Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena"— Pateikties kopija:

1 Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena
LAISVĖS DAINOS Ruošė muzikos mokytoja Loreta Palavenienė 2014 m. Panevėžys

2 Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos 1 klasė
Kaip brangi esi, žeme tu gimta.  Nors būsiu toli, tau širdy vieta.  Priedainis:  Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos,  Ąžuolai žaliuos, žemėj Lietuvos…  Nors esi maža, bet esi didi,  Nemuno vaga – tai tava širdis.  Ar diena žiemos, ar naktis rudens,  Tavo šilumos man užteks gyvent. Pvz.:

3 Mažam kambarėly 2 klasė Mažam kambarėly  Ugnelę kuriu. (2x2)  Girdžiu kaip motulė  Kalba su kariu: (4x2)  Kalnus tu praėjai,  Upes perbridai; (2x2)  Pasakyk, sūneli,  Mirti ar bijai? (4x2)  Kalnus aš praėjau,  Upes perbridau (2x2)  Oi, neklausk, motule –  Mirti aš bijau. (4x2)  Kas man iš tos laimės  Ir iš tos garbės, (2x2)  Jei aš vienas džiaugsiuos,  O šimtai – liūdės? (4x2)  Mažas kauburėlis  Po žaliais beržais…(2x2)  Verkia motinėlė  Tyliai vakarais…(4x2) Pvz.: watch?v=gwT1ASBA0QA

4 VAI, KO NUSIŽVENGEI 3 klasė
Vai, ko nusižvengei, Bėrasai žirgeli, Ko dairais aplinkui Į dulkėtą kelią? Tas kelias į Vilnių, Gedimino pilį, Ten, kur mūsų broliai Vargsta už Tėvynę. Oi nežvenk, žirgeli, Dar ne laikas joti – Leisk man jaunam augti Jėgomis ir protu. O kai aš užaugsiu, Tai narsiai kariausiu – Gedimino pily Trispalvę iškelsiu. Gedimino pily Trispalvę iškelsiu Ir prie Aušros vartų Karštai pasimelsiu. Ir prie Aušros vartų Karštai pasimelsiu, Dievui ir Tėvynei Žemai nusilenksiu. Dieve Visagali, Saugok mūsų šalį, Tėvą ir motulę, Brolį ir sesulę. Pvz.: qWRq0cCU

5 PALINKO LIEPA 4 klasė Palinko liepa šalia kelio, Pravirko motina sena: – Sūneli, Tėvynė tave šaukia, Ir vėl bus laisva Lietuva. (2x2 ) O jeigu teks man iškeliauti Iš šios žemelės mylimos, Mergaite, tu manęs neliūdėki, Aš vėl sugrįšiu pas tave. O jeigu žūsiu už Tėvynę Nuo priešo budelio rankos, Mergaite, ir mirdamas kartosiu: – Myliu Tėvynę ir tave. Laukais pavasaris jau eina, Lakštutė čiulba vakarais, Mergaite, papuošk kareivio kapą Baltais akacijų žiedais. Pvz.: h?v=Uz-0riirqf4

6 Augo girioj ąžuolėlis 5 klasė http://www. youtube. com/watch
Pas tėvelį sūnaitėlis. (2 k.) Rūpinosi tėvužėlis, (2 k.) Rūpinosi tėvužėlis, Kad jo mažas sūnaitėlis. (2 k.) – Nesirūpink, tėvužėli, (2 k.) Nesirūpink, tėvužėli, – Užaugs tavo sūnaitėlis. (2 k.) Užaugs tavo sūnaitėlis, (2 k.) Užaugs tavo sūnaitėlis, Bus Lietuvos kareivėlis. (2 k.) – Man nereikia kareivėlio, (2 k.) Man nereikia kareivėlio, Man tik reikia artojėlio. (2 k.) – Nepabuvęs kareivėliu, (2 k.) Nepabuvęs kareivėliu, Nebus geras artojėlis. (2 k.) Augo girioj liepužėlė, (2 k.) Augo girioj liepužėlė, Pas motulę dukružėlė. (2 k.) Rūpinosi motinėlė, (2 k.) Rūpinosi motinėlė, Kad jos maža dukružėlė. (2 k.) – Nesirūpink, motinėle, (2 k.) Nesirūpink, motinėle, – Užaugs tavo dukružėlė. (2 k.) Užaugs tavo dukružėlė, (2 k.) Užaugs tavo dukružėlė, Bus Lietuvos šokėjėlė. (2 k.) – Man nereikia šokėjėlės, (2 k.) Man nereikia šokėjėlės, Man tik reikia audėjėlės. (2 k.) – Nepabuvus šokėjėle, (2 k.) Nepabuvus šokėjėle, Nebus gera audėjėlė. (2 k.)

7 OI NEVERK, MATUŠĖLE! Maironis 6 klasė
1. Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnus Eis ginti brangiosios tėvynės! Kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus Lauks teismo dienos paskutinės. 2. Taip nelaužyk sau rankų, kaip beržo šakas Kad laužo užrūstintas vėjas; Tau dar liko sūnų; kas tėvynę praras, Antros neišmels apgailėjęs. 3. Ten už upių plačių žiba mūsų pulkai: Jie mylimą Lietuvą gina; Kam nusviro galva, tam Dangaus angelai Vainiką iš deimantų pina. 4. Daugel krito sūnų kaip tų lapų rudens: Baltaveidės oi verks, nes mylėjo! Bet nei bus, nei tekės Nemune tiek vandens, Kiek priešų ten kraujo tekėjo. 5. Vedė Vytautas ten didžiavyrių pulkus Ir priešų sulaužė puikybę: Už devynias mares, už tamsiuosius miškus Išvarė kryžiuočių galybę.  6. Saulė leidos raudona ant Vilniaus kapų, Kai duobę kareiviai ten kasė, Ir paguldė daug brolių greta milžinų, O Viešpats jų priglaudė dvasią.  7. Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnus Eis ginti brangiausios tėvynės! Kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus Lauks teismo dienos paskutinės! Pvz.:

8 BALNOKIM, BROLIAI, ŽIRGUS 7 klasė
Balnokim, broliai, žirgus, (3 k.) Reiks karan joti. (2x2 k.) Paduok, sesule, kardą, Reiks priešą kirsti. O jeigu aš negrįšiu, Žirgelis parneš. Ant mano smėlio kapo Berželis žaliuos. O tam žaliam beržely Gegulė kukuos. O toj raiboj gegulėj Širdelė plazdės. O toj mažoj širdelėj – Visa Lietuva. O toj visoj Lietuvoj Lