Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Socialinės politikos departamentas: svarbiausi darbai ir planai

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Socialinės politikos departamentas: svarbiausi darbai ir planai"— Pateikties kopija:

1 Socialinės politikos departamentas: svarbiausi darbai ir planai
Departamento direktorius Rolandas Zuoza

2 Misija Formuoti socialinę švietimo ir neformaliojo vaikų švietimo politiką ir jos įgyvendinimo strategiją

3 Veiklos sritys Vaikų ir jaunimo socializacija
Saugių ir sveikų ugdymo sąlygų užtikrinimas Žalingų įpročių prevencija (tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo) Vaiko teisių apsauga ugdymo procese Socialinių pedagogų etatų steigimas mokyklose ir veiklos koordinavimas Mokyklos nelankančių mokinių apskaita Gabių ir talentingų vaikų ugdymas Šalies vaikų neformaliojo švietimo mokyklų veiklos koordinavimas (110 muzikos, meno ir dailės mokyklų, 103 sporto mokyklos ir centrai ir kt.) Vaikų ir jaunimo organizacijos Visuomenės informavimas socialinės politikos klausimais Saugios ir sveikos sąlygos – maitinimas, pavežėjimas

4 Departamento koordinuojamos programos
Socialinių pedagogų etatų steigimo 2001 – 2005 m. programa (2001 m. balandžio 24 d. LRV nutarimas Nr. 471) Vaikų ir jaunimo socializacijos programa (2004 m. vasario 23 d. LRV nutarimas Nr. 209) Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004–2008 metų programa (2004 m. balandžio 8 d. LRS nutarimas Nr. IX-2110)

5 Įgyvendinamos ŠMM programos
Vaikų ir jaunimo ugdymosi užtikrinimo programa Rūpintis šalies mokinių saviraiška, užimtumu ir socializacija Efektyvinti pirminę prevencijos veiklą švietimo įstaigose

6 Svarbiausi renginiai Lietuvos moksleivių dainų šventė Dainų dainelė
ES Nacionalinis jaunųjų mokslininkų konkursas Lietuvos mokinių parlamentas UNESCO inicijuojama Veiksmo savaitė ir ES Visuotinio švietimo savaitė Kiti šalies neformaliojo vaikų švietimo renginiai Techninių sporto šakų spartakiada, gamtinės olimpiados, turizmo varžybos, jaunųjų atlikėjų konkursai,

7 Šalies neformaliojo vaikų švietimo mokyklos
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras Lietuvos jaunimo turizmo centras Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla Lietuvos moksleivių kūno kultūros ir sporto centras

8 2005 m. programų konkursai Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programos konkursas (1 mln. Lt.) Vaikų vasaros poilsio programų konkursas (3,2 mln. Lt.) Kryptingo vaikų užimtumo projektų konkursas (1,1 mln. Lt) Narkomanijos prevencijos projektų konkursas (0,54 mln. Lt.) Planuojama, kad 2005 metais įvairiose programose dalyvaus per vaikų.

9 Tarpinstitucinis departamento bendradarbiavimas
19 tarpinstitucinių programų (Valstybės alkoholio kontrolės programa, Valstybės tabako kontrolės programa, Etninės kultūros plėtros valstybinė programa, Prekybos žmonėmis ir prostitucijos kontrolės bei prevencijos programa, Savižudybių prevencijos m. programa, Valstybinė ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės 2003–2008 metų programa ir kt.) 3 tarybos 4 bendradarbiavimo sutartys 39 darbo grupės ir komisijos tarybos: Etninės globos taryba, valstybinė jaunimo reikalų taryba, Kultūros ir sporto rėmimo fondo taryba Sutartys: Su Policijos departamentu prie VRM, Valdovų rūmų atstatymo paramos fondu, JAV nacionalinės vandenyno ir atmosferos administracija (GLOBE programa), Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu ir Lietuvos olimpine akademija) tarpinstitucinės: savižudybių prevencijos, moterų ir vyrų lygių galimybių, ŽIV, AIDS prevencijos, Skurdo mažinimo,

10 Nepilnamečių justicija
Nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo koncepcija (LRV 2003 m. gegužės 9 d. nutarimas Nr. 581) Parengtas Lietuvos Respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas: Tikslas - sukurti vaiko teises atitinkančią, į vaiko, turinčio elgesio sutrikimų, ugdymą bei socialinę, pedagoginę, psichologinę pagalbą orientuotą nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sistemą Numatoma minimalios ir vidutinės priežiūros įstaigų tinklą kurti regioniniu principu arčiau vaikų gyvenamosios vietos Minimalios priežiūros įstaigų tinklą siūloma plėtoti savivaldybių lygmeniu, o vidutinės priežiūros – apskrityse. Dalyvaujama Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 600 patvirtintos Nepilnamečių justicijos m. programos įgyvendinime.

11 Mokinių sveikata Į mokyklas grąžinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistai (LRV 2004 m. sausio 6 d. nutarimas Nr. 5 „Dėl sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo tvarkos patvirtinimo“) Šiuo metu šalies mokyklose dirba per 700 visuomenės sveikatos priežiūros specialistų Etatai išlaikomi iš PSDF biudžeto lėšų, 2005 metams skirta 4,5 mln. Litų Numatoma parengti Valstybinę vaikų sveikatos gerinimo švietimo įstaigose, įgyvendinančiose priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, progrmą ir įgyvendinimo priemonių planą m.

12 LRV 2004-2008 m. programos nuostatos
Tobulinti neformalųjį švietimą ir vaikų užimtumą, pasiekti, kad daugelis vaikų lankytų po pamokų užsiėmimus. Tam naudoti mokyklų sales, kabinetus, finansuoti vaikų popamokinio užimtumo vadovus Įtvirtinti sveikos gyvensenos būdą ir įgyvendinti prevencines priemones prieš vaikų išnaudojimą, smurtą, prievartą, tabako, alkoholio ir narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimą, vienijant valstybės institucijų, savivaldybių, NVO, žiniasklaidos, mokslo ir visuomenės pastangas.

13 Socialinių pedagogų etatų steigimo 2001–2005 m. programa
Šiuo metu mokyklose dirba per 800 socialinių pedagogų 2001–2003 m. ŠMM finansavo 600 etatus, skirta 8 mln.Lt Mokyklų steigėjai m. patys įsteigė per 200 etatų. Nuo 2004 m. 8,5 mln. Lt. “ įdėta” į mokinio krepšelį socialinių pedagogų etatams finansuoti ir jie dirba daugelyje didesnių mokyklų Patvirtinti bendrieji socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatai Socialinių pedagogų veiklos tikslas: rūpintis vaiko gerove, saugumu, socializacija, asmenybės raiška bei pilietinė branda ir vykdyti ankstyvąją prevenciją

14 Narkomanijos prevencija
Įgyvendinama Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004–2008 m. strategija ir 2004–2008 m. programa Ministerijos proritetas - pirminė narkotikų vartojimo prevencija ir ankstyvoji intervencija tarp vaikų ir jaunimo 2004 m. ŠMM įsteigė 24 Pedagogines psichologines tarnybas, šiuo metu jų veikia šalyje 50 Kartu su JT vykdomas projektas “Mokykla be narkotikų”, organizuojami pedagogų ir tėvų mokymai, parengta mokymo medžiaga Vykdomas projektų rėmimas

15 Vaikų ir jaunimo socializacijos programa (2004-2014 m.)
Strateginis tikslas - Plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes, skatinant kultūrinės bei pilietinės brandos ugdymą. Tikslai: Stiprinti pozityvų vaikų ir jaunimo ugdymą (si) šeimoje. Plėtoti vaikų ir jaunimo socialinio ugdymo(si) švietimo įstaigose veiksmingas kryptis ir formas. Telkti vietos bendruomenes ir plėtoti jų galimybes rūpintis vaikų ir jaunimo socializacija. Sukurti informacijos skaidos sistemą vaikų ir jaunimo socializacijos klausimais. Skatinti vaikų ir jaunimo užimtumą, jo įvairovę. Kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) ir socializacijos aplinką. Užtikrinti socialinę, pedagoginę, psichologinę ir kitą pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunimui. Ugdyti vaikų ir jaunimo socializacijos subjektų atsakomybės jausmą bei plėsti jų socialines, edukacines ir teisines kompetencijas.

16 Vaikų ir jaunimo socializacijos programos prioritetai
Vaikų ir jaunimo socializacijos socialinių, ekonominių ir edukacinių galimybių sistemos sukūrimas Vaikų ir jaunimo užimtumo bei jo kokybės plėtotė Vaikų teisių apsaugos ir jų asocialaus elgesio prevencija Vaikų ir jaunimo socializacijos specialistų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas

17 Vaikų ir jaunimo socializacijos programos įgyvendinimo teisės aktai
Vaikų ir jaunimo užimtumo programų vertinimo kriterijai Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija Neformaliojo vaikų švietimo finansavimo modelis Vaikų neformaliojo švietimo įstaigų audito metodika Gabių vaikų programų rėmimo kriterijai Vaikų ir jaunimo organizacijų švietimo įstaigose programų rėmimo tvarka Vaikų sugrąžinimo į mokyklas gairės Subjektų, vykdančių vaikų ir jaunimo socializaciją, socialinės, edukacinės ir teisinės kompetencijos aprašas Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai programų rengimo metodinės rekomendacijos Išlyginamojo mokymosi ugdymo planų ir programų sudarymo metodika

18 Ateities planai Programos: Gabių vaikų ir jaunimo ugdymo programa;
Nacionalinė vaikų sugrąžinimo į mokyklas programa Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa Alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa Teisės aktai Poįstatyminiai teisės aktai Neformaliojo vaikų švietimo krepšelio metodika Vaikų ir jaunimo socializacijos programos įgyvendinimo teisės aktai Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu asmens įgytos kompetencijos pripažinimo ir mokymosi pasiekimų įteisinimo tvarka


Atsisiųsti ppt "Socialinės politikos departamentas: svarbiausi darbai ir planai"

Panašios pateiktys


Google reklama