Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

(PILOTINIS PROJEKTAS)

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "(PILOTINIS PROJEKTAS)"— Pateikties kopija:

1 (PILOTINIS PROJEKTAS)
ASMENINIS ASISTENTAS (PILOTINIS PROJEKTAS)

2 NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖ INTEGRACIJA
Finansinės pagalbos teikimas neįgaliesiems aukštosiose mokyklose Medicininė reabilitacija Užimtumas Netektų pajamų kompensavimas Specialiųjų poreikių tenkinimas tikslinėmis kompensacijomis Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖ INTEGRACIJA NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖ INTEGRACIJA Asmeninis asistentas Socialinė reabilitacija Profesinė reabilitacija Socialinių paslaugų teikimas Ugdymo paslaugų teikimas JT neįgaliųjų teisių konvencijos 19 straipsnio (gyvenimas savarankiškai ir įtrauktis į bendruomene) komentare aiškinama, jog sąvoka „gyvenimas savarankiškai“ reiškia, kad neįgalieji yra aprūpinti visomis priemonėmis, kurios jiems suteikia galimybę pasirinkti ir valdyti savo gyvenimą bei priimti sprendimus, susijusius su juo. Asmeninė laisvė ir apsisprendimas yra pagrindas savarankiško gyvenimo, įskaitant prieigą prie transporto, informacijos, komunikacijos ir asmeninės pagalbos, gyvenamosios vietos, kasdieninės rutinos atlikimo, deramo darbo ir pan. Neįgalusis asmuo turėtų turėti teisę pasirinkti paslaugas ir paslaugos teikėjus pagal savo individualius poreikius, o individuali pagalba turėtų būti pakankamai lanksti, kad galėtų prisitaikyti prie paslaugos gavėjų poreikių.

3 ASMENINĖ PAGALBA KITOSE ŠALYSE
Estija Asmenys su judėjimo ar regėjimo negalia, kiekviena savivalda turi savo AA teikimo ir vertinimo mechanizmą, amžiaus apribojimų nėra, AA neatlieka buities darbų, šeimos nariai retai tampa AA (sprendžia savivalda), 1,5-2 eur. / val. Latvija Skiriamas visiems, kam nustatomas transporto poreikis (vertina Darbingumo tarnyba), AA paslauga teikiama ne namie, palydėjimo paslauga, šeimos nariai gali tapti AA (98 proc. paslaugos teikėjų). Maks. 40 val. / sav. (2-3 val. visuomeninei veiklai). Norvegija 3600 asmenų. Iki 67 metų, poreikis daugiau 25 val./sav., neteikia med. paslaugų, nustatoma savivaldybės lygmeniu (sveikatos sistemos specialistai) 1 kartą per metus, asmuo gauna paslaugą, šeimos nariai retai tampa AA (sprendžia savivalda), paslaugos valandinis įkainis skiriasi (apie 25 eur./val). Bulgarija Apie 1700 asmenų. Neįgalieji netekę 90 proc. darbingumo, amžiaus apribojimo nėra, bet prioritetas dirbantiems ir besimokantiems, paslaugų apribojimo nėra, bet ribotas paslaugų teikimo laikas. AA poreikį vertina soc. darbuotojai kartu su asmeniu (klausimynas) kiekvienų metų rugsėjį. Maks. 160 val./mėn., įkainis - 1,75 eur./val., šeimos nariai gali būti AA, asmuo gauna paslaugą, o ne išmoką. Belgija (Flamandų regionas) 3000 asmenų. Iki 65 metų, tačiau paslaugai skirtas biudžetas yra ribotas, AA neteikia med. paslaugų, kiekvienam regione yra tarnyba, kuri nusprendžia dėl AA poreikio pagal klausimyną (asmens savarankiškumas ir visuomeniškumas), asmuo gauna tiesioginę išmoką metams (apie eur.). Maks val./sav., šeimos nariai gali būti AA. Estija 1995 m. gerovės įstatyme reglamentavo aa paslaugą, kaip priemonę užtikrinančią neįgaliųjų lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą bendruomenėje. Tartu mieste 100 tūkst. gyventoju, 40 neįgaliųjų gauna. Latvija nuo 2013 m. (I ir II grupė, nuo 5 m. vaikams. Kuo daugiau veiklos ne namie, tuo daugiau valandų. Bulgarija nuo 2009 m. Belgija m. NVO pradėjo kalbėti apie AA paslaugas būtinumą ir 1997, įvyko bandomieji projektai, dalyvavo 15 asmenų, 2000 m. biudžete numatytos lėšos aa paslaugau.

4 NUMATOMOS VEIKSMŲ KRYPTYS
Bandomieji asmeninės pagalbos paslaugų teikimo projektai Asmeninės pagalbos paslaugų, suteiktų įgyvendinant bandomuosius asmeninės pagalbos paslaugų projektus, kokybės ir jų organizavimo efektyvumo įvertinimas Asmeninės pagalbos, kaip neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos elemento, paslaugas reglamentuojančių teisės aktų parengimas ir įgyvendinimas   

5 BANDOMIEJI ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ TEIKIMO PROJEKTAI
Tai namų ir viešojoje aplinkoje individualiai asmeniui iki 4 val. / parą teikiama asmeninio asistento paslauga įgalinanti asmenį būti savarankišką ir užtikrinanti svarbiausias asmens gyvybines veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judumas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka). I ETAPO BANDOMASIS ASMENINĖS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO PROJEKTAS (2018 m. II ketv.) POREIKIS ŠALIES MASTU (sav. pateikta informacija): 5828 asmenims (4115 asmenų, turinčių prioritetą); Apie 25,3 mln. Eur. GAVĖJAI – Proto ar (ir) psichikos negalią turintys asmenys nuo 16 metų iki 65 metų. PASLAUGOS TEIKIMO PRIORITETAI: Lanko ugdymo įstaigą; Dirba arba ieško darbo; Siekia gyventi savarankiškai (išėjusiems iš globos įstaigų); Laukia eilėje gauti soc. paslaugas įstaigoje. LĖŠOS IR GAVĖJŲ SKAIČIUS: 50 asmenų (Šiaulių ir Kauno regionai); Eur. II Etapo bandomasis projektas (nuo 2019 m.): Fizinę (klausa, rega, judėjimas, vidaus organų sutrikimai) ar (ir) kompleksinę negalią turintys asmenys (nuo 16 m. iki 65 m.). Planuojama 150 – 200 gavėjų. Asistentai Eglė

6 ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMA
Asmuo Savivaldybės administracija Paslaugos teikėjas ir asmuo Socialinis darbuotojas kartu su asmeniu (jo atstovu) pildo klausimyną. Socialinis darbuotojas teikia išvadą ir rekomendaciją (dėl paslaugos poreikio, veiklų, valandų skaičiaus) sprendimą priimančiam darbuotojui. Sudaro paslaugų teikimo sutartį (pasirenka asmeninį asistentą) Asmuo pateikia: Prašymą (laisvos formos); Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; NL ar DL pažymą; Dokumentus, pagrindžiančius prioriteto suteikimą. Asmuo ir asmeninis asistentas Sudaro Individualų asmeninio asistento paslaugų teikimo planą (nurodo veiklas, kuriose bus teikiamos asmeninio asistento paslaugos, ir jų apibūdinimą; asmeninio asistento paslaugų teikimo laiką (savaitės diena ir paros laikas) ir trukmę; asmens ir asmeninio asistento pareigas (atsakomybę), teises, kitą svarbią informaciją, galinčią turėti įtakos asmeninio asistento paslaugų teikimui).

7 ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGOS (BANDOMOJO PROJEKTO METU)
H, J, M, S Suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime. H Suteikti asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.). J Lydėti asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą. M Organizuoti asmens maitinimą (pamaitinimas, daiktų pakėlimas ir laikymas). S Suteikti asmeniui individualią pagalbą, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka. Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į asmens poreikius, galimybes ir sutartyje bei plane apibrėžtas sąlygas, asmeniui gali: 33. Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į asmens poreikius, galimybes ir Sutartyje ar Trišalėje sutartyje bei Plane nustatytas sąlygas, asmeniui gali teikti šias paslaugas (asmeninis asistentas neteikia paslaugų, susijusiu su mokymo procesu): 33.1. suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime, ir (ar) 33.2. suteikti asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.), ir (ar) 33.3. lydėti asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą, ir (ar) 33.4. organizuoti asmens maitinimą (pamaitinimas, daiktų pakėlimas ir laikymas), ir (ar) 33.5. suteikti asmeniui individualią pagalbą, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, orientavimasis laike ir aplinkoje bei dienos režimo laikymasis, savivoka bei dienos režimo laikymasis, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

8 PASLAUGŲ TEIKIMO SUSTABDYMAS, ATNAUJINIMAS IR NUTRAUKIMAS
Paslaugų poreikis nustatomas vieneriems metams. Sprendimą paslaugų teikėjo siūlymu priima savivaldybės administracija SUSTABDYMAS ATNAUJINIMAS NUTRAUKIMAS 1. Pasikeitė sveikatos būklė ar serga užkrečiama liga. 2. Pateikta neteisingą informaciją paslaugos poreikiui vertinti. 3. Nesilaikoma Sutartyje ir Plane nurodytų sąlygų. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti asmeninio asistento paslaugų teikimą. 1. Atsisakius asmeninio asistento paslaugų. 2. Nenustatomas neįgalumo lygis ar darbingumo lygis. 3. Apsigyvenus savarankiško gyvenimo ar grupinio gyvenimo namuose ar globos įstaigoje ar išvykus nuolat gyventi į kitą savivaldybę (gali būt teikiama kitoje savivaldybėje) ar valstybę. 4. Pradedama teikti dienos socialinė globa. 35. Asmeninio asistento paslaugų teikimas asmeniui atnaujinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti asmeninio asistento paslaugų teikimą, ne vėliau kaip per 30 dienų ir (ar) pakartotinai nustačius asmeninio asistento paslaugų poreikį. 36.4. asmeniui išvykus nuolat gyventi į kitą savivaldybę ar valstybę. Jei toje savivaldybėje, į kurią asmuo išvyko nuolat gyventi, teikiamos asmeninio asistento paslaugos, asmeniui ir (ar) asmens atstovui pageidaujant, asmeninio asistento paslaugos savivaldybėje, į kurią asmuo išvyko nuolat gyventi, teikiamos tokiomis pačiomis sąlygomis ir tokios pačios apimties, kokios buvo teikiamos savivaldybėje, kurioje asmuo gyveno, iki jų poreikio pervertinimo ir (ar) sustabdymo, ir (ar) nutraukimo.

9 KONTROLĖ Asmeninis asistentas Teikia ketvirtines ataskaitas, paslaugų teikėjui kurioje nurodo paslaugų teikimo datą, laiką, trumpą apibūdinimą, kitą informaciją. Asmuo ar jo atstovas pateikia trumpą išvadą apie gautas paslaugas. Paslaugos teikėjas 1. Vertina ataskaitą ir asmens išvadą. 2. Kas 6 mėn. pateikia savivaldybei informaciją apie teikiamas paslaugas. 3. Baigus teikti paslaugas, pateikia ataskaitą apie paslaugų teikimo eigą ir rezultatus. Savivaldybės administracija 1. Vertina ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo teikiamos paslaugos atitinka aprašo reikalavimus. 2. Pasibaigus kalendoriniams metams pateikia SADM asmeninio asistento paslaugų teikimo aprašomojo pobūdžio ataskaitą (kiek asmenų, kokios paslaugos, teikimo laikotarpis, trukmė ir pan.). 46. Savivaldybės administracija, pasibaigus kalendoriniams metams, neteikdama asmens duomenų, ne vėliau kaip iki kitų metų antro mėnesio 15 dienos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikia kalendorinių metų asmeninio asistento paslaugų teikimo aprašomojo pobūdžio ataskaitą, kurioje nurodo asmenų, gavusių ir teikusių asmeninio asistento paslaugas, skaičių, suteiktas asmeninio asistento paslaugas bei jų pobūdį (kokios paslaugos suteiktos, jų teikimo laikotarpis, trukmė (valandų skaičius), periodiškumas, kokioms išlaidoms apmokėti buvo panaudotos lėšos ir kt.), kitokio pobūdžio informaciją, turėjusią įtakos teikiant asmeninio asistento paslaugas. Kalendorinių metų asmeninio asistento paslaugų teikimo aprašomojo pobūdžio ataskaita Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai gali būti teikiama tiesiogiai, siunčiama paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu).

10 Jurgitą Čiuladaitę-Pritulskienę el. p. jurgita.ciuladaite@socmin.lt
Dėl asmeninio asistento paslaugos turinio kreipkitės į Tikslinės pagalbos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresniąją patarėją Jurgitą Čiuladaitę-Pritulskienę tel el. p.


Atsisiųsti ppt "(PILOTINIS PROJEKTAS)"

Panašios pateiktys


Google reklama