Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Tarpininkavimo taisyklių naujienos

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Tarpininkavimo taisyklių naujienos"— Pateikties kopija:

1 Tarpininkavimo taisyklių naujienos
Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos XXI – oji tarptautinė konferencija „Elektroninių ryšių tinklais teikiamų paslaugų konvergencija ir reguliavimas“ 2017 m. birželio 8 d., Vilnius Tarpininkavimo taisyklių naujienos Nijolė Janina Matulevičienė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Autorių teisių skyrius

2 Teisinis pagrindas naujoms tarpininkavimo taisyklėms
Teisinis pagrindas naujoms tarpininkavimo taisyklėms. Kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo sistemos pertvarka Direktyva dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (2014/26/ES). Direktyvos 34 straipsnyje numatyta galimybė ES valstybėms narėms taikyti skubią, nepriklausomą ir nešališką alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą.. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo V Skyriaus „Kolektyvinis autorių teisių ir gretutinių teisių administravimas“ naujos nuostatos (galioja nuo ). Įstatymo 72 (30) straipsnis „Ikiteisminis ginčų sprendimas ir tarpininkavimas derybose.“

3 Lietuvos Autorių teisių ir gretutinių komisijos nuostatai.
Teisinis pagrindas naujoms tarpininkavimo taisyklėms. Kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo sistemos pertvarka Lietuvos Autorių teisių ir gretutinių komisijos nuostatai. Tarpininkavimo derybose tvarkos aprašas. Tarpininko nešališkumo ir nepriklausomumo deklaracijos forma. Ikiteisminio ginčų sprendimo tvarkos aprašas. Ginčų komisijos nario nešališkumo ir nepriklausomumo deklaracijos forma. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 31 Įsakymu Nr. ĮV-195)

4 Teisinis pagrindas naujoms tarpininkavimo taisyklėms
Teisinis pagrindas naujoms tarpininkavimo taisyklėms. Kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo sistemos pertvarka Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisija (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. ĮV-504) Komisija sudaryta dvejiems metams iš 7 narių Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka perkant komisijos narių nematerialaus pobūdžio (intelektines) paslaugas. Reikalavimai komisijos nariams: teisinis arba kitas (socialinių ar humanitarinių mokslų) aukštasis universitetinis išsilavinimas; ne mažesnė kaip trejų metų profesinės, ekspertinės ar mokslinės veiklos patirtis autorių teisių srityje arba ne mažesnė kaip trejų metų civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) paslaugų teikimo patirtis.

5 Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos funkcijos
Tarpininkavimas derybose. Ikiteisminis ginčų sprendimas. Kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo veiklos priežiūros klausimų svarstymas Kultūros ministerijos teikimu.

6 Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos funkcijos
Komisija sprendžia ginčus, susijusius su autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyviniu administravimu pagal kolektyvinio administravimo organizacijų, kolektyvinio administravimo organizacijų narių, teisių turėtojų ar naudotojų pateiktus prašymus. Ikiteisminis ginčų sprendimas - procesas, kurio metu ginčo šalys siekia neteisminiu būdu, padedant nešališkiems ir nepriklausomiems nuo ginčo šalių tarpininkams, taikiai išspręsti ginčą.

7 Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos funkcijos
Tarpininkavimas derybose. Komisija tarpininkauja derybose dėl licencinių sutarčių naudoti kolektyviai administruojamus kūrinius ir kitus objektus sudarymo, dėl atlyginimo dydžio ir mokėjimo sąlygų, dėl teisių retransliuoti kūrinius ir gretutinių teisių objektus suteikimo. Tarpininkavimas derybose – derybų procesas, kuriame dalyvaujantys nešališki ir nepriklausomi nuo derybų šalių tarpininkai padeda derybų šalims derinti interesus ir tobulinti derybines pozicijas, siekdami padėti derybų šalims pasiekti priimtiną susitarimą.

8 Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos funkcijos
Kolektyvinio administravimo veiklos priežiūra. Kultūros ministerijos teikimu Komisija nagrinėja su valstybine kolektyvinio administravimo veiklos priežiūra susijusius klausimus, teikia išvadas ir pasiūlymus. Komisijos išvados ir pasiūlymai Kultūros ministerijai turėtų padėti sprendžiant klausimus: - dėl Lietuvoje veikiančių kolektyvinio administravimo organizacijų atitikimo Įstatymo reikalavimams; - dėl galimybės įtraukti kolektyvinio administravimo organizacijas į Lietuvoje veiklą vykdančių kolektyvinio administravimo organizacijų sąrašą, kuris bus teikiamas Europos Komisijai; - dėl atitinkamų Įstatyme numatytų priemonių taikymo kolektyvinio administravimo organizacijoms, kurios nesilaiko šiai veiklai nustatytų reikalavimų; - dėl pelno siekiančių ūkio subjektų, pretenduojančių vykdyti kolektyvinio administravimo veiklą, įsteigimo ir veiklos dokumentų atitikimo Įstatymo reikalavimams.

9 Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos veiklos, ginčų sprendimo ir tarpininkavimo proceso principai Pagrindiniai ikiteisminio ginčų sprendimo ir tarpininkavimo derybose proceso principai: procesas skubus; nepriklausomas; nešališkas.

10 Tarpininkavimo proceso organizavimas
Derybų šalių rašytinės formos prašymas tarpininkauti derybose pateikiamas Kultūros ministerijai. Derybų šalys gali pasirašyti tarpininkavimo sutartį ir nurodyti pasirenkamus derybų tarpininkus (3 komisijos narius). Jeigu derybų šalys tarpininkų nepasirenka, juos skiria Komisijos pirmininkas. Derybų šalys gali dalyvauti tarpininkavimo procese pačios arba per atstovus.

11 Tarpininkavimo procesas
Tarpininkavimo procesas, įskaitant pertraukas, negali trukti ilgiau kaip 30 darbo dienų, skaičiuojant nuo tarpininkavimo proceso pirmojo posėdžio dienos; Tarpininkai gali susitikti ir pasikalbėti su kiekviena šalimi atskirai, išskyrus atvejus, kai derybų šalys susitaria kitaip. Informacija, suteikta atskiro susitikimo metu, negali būti atskleista kitai derybų šaliai be informaciją pateikusios šalies sutikimo. Derybų šalis gali bet kuriuo tarpininkavimo proceso metu pateikti tarpininkui rašytinę informaciją , kuri laikytina konfidencialia. Derybų šalys ir tarpininkai procese vadovaujasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais

12 Tarpininkavimo proceso pabaiga
Tarpininkavimo procesas pasibaigia: derybų šalių rašytiniu susitarimu; derybų šalių prašymu tarpininkams pateikti pasiūlymą; tarpininkų sprendimu, jeigu, jų nuomone, tolesnis tarpininkavimo procesas būtų nesėkmingas; derybų šalies rašytiniu prašymu nutraukti tarpininkavimo procesą. Tarpininkavimo procesui pasibaigus, tarpininkai pateikia Kultūros ministerijai tarpininkavimo proceso ataskaitą. Tarpininkavimo organizacinės – techninės išlaidos padengiamos iš Kultūros ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

13 Dėkoju už dėmesį Nijolė Janina Matulevičienė


Atsisiųsti ppt "Tarpininkavimo taisyklių naujienos"

Panašios pateiktys


Google reklama