Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Bendradarbiavimas vaikų, turinčių SUP, ugdymosi sėkmei užtikrinti

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Bendradarbiavimas vaikų, turinčių SUP, ugdymosi sėkmei užtikrinti"— Pateikties kopija:

1 Bendradarbiavimas vaikų, turinčių SUP, ugdymosi sėkmei užtikrinti
Teresa Aidukienė Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vilnius, ŠMM

2 „Apie ką pirmiausia pagalvojate, kai išgirstate „specialieji ugdymosi poreikiai (SUP)?“

3 Pokalbio planas: 1. Pakitęs SUP apibrėžimas 2. IU ir PU programų prieinamumas SUP turintiems vaikams. 3. Bendradarbiavimas: SUP nustatymas ir ugdymo pritaikymas 4. Aktualijos

4 SUP turintys vaikai ikimokyklinio (IU) ir priešmokyklinio ugdymo (PU) programose
Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių (2011, LR ŠĮ, 2 str. 24 d. )

5 SUP turintys vaikai ikimokyklinio (IU) ir priešmokyklinio ugdymo (PU) programose
– Vaikai, turintys SUP, sudaro 13% visų vaikų, ugdomų IU ir PU programose. Aktuali ankstyvojo SUP nustatymo problema – 78 % ugdomų IU programose – tai 4-5 metukų vaikai. Būtina didinti prieinamumą 0–3 metų amžiaus vaikams. Ankstyvosios intervencijos vaikystėje (AIV) svarba – 72 % vaikų, ugdomų IU ir 85 % ugdomų PU programose – turintys kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Antroje vietoje priežasčių, sukeliančių SUP tarpe – lėtiniai somatiniai ir neurologiniai sutrikimai.

6 SUP turintys vaikai ikimokyklinio (IU) ir priešmokyklinio ugdymo (PU) programose
– 86,8 % vaikų ugdomi bendrosiose ikimokyklinio ugdymo grupėse – 94,7 % vaikų ugdomi bendrosiose priešmokyklinio ugdymo grupėse. – Dauguma lankančių vaikų, kuriems nustatyti SUP, ugdomi įprastose grupėse. Aktuali auklėtojų kompetencija IU ir PU programų pritaikymo srityje, kompleksinė pagalba (koordinuota pedagogų, administracijos veikla), bendradarbiavimas su tėvais ir PPT, sveikatos apsaugos sistema. – 76,3 % visų SUP vaikų IU programose nustatyti nedideli SUP, PU programose – 86,1%

7 SUP turintys vaikai ikimokyklinio (IU) ir priešmokyklinio ugdymo (PU) programose: AIV svarba

8

9

10

11

12

13 Vaikų, turinčių SUP, ugdymas specialiosiose ir bendrosiose grupėse
Specialiosiose grupėse: IU programose 1255 vaikai, PU programose – 321 vaikas Bendrosiose grupėse: IU programose 8272 vaikai, PU programose 5775 vaikai 89,9 % vaikų, turinčių SUP, ugdomi bendrosiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. Ką tai reiškia Jums, metodinių ratelių specialistams?

14 Teisinės bazės tobulinimas
1. Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas , Nr. V-1396, ( Žin., 2011, ) 2. Mokinių, turinčių SUP , ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 (Žin., 2011, Nr ) 3. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1228, (Žin., Nr , Nr ) ) 4. Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1215 (Žin., 2011, Nr ) Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas, patvirtintas , Nr. V-1229, ( Žin., 2011, Nr )

15 Teisinės bazės tobulinimas
5. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/A (Žin., 2011, Nr ; 2013, Nr ) Įvardintos diagnostinės kategorijos atitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. OECD) Švietimo tyrimų ir inovacijų centro (angl. CERI) nuostatas dėl bendrųjų tarptautinių kategorijų naudojimo, identifikuojant asmens SUP Pagal ugdymosi sunkumų pobūdį ir jų trukmę (pastovus, ilgalaikis, laikinas) skiriamos negalių, sutrikimų ir sunkumų grupės, SUP gali būti 4 lygių (nedideli, vidutiniai, dideli ir labai dideli). Teisės aktas numato, kad nustatomi ir ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų SUP lygiai.

16 Teisinės bazės tobulinimas
6. Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 (Žin., 2011, Nr ; 2013, Nr ) Mokinio specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą atlieka Vaiko gerovės komisija. Ji gali skirti švietimo pagalbą (specialiąją pedagoginę, psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę) Mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu aspektais įvertina Pedagoginė psichologinė tarnyba ir specialųjį ugdymąsi skiria PPT vadovas, atskirais atvejais – mokyklos vadovas su tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

17 Teisinės bazės tobulinimas
Vaiko/mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą atlieka ir Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras (LKNUC , Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (LASUC, ginčytinais atvejais tėvai gali kreiptis į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą (SPPC, Dokumentas reglamentuoja ir specialiojo ugdymosi ar švietimo pagalbos nutraukimo eigą. 7. Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro, sveikatos apsaugos ministro (Žin., 2011, Nr ). Šios pagalbos tikslas – užtikrinti veiksmingą vaikų ugdymąsi pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programas ir padėti tėvams (globėjams) stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius. 8. Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo tvarkos aprašas

18 Teisinės bazės tobulinimas
9. Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas Aprašas reglamentuoja bendrojo, ikimokyklinio ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, vykdančios pirminį profesinį mokymą (toliau Apraše vadinama – Mokykla), vaiko gerovės komisijos veiklos paskirtį, principus, sudarymą, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką. Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

19 Priemonės SF projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ – Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių etatų steigimas (įsteigti 22 savivaldybėse) – Mokymai specialistų komandoms 2012 m. 531 asmuo dalyvavo 48 val kursuose „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas ir plėtra, siekiant užtikrinti veiksmingą pagalbą vaikams ir jų tėvams“, 80 vyks į stažuotes užsienyje 175 specialistai 16 val. „Ankstyvoji intervencija vaikystėje“ SF projektas „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra“: ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mokyklų krizių valdymo komandų mokymai ketinama atnaujinti Vaiko brandumo vertinimo metodiką ( m.) SF projektas „Specialiųjų mokyklų pertvarka. Metodinių centrų steigimas“ (Gelgaudiškio, Plungės, Švėkšnos ir Panevėžio specialiosios m. taps centrais) Gestų kalbos vartojimo 2013–2017 m. priemonių planas Tobulinama Mokinio krepšelio metodika

20 SUP įvertinimo eiga Mokyklinis amžius Pedagogas Logopedas
Fiksuoja vaiko ugdymosi sunkumus pildo anketą apie mokinio ugdymosi sunkumus Esant reikalui, gavęs tėvų sutikimą kreipiasi į mokyklos MVGK Įvertina vaiko kalbos ir komunikacijos sutrikimus ir pildo kalbos įvertinimo kortelę Sudaro mokinių sąrašą ir teikia jį mokyklos MVGK

21 Mokyklos MVGK Numačiusi, kad mokinį tikslinga ugdyti pagal adaptuotą ar specialiąją programą, gavusi tėvų sutikimą, kreipiasi į PPT dėl nuodugnaus vaiko įvertinimo Gavusi tėvų sutikimą, atlieka mokinio pradinį įvertinimą ir pildo pažymą Suderina logopedo sudarytą mokinių sąrašą su mokyklą aptarnaujančia PPT ir teikia jį tvirtinti

22 Pildo asmens pedagoginio psichologinio SUP įvertinimo pažymą
PPT Pildo asmens pedagoginio psichologinio SUP įvertinimo pažymą Atlieka nuodugnų asmens SUP įvertinimą pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu aspektais Įvertinimo rezultatus aptaria su mokiniu, tėvais (globėjais), mokytoju(ais) ir daro išvadą apie asmens raidos sutrikimus ir SUP laipsnį ir pobūdį Esant reikalui, pakartotinai vertina asmens SUP, analizuoja vaiko ugdymosi pokyčius, tikslina rekomendacijų turinį

23 „Inkliuzinio švietimo mokytojo profilis” (Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra, 2012 m.)
Pagarba mokinių įvairovei – skirtybės laikomos galimybėmis ir ištekliais, kuriais grindžiamas kiekvieno mokinio ugdymasis. Su šia vertybe sietinos kompetencijos susijusios su: - Inkliuzinio ugdymo samprata; - Mokytojo požiūriu į mokinių įvairovę. Pagalba visiems mokiniams: mokytojai puoselėja aukštus lūkesčius dėl kiekvieno mokinio pasiekimų; - Skatinimu visų mokinių akademinio, praktinio, socialinio ir emocinio ugdymosi; - Veiksmingomis ugdymo strategijomis heterogeninėse klasėse. Darbas drauge su kitais – bendradarbiavimas ir darbas komandoje yra pagrindiniai visų mokytojų veiklos būdai. - Darbu su šeimomis; - Bendradarbiavimu su įvairiais švietimo profesionalais. Asmeninis profesinis tobulėjimas – mokyti reiškia mokytis – mokytojai prisiima atsakomybę už mokymąsi visą gyvenimą.

24 Nuorodos „Mokytojų rengimas inkliuziniasm švietimui Europoje“ : „Inkliuzinio švietimo mokytojo profilis“ 


Atsisiųsti ppt "Bendradarbiavimas vaikų, turinčių SUP, ugdymosi sėkmei užtikrinti"

Panašios pateiktys


Google reklama