Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

NTP dokumentų turinys, vertinimas ir viešinimas

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "NTP dokumentų turinys, vertinimas ir viešinimas"— Pateikties kopija:

1 NTP dokumentų turinys, vertinimas ir viešinimas
Mantas Jonauskis Lietuvos inovacijų centras NTP pasitarimas – diskusija, , Vilnius, LR Ūkio ministerija LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRAS 2006

2 NTP galimybių studija Galimybių studija – dokumentas, pagrindžiantis nacionalinės technologijų platformos (toliau – NTP) poreikį, tikslingumą ir perspektyvumą bei strateginių tyrimų plano rengimo prielaidas. Galimybių studijoje taip pat pateikiamos rekomendacijos strateginių tyrimų plano rengimui. Apimtis: iki 100 lapų su priedais. Ar nacionalinė TP turi mokslinį tiriamąjį, technologinį potencialą spręsti identifikuotas problemas?

3 REKOMENDUOJAMA NTP GALIMYBIŲ STUDIJOS (GS) STRUKTŪRA
1. ĮVADAS 1.1. Studijos (tyrimo) reikalingumas 1.2. Tyrimo apimtis 1.3. Tyrimo metodai 2. SANTRAUKA 3. ESAMA SITUACIJA 3.1. Aprašymas (aktualumas) 3.2. Įvertinimas (poreikis spręsti) 3.3. Probleminė sritis 4. REIKALAVIMAI SPRENDINIUI 5. ALTERNATYVŪS SPRENDINIAI as sprendinys Aprašymas Įvertinimas 5.N. n-tasis sprendinys 5.N+1. Sprendinių palyginimas 6. REKOMENDUOJAMAS SPRENDIMAS 6.1. Rekomendacijos 6.2. Siūlomas sprendimas 7. IŠVADOS 8. PRIEDAI Terminų žodynas Nuorodos Pirminė informacija Rekomenduojamą GS struktūrą galite rasti adresu:

4 RIS Procesas Gap Knowledge recources Conclusions Recommendations Need
Analysis Supply Innovation support Financial supply Gap Efektyvumo vertinimas Background Aim Methodology Žinių šaltiniai IŠVADOS Rekomendacijos Poreikių tyrimas Poreikių analizė Pasiūlos analizė Inovacijų parama Finansinė parama Neatitikimo įvertinimas Pagrindas Tikslai Metodologija

5 Poreikių tyrimas Įmonių apklausa pradėta 2006 m. rugsėjo mėn.
Apklausta ne mažiau 100 verslo įmonių Pagrindiniai tyrimo tikslai: Įvertinti egzistuojančias paramos paslaugas verslui ir poreikį šioms paslaugoms Įvertinti paslaugas teikiančių organizacijų, įstaigų, mokslo institucijų veiklą (žinomumą) įvertinti verslo aplinkos tinkamumą inovacinės veiklos vykdymui regione įvertinti inovacinę veiką / inovacinės veiklos (projektų) finansavimą pačiose įmonėse

6 Pasiūlos analizė Regioninės tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūros analizė: Egzistuojančios technologinės paramos struktūros regione identifikavimas (verslo paramos institucijos, universitetai ir mokslinių tyrimų institutai; politikos formavimo ir įgyvendinimo institucijos) Universitetų ir mokslinių tyrimų institutų technologinės plėtros, paslaugų verslui potencialo įvertinimas Paramos paslaugų verslui regione įvertinimas, ypač inovacinės veiklos skatinime: Egzistuojančių paramos paslaugų verslui įvertinimas

7 NTP plėtros strategija (vizija)
NTP plėtros strategija (vizija) – dokumentas, atspindintis verslo ir mokslo bendruomenės susitarimą dėl strateginės NTP veiklos, ilgalaikius prioritetinių tyrimų ir technologinės plėtros tikslus, numatantis pagrindinius NTP valdymo principus bei socialinį ekonominį NTP poveikį. Apimtis: iki 30 lapų.

8 NTP Strateginių tyrimų planas
NTP Strateginių tyrimų planas (darbotvarkė) (toliau – STP) – ilgalaikis prioritetinių tyrimų ir technologinės plėtros krypčių plėtojimo veiksmų planas, nurodantis investicijų poreikį ir mąstą, atitinkamas priemones ir veiksmus, siekiant mobilizuoti ir nukreipti verslo bei  mokslinių tyrimų sektoriaus subjektus vykdyti veiklą perspektyviausiomis ūkio tarptautinio proveržio kryptimis. Apimtis: iki 100 lapų su priedais.

9 SIŪLOMA NTP STP STRUKTŪRA
SANTRAUKA ĮVADAS ATEITIES EKONOMINIAI, RINKOS, VISUOMENĖS POREIKIAI IR SU TUO SUSIJĘ MOKSLINIAI–TECHNOLOGINIAI ILGALAIKIAI IŠŠŪKIAI (NTP MOKSLINĖ TECHNOLOGINĖ APRĖPTIS) PRIVATAUS IR VIEŠOJO FINANSAVIMO POREIKIS NTP TEMATIKOS SĄSAJA SU ETP IR KITOMIS NTP NTP MTEP KRYPTYS, STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI VIDUTINĖS TRUKMĖS NTP MTEP STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS NTP SIEKIAMAS SOCIALINIS EKONOMINIS POVEIKIS PRIEDAI ATSPIRTIES TAŠKAS - ETP STRATEGINIŲ TYRIMŲ DARBOTVARKĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO PLANAI

10 Kokybiškos NTP strategijos ir strateginių tyrimų plano prielaidos
Skaitlingesnis ir sklandesnis susijusių NTP dalyvių įsitraukimas į NTP veiklą; Vieningos metodologijos ir metodikų naudojimas; Valstybinių institucijų dalyvavimas strateginių tyrimų planų svarstymuose; Dalyvavimas kitose inovacijų skatinimo iniciatyvose (pvz. RIS); Aukšta privačių konsultantų kvalifikacija.

11 NTP strateginių tyrimų planų įgyvendinimo finansavimo instrumentai
PRIVAČIOS LĖŠOS; Europos Sąjungos MTTP programos; Europos Sąjungos struktūriniai fondai; Investiciniai bankai; Rizikos kapitalas; Nacionalinės paramos lėšos; Mokestinės lengvatos MTTP veikloms; Netiesioginė parama (inovacijų paramos paslaugos).

12 Strateginių tyrimų planų vertinimas
Išorinių užsienio ekspertų samdymas (ekspertizei atlikti); Institucinis vertinimas (formalus indikatorių pasiekimų ir rezultatų rodiklių vertinimas pagal iš anksto numatytus (finansavimo taisyklėse) vertinimo kriterijus). Ižvalgos rengėjų organizuojama apklausa.

13 NTP VEIKLOS IR DOKUMENTŲ VIEŠINIMAS
Tikslas: NTP proceso skaidrumas, atvirumas, prieinamumas! Atskirų NTP viešinimo ir informavimo veiklos: Straipsniai, tinklapiai, leidiniai, konferencijos; Dalyvavimas ETP renginiuose. Horizontalios viešinimo ir informavimo priemonės (NTP centro): Straipsniai, leidiniai apie visas NTP, bendri NTP susitikimai, konferencijos; Dalyvavimas su ETP susijusiuose renginiuose; NTP PORTALAS (NTP narių, dokumentų skelbimas, informacijos tarp NTP apsikeitimas, naujienos).

14 NACIONALINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLATFORMŲ CENTRAS (NTP CENTRAS)
LIC PROJEKTO VEIKLŲ GRUPĖ FINANSUOJAMA LR ŪKIO MINISTERIJOS (PER LVPA) NTP CENTRAS: Veikia ‘vieno langelio’ principu informacijai apie NTP; Skatina NTP viešumą, skaidrumą bei atvirumą; Teikia metodines rekomendacijas rengiant bei vertinant NTP dokumentus; Skatina informacijos apsikeitimą tarp atskirų NTP; Bendradarbiauja su kitomis inovacijų paramos institucijomis; Skatina aktyvų NTP narių dalyvavimą ETP veiklose ir FP7 projektuose (ENIAC, e-Mobility, ARTEMIS).

15 KONTAKTAI LR ŪKIO MINISTERIJA Vilma Bartasevičiūtė
Tel: El. paštas: LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRAS Mantas Jonauskis T. Sevčenkos 13, 2006, Vilnius Tel: El.paštas: NUORODA Į ETP NUORODA Į NTP


Atsisiųsti ppt "NTP dokumentų turinys, vertinimas ir viešinimas"

Panašios pateiktys


Google reklama