remti komandą ir pristatyti ją aplinkai pasirūpinti ištekliais apsaugoti nuo aplinkos blaškymo įvertinti komandos efektyvumo aplinkos rodiklius dalytis su komanda aktualia informacija

22 Išoriniai lyderio aplinkos veiksniai
komandos veiklos efektyvumo vertinimas komandos veiklos viešinimas: komandos rėmimas ir jos pristatymas aplinkai rūpinimaisi komandai būtinais ištekliais. (Northouse, 2009, p ).

23 Efektyvaus lyderio kombinacija

24 LYDERIO SPRENDIMAI KOMANDOJE
Ar man reiktų stebėti komandą, ar imtis veiksmų? Ar turėčiau įsikišti, kad patenkinčiau užduoties ar santykių poreikius? Ar intervencija turėtų būti vidinė, ar išorinė?

25 Sąvokos Tvari lyderystė Pasidalytoji lyderystė

26 Tvari lyderystė leidžia išsaugoti ir plėtoti gilų visuotinį mokymąsi, plintantį ir besitęsiantį tokiais būdais, kurie ne tik nekenkia aplinkiniams, bet net sudaro sąlygas gauti jiems naudos dabar ir ateityje (Hareaves, Fink)

27 Septyni tvarumo principai
gylis trukmė sklaida teisingumas įvairovė išradingumas išsaugojimas “Tvarumas patiekalas, o ne meniu”

28 Veikimo principai aktyvumas budrumas kantrybė skaidrumas modeliavimas

29 Pasidalytoji lyderystė
Teigiamai veikia organizacijos rezultatus ir mokymąsi/darbą Pasižymi atstovavimo galia Normatyvinė galia “Esminė pasidalytosios lyderystės nuostata-lyderystė nėra vieno asmens veiklos sritis, o daugelio sąveikų vykstančių organizacijoje skirtingais momentais, rezultatas” Ji neapsiriboja jokiu konkrečiu metodu, o pasireiškia organizacijos viduje sprendžiant kylančias problemas Tai žmonių suderinti veiksmai

30 “Nėra geriausio lyderystės metodo
“Nėra geriausio lyderystės metodo. Veiksminga lyderystė yra susijusi su esama aplinka ir kiekviename kontekste pasireiškia skirtingai” (Dž. Merfis) “Lyderystė veikia kaip katalizatorius, padedantis atskleisti potencialias organizacijos galias” (K.Lytvudas)

31 Lyderystės pasidalinimo sąlygos
lyderystė turi būti pasidalinama tarp asmenų, kurie turi arba gali įgyti žinių ar kvalifikacijos reikalingos užduotims įvykdyti lyderystė turi būti koordinuojama, laikantis tam tikro plano

32 Pasidalytosios lyderystės taikymas praktikoje
tai plačiai pasiskirsčiusi lyderystė į sprendimų priėmimą turi būti įtraukti keli lygmenys jos funkcijas atlieka ir formalūs ir neformalūs lyderiai ji lanksti ir įvairiapusė ji persismelkia į įvairius organizacijos lygmenis ir gali būti perimama susijusi su lyderystės taikymo praktikoje tobulinimu

33 Trys lyderystė tipai

34 Trys lyderystė tipai Institucijoje: funkcijų ir pareigų restruktūrizavimas, naujos grupės, naujos pareigos Lyderystė tarp institucijų: bendradarbiavimas, tinklinė veikla Lyderystė už institucijos: bendradarbiavimas su įvairiomis organizacijomis, partnerystė

35 Sukurti ir plėtoti lyderystę prireiks
suteikti darbuotojams galios ir juos skatinti tapti lyderiais, suteikti galimybes ugdyti jų lyderystės įgūdžius skirti laiko darbuotojų lyderystė veiklai, įskaitant laiką, skirtą profesiniam tobulėjimui ir bendradarbiavimo veiklai, bendram planavimui, tinklų kūrimui galimybių tęstiniam profesiniam tobulėjimui, kuris sutelktas net tik į darbuotojų įgūdžių ugdymą ir žinių kaupimą, bet ir į skirtingų lyderių vaidmenų aspektus, pvz: lyderiavimą grupėse ar seminaruose, bendradarbiaujant, apmokant, mokant suaugusiuosius ir atliekant tyrimus.


Atsisiųsti ppt "LYDERYSTĖ."

Panašios pateiktys


Google reklama