Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

IŠRADIMŲ PATENTAVIMAS: PATENTABILUMO KRITERIJAI, PROCEDŪRA

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "IŠRADIMŲ PATENTAVIMAS: PATENTABILUMO KRITERIJAI, PROCEDŪRA"— Pateikties kopija:

1 IŠRADIMŲ PATENTAVIMAS: PATENTABILUMO KRITERIJAI, PROCEDŪRA
Ramunė Talienė VPB Išradimų skyrius Vilnius,

2 Kas yra patentas Patentas:
Dokumentas, kuriuo valstybė suteikia išimtinę teisę naudoti išradimą tam tikrą laiką; Išsamus išradimo aprašymas, apimantis bibliografinę dalį technikos lygio apžvalgą, išradimo aprašymą, įgyvendinimo pavyzdžius, apibrėžtį, brėžinius, referatą

3 valstybinio patentų biuro (VPB)
Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro (VPB) misija: Įgyvendinti Lietuvos valstybės politiką pramoninės nuosavybės objektų apsaugos srityje. Užtikrinti pramoninės nuosavybės apsaugos Lietuvos Respublikoje lygį, atitinkantį Europos Sąjungos, Pasaulio prekybos organizacijos ir pasauliniams standartams. ir Strateginis tikslas:

4 Išradėjas – fizinis asmuo, sukūręs išradimą
Pareiškėjas – fizinis(-iai) ir (arba) juridinis(-iai) asmuo(-enys), padavęs (-ę) paraišką patentui gauti Patentinis patikėtinis - Lietuvos Respublikos fizinis asmuo, įregistruotas LR patentinių patikėtinių registre, kurį tvarko VPB.

5 Teisinė bazė LR Patentų įstatymas (LR PĮ) Nr. I-372 (V.Ž. Nr. 8, 1994), įsigaliojęs ; Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės IR/01/98

6 Tarptautinės sutartys
Lietuva yra prisijungusi 1992 m. -WIPO steigimo konvencija 1994 m. – Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės apsaugos 1994 m. –Patentinės kooperacijos sutartis 1994 m. – Sutartis su EPO dėl bendradar-biavimo ir EP išplėtimo į Lietuvą TRIPS 2004 m. – Europos patentų konvencija 2008 m. Patentų teisės sutartis

7 ES reglamentavimas 1998 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos 98/44/EB. 1992 m. birželio 18 d. Tarybos Reglamentas dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo sukūrimo Nr. 1768/92/EB. 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas dėl augalų apsaugos priemonių papildomos apsaugos liudijimo sukūrimo Nr. 1610/96/EB.

8 Trys išradimų teisinės apsaugos keliai
Nacionalinis kelias Europos patentas Lietuvoje Išradimo teisinė apsauga pagal Patentų kooperacijos sutartį       

9 Nacionalinės patentų sistemos istorija
Nepriklausomybės laikotarpis - nuo 1923 metų už išradimus išduodami laikini apsaugos liudijimai pagal Pramonės įstatus; metai – Išradimų ir patobulinimų apsaugos įstaty-mas; Nepriklausomybės laikotarpiu išduota daugiau nei 1000 patentų. Sovietinis laikotarpis Po Nepriklausomybės atgavimo metai - Lietuvos Respublikos Vyriausybės d. nutarimas Nr. 362 ; SU patentų ir autorystės liudijimų perregistravimas (664 patentai) ir patentinių paraiškų deponavimas (1164 paraiškos); metai - Lietuvos Respublikos patentų įstatymas; iki šiol išduota apie 2400 patentų; dabar galioja apie 800, iš jų Lietuvos pareiškėjų apie 250 patentų, 2006 metais paduotos 99 paraiškos. pateikė V. Mikutienė

10 Nacionalinis kelias Paraiškos skelbimas Konvencinis laikotarpis 21 6
Paraiškos skelbimas Mokestis už patento išdavimą Konvencinis laikotarpis Patento išdavimas Ankstesnis paraiškos skelbimas (mokestis) 21 6 12 18 24 27 Paraiškos padavimas Kasmetiniai patento galiojimo mokesčiai

11 Paraiškos dokumentai 1. Prašymas 2. Išradimo aprašymas 3. Apibrėžtis
4. Brėžiniai 5. Dokumentas, kad sumokėtas mokestis Referatas Pareiškimas dėl autorystės Įgaliojimas patentiniam patikėtiniui Patvirtinta ankstesnės paraiškos kopija

12

13 Patentabilumo kriterijai
Naujumas Išradimo lygis Pramoninis pritaikomumas Išimtys Išradimais nelaikomi Patentai neišduodami už

14 LR Patentų įstatymo 2 str.:
Išradimais nelaikomi: 1) atradimai, mokslo teorijos ir matematiniai metodai; 2) gaminių išoriniai vaizdai; 3) žaidimų, intelektinės arba ūkinės veiklos planai, taisyklės ir būdai, taip pat kompiuterių programos; 4) informacijos teikimo būdai;

15 LR Patentų įstatymo 2 str. (tęsinys)
Išradimais nelaikomi: 5) natūralioje aplinkoje esantis žmogaus kūnas ar jo elementas, įskaitant geno seką ar jos dalis, bet kuriais jo formavimosi ir raidos etapais. Ši nuostata netaikoma išskirtam iš žmogaus kūno ar kitaip, taikant technologinį procesą, gautam elementui, taip pat geno sekai ar jos daliai, net jeigu šio elemento struktūra yra tapati natūralioje aplinkoje esančio elemento struktūrai.

16 LR Patentų įstatymo 2 str.
Patentai neišduodami už: 1) žmonių arba gyvūnų gydymo terapinius arba chirurginius būdus, ligų diagnozavimo ir profilaktikos būdus, kurie taikomi žmogaus arba gyvūno kūnui. Ši nuostata netaikoma, jeigu išradimo objektas yra įrenginys arba medžiaga, naudojami tiems būdams; 2) augalų arba gyvūnų veisles ar iš esmės biologinius jų išvedimo būdus. ... 3) išradimus, kurių komercinis panaudojimas prieštarautų visuomenės interesams, moralės ir humaniškumo principams. ...

17 LR Patentų įstatymo 2 str.
Patentai neišduodami už: 1) žmonių klonavimo būdus; 2) žmogaus lytinių ląstelių genetinės linijos tapatumo keitimo būdus; 3) žmogaus embrionų panaudojimą pramoniniais arba komerciniais tikslais; 4) genetinio gyvūnų tapatumo modifikavimo būdus, kurie gali jiems sukelti kančių be didesnės medicininės naudos žmonėms ar gyvūnams, ir šiais būdais produkuotus gyvūnus.

18 LR PĮ 13 straipsnis Išradimo aprašymas turi atskleisti išradimą aiškiai ir išsamiai, kad atitinkamos srities specialistas galėtų jį panaudoti.

19 Išradimo aprašymas Technikos sritis Esamas technikos lygis
Išradimo esmės aprašymas Brėžinių figūrų aprašymas Išradimo realizavimo pavyzdžiai Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės IR/01/98.

20 Išradimo apibrėžtis Nustato patento suteikiamos teisinės apsaugos ribas. Įrenginio, būdo, medžiagos, naujo panaudojimo apibrėžčių ypatumai. Sandara: punktas nusakomas vienu sakiniu; nepriklausomi ir priklausomi punktai; bendroji dalis ir skiriamoji dalis.

21 Išradimo apibrėžtis (2)
1. Junginiai, turintys bendrąją formulę R3R4C(X)-NH-C(S)-NH-CHR1R2 kurioje R1 reiškia vandenilį arba (C1-C7)-alkilą; R2 reiškia furilą, tienilą, piridilą arba fenilą, kurie yra pasirinktinai pakeisti 1-3 pakaitais, parinktais iš (C1-C7)- alkilo, (C1-C7)-alkoksi, halogeno, ciano, CF3 arba –N(R4)2; R3 reiškia naftilą arba fenilą, kurie yra pasirinktinai pakeisti 1-3 pakaitais, parinktais iš (C1-C7)-alkilo, (C1-C7)-alkoksi, halogeno, ...

22 Išradimo apibrėžtis (3)
2. Junginiai pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t y s tuo, kad R1 reiškia vandenilį arba metilą, R2 reiškia fenilą, pasirinktinai pakeistą halogenu, (C1-C7)-alkilu, CF3 arba –N(CH3) 3. Junginių, turinčių bendrąją formulę I, gavimo būdas, b e s i k i r i a n t i s tuo, kad a) formulės II amidas reaguoja su junginiu, turinčiu formulę III, poliniame tirpiklyje, dalyvaujant bazei; b) tokiu būdu gautą junginį IV hidrina, dalyvaujant katalizatoriui Pd/C, ir išskiria norimą produktą I.

23 Išradimo apibrėžtis (4)
1. Vibrovariklis, susidedantis iš korpuso (1), jame patalpinto rotoriaus (3) ir vibratoriaus (2), turinčio pjezokeraminę plokštelę (6), b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad vibratorius (2) susideda iš suklijuotų tarpusavyje metalinės (5) ir pjezokeraminės (6) plokštelių ir per vidurį elastiniu laikikliu (7), leidžiančiu, priklausomai nuo apkrovimo momento, keisti įrėmimo į rotorių (3) kampą, įtvirtintas korpuse.

24 Procedūra Paraiškos padavimas Ekspertizė
Paraiškos skelbimas po 18 (arba 6) mėn. Patento išdavimas, skelbimas

25

26 Patentinė informacija
INID kodai (11) paskelbimo numeris (19) patentų tarnyba (21) paraiškos numeris (22) paraiškos padavimo data (30) prioriteto duomenys (51) klasifikacija (72) išradėjas (73) patento savininkas (74) patentinis patikėtinis

27 Patentinė informacija (2)
INID kodai (11) paskelbimo numeris (19) patentų tarnyba (21) paraiškos numeris (22) paraiškos padavimo data (30) prioriteto duomenys (51) klasifikacija (72) išradėjas (73) patento savininkas (74) patentinis patikėtinis

28 Patento savininko teisės
Patento savininkas turi išimtinę teisę drausti kitiems asmenims be jo leidimo gaminti, naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti patentuotą gaminį naudoti patentuotą būdą bei gaminti, naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, impor-tuoti ar eksportuoti tuo būdu gautą gaminį

29 Išimtys iš savininko teisių
Patento savininkas neturi teisės trukdyti kitiems asmenims atlikti išvardytų veiksmų, jeigu jie: atliekami savo poreikiams tenkinti ir neprieš-tarauja ekonominiams patento savininko interesams; atliekami eksperimentiniams arba mokslinio tyrimo tikslams; atliekami vienkartiniam vaistų gaminimui vais-tinėje pagal gydytojo receptą arba jeigu nurody-ta, kaip naudotis taip pagamintais vaistais

30 LR Farmacijos įst. 11 str. 13 d. Leidžiami klinikiniai tyrimai, kurie laikomi nepažeidžiančiais patento ar papildomos apsaugos liudijimo savininko teisių, jei jie skirti farmacinio produkto registravimui.

31

32 Tarptautinė patentų klasifikacija
1771 m. – Alfabetinis patentų sąrašas (FR) 1872 m. – US klasifikacija 1877 m. - DE klasifikacija 1880 m. - Britanijos klasifikacija 1904 m. – pasiūlymas sukurti tarptautinę patentų klasifikaciją (IPC) 1968 m. – 1-a IPC versija 1971 m. – Strasbūro sutartis 2006 m. – 8-a IPC versija (Reformuota IPC)

33 IPC8 (Reformuota IPC) Pagrindinis lygmuo (Core level) 18 000 grupių
Peržiūrima kas 3 metai Popierinė ir elektroninė versija Paskirtis: paieška nedidelėse patentų bazėse patentų statistika patentinės informacijos sklaida

34 IPC8 (Reformuota IPC) Sudėtingasis lygmuo (Advanced level)
grupių Peržiūrima kas 3-6 mėn. Tik elektroninė versija Paskirtis: paieška tarptautinėse patentų bazėse Tęstinis reformavimas

35 IPC8 pateikimo formatas
Pagrindinis lygmuo Sudėtingasis lygmuo (51) Int.Cl. (2006) B28B 5/00 B28B 1/00 H05B 3/10 (51) Int.Cl. B28B 5/00 ( ) B28B 1/29 ( ) H05B 318 ( )

36 Paieška internete + - Tekste: nesudėtingi kri-terijai; visos išradimo detalės. Pagal IPC: pilnesnis rezultatų sąrašas, nepri-klauso nuo kalbos ir nuo terminijos Tekste: sinonimų, kal-bos , nevienodos termi-nijos problemos. Pagal IPC: sudėtinga klasifikatoriaus sistema, reikia žinoti klasifikavimo taisykles.

37

38

39

40

41

42 PCT sistemos bruožai Paraiškų padavimo, ne patento išdavimo sistema
Patentavimo proceso supaprastinimas - viena tarptautinė paraiška - daug nacionalinių patentų. Laiko „pirkimas“ - papildomi 18 mėnesių mokesčių atidėjimui ir patentavimo apsisprendimui. Informacija apie išradimą – tarptautinės paieškos ataskaita ir tarptautinės paieškos tarnybos nuomonė apie išradimo patentabilumą.

43 PCT terminų schema 12 16 18 19 30 PCT Pa-davimas PCT skelbimo data
12 16 18 19 30 PCT Pa-davimas PCT paieškos ataskaita ir nuomonė apie patentabilumą PCT skelbimo data Prašymo atlikti ekspertizę padavimas Du mėn. nuo paieškos atask. apibrėžties pakeitimams ir (arba) argumentams pateikti Ekspertizės metu galima pateikti paraiškos pakeitimus ir (arba) argumentus PCT preliminarios ekspertizės ataskaita Pereiti į nacionalinį lygį Pereiti į nacionalinį lygį 28

44 Tarptautinės paraiškos padavimas
Paraiška paduodama per VPB arba tiesiogiai į WIPO Tarptautinį biurą; Tarptautinės paieškos tarnybos (ISA): EPO arba Rusijos patentų tarnyba; Paraiškos kalba: priklauso nuo pasirinktos ISA; Paraiškos padavimas naudojant PCT-EASY programinę įrangą; Paraiškos padavimo mokesčiai.

45 Mokesčiai už tarptautinės paraiškos padavimą
Tarptautinis lygis: Persiuntimo mokestis – 320 litų arba 93 eurai, Pagrindinis – 848 eurai, Tarptautinės paieškos mokestis: EPO – eurų, RU – 319 eurų Viso juridiniam asmeniui: 2 641 eurai (EPO) arba eurai (RU) Kai pareiškėjai yra fiziniai asmenys, WIPO Tarptautinis biuras suteikia 90% nuolaidą Viso fiziniam asmeniui: 1 878 eurai (EPO) arba 497 eurai (RU)

46 Tarptautinė paieškos tarnyba
Yra 13 tarptautinių paieškos tarnybų; Jų funkcijos: Išradimo vienumo tikrinimas; Paieška pagal WIPO nustatytus dokumentus; Paieškos ataskaitos parengimas; Nuomonės apie išradimo patentabilumą paruošimas. Pareiškėjas, gavęs paieškos ataskaitą ir nuomonę, gali taisyti apibrėžtį.

47 Tarptautinis paskelbimas
Paraiškos paskelbimo kalbos: anglų, arabų, ispanų, japonų, kinų, prancūzų, rusų arba vokiečių; pavadinimas, referatas ir paieškos ataskaita taip pat dar ir anglų kalba Reikšmė: pareiškėjas gali prašyti laikinosios apsaugos nurodytose šalyse; paskelbtos tarptautinės paraiškos tampa technikos lygio dalimi Nuomonė dėl patentabilumo neprivaloma pasirinktosioms šalims. Tretiesiems asmenims neskelbiama iki 30 mėn.

48

49 Nacionalinis (regioninis) lygis
Į nacionalinį lygį pereinama po 30 mėn. Patentinio patikėtinio paieška Galima pasirinkti išradimo apsaugos rūšį – patentas, naudingojo modelio liudijimas, papildomas patentas Mokamas mokestis už apibrėžties punktus Sėkmingos procedūros pabaigoje išduodamas patentas

50 Kiek kainuoja gauti patentus PCT keliu 8-iose pasaulio šalyse
Nacionalinis lygis: Pagrindinis mokestis – eurų Ekspertizės mokestis – eurų Patento paskelbimo ir išdavimo mokestis – eurų Metų mokesčiai ( metai) – eurų Patentinio patikėtinio paslaugos apie eurų Vertimai apie eurų Viso: apie eurų Šalys: Danija (DK) Didžioji Britanija (GB) Japonija (JP) JAV (US) Rusija (RU) Suomija (FI) Švedija (SE) Vokietija (DE) (šaltinis:

51 EUROPOS PATENTŲ KONVENCIJA
1973 m. spalio 5 d.–pasirašyta (7 šalys) 1978 m. birželio 1 d. – gauta pirma paraiška 1994 m. – Lietuvos vyriausybės ir EPO sutartis dėl bendradarbiavimo ir EP išplėtimo į Lietuvą 2000 m. - nauja redakcija; išduotas milijoninis patentas 2004 m. – prisijungė Lietuva 2009 m. – 35 šalys; išduota daugiau nei 1,8 mln patentų

52 EP PRIVALUMAI Patogu – viena paraiška, viena kalba
Pigiau – kainuoja mažiau nei gauti atskirai 3-4 nacionalinius patentus Stiprus – gera paieškos bazė; griežta eksper-tizė; tas pats teisinis pagrindas Galimas Euro-PCT kelias

53 Europos patento gavimas
Galimybė trečiosioms šalims paduoti protestą prieš patento išdavimą (9 mėn. nuo sprendimo išduoti patentą paskelbimo) 12 16 18 24 Paraiška Europos patentui gauti Paieškos ataskaita Paraiškos skelbimas Prašymas atlikti ekspertizę Sprendimo išduoti patentą paskelbimas Perėjimas į nacionalinį lygį (per 3 mėn. nuo sprendimo išduoti patentą paskelbimo) Pirmasis nacionalinės paraiškos padavimas

54 PARAIŠKOS PADAVIMAS Kur? EPT skyriuose Miunchene, Hagoje, Berlyne
Kaip? įteikti tiesiogiai, paštu, faksu, on-line Valstybiniame patentų biure įteikti tiesiogiai, paštu

55 PARAIŠKOS DOKUMENTAI 1. Prašymas (EPT 1001 forma), 4 egz.
Būtini dokumentai 1. Prašymas (EPT 1001 forma), 4 egz. 2. Išradimo aprašymas, 1 egz. 3. Apibrėžtis, vieno ar kelių punktų, 1 egz. 4. Brėžiniai, nurodyti aprašyme, 1 egz. 5. Referatas, 1 egz. kalbos: anglų, vokiečių, prancūzų arba Susitariančiosios valstybės oficiali kalba vertimai į EPT oficialią kalbą – per 3 mėn.

56 PARAIŠKOS NAGRINĖJIMAS EPT
Formali ekspertizė. Padavimo datos suteikimas. Atstovavimas Paieška Paraiškos ir paieškos ataskaitos skelbimas Ekspertizė Patento išdavimas ir skelbimas Protestai – tretieji asmenys gali per 9 mėn. paduoti protestą

57 EP ĮSIGALIOJIMAS LIETUVOJE
Laikina EP paraiškos apsauga. Apibrėžties vertimo skelbimas VPB Oficialiajame biuletenyje. Per 3 mėnesius nuo paskelbimo apie EP išda-vimą Europos patento apibrėžties vertimas į lietuvių kalbą paduodamas VPB ir paskelbia-mas VPB Oficialiame biuletenyje. Nacionalinė patentų tarnyba patvirtina patento įsigaliojimą išduodama pažymą.

58 Kiek kainuoja Europos patentas
EPO mokesčiai: EUR paraiškos padavimo, paieškos, ekspertizės ir patento išdavimo mokesčiai patento galiojimo mokesčiai už 3-uosius ir 4-uosius metus Nuo bendros sumos sudaro % Įteisinimas sutarties šalyse: EUR apie 6 vertimai patentinis patikėtinis EUR vertimų išlaidos EUR skelbimo mokesčiai EUR Nuo bendros sumos sudaro % Viso: apie EUR Patentinio patikėtinio atstovavimas EPO: EUR apie paraiškos paruošimas EUR patentavimo eiga EUR apibrėžties vertimai EUR Nuo bendros sumos sudaro % Nacionaliniai patento galiojimo mokesčiai ir kitos išlaidos: EUR apie Už 5-uosius iki 10-ų metų metų mokesčiai (5 -10 metai) EUR patentinis patikėtinis: metų mokesčių mokėjimas EUR Nuo bendros sumos sudaro % 26 puslapių, 8 šalys, 10 metų galiojimo Šaltinis: EPO

59 LR Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymas
Paraiškos padavimas litų Patento išdavimas litų Metų mokesčiai už patento galiojimą: 3-ieji metai litų 4-ieji metai litų 5-ieji metai litų 6-ieji metai litų 7-ieji metai litų 8-ieji metai litų 9-ieji metai litų 10-ieji metai litų Viso: litų

60 Mokesčių lengvatos Lietuvoje
Fiziniam asmeniui paraiškos padavimo mo-kestis mažinamas 50 proc. LR Patentų įstatymo 37 str. – vieša licencija. LR Ūkio min. Programų lėšų, teikiamų projek-tų veiklai finansuoti administravimo taisyklės; 14 priedas; Nr

61 Naudingos nuorodos http://www.vpb.gov.lt/ http://www.wipo.int/,

62 AČIŪ UŽ DĖMESĮ! Kalvarijų g. 3, LT-09310 Vilnius, LIETUVA
Tel.: Informacinis telefonas: Faksas: Informacinis elektroninis paštas: El. paštas: R. Talienė


Atsisiųsti ppt "IŠRADIMŲ PATENTAVIMAS: PATENTABILUMO KRITERIJAI, PROCEDŪRA"

Panašios pateiktys


Google reklama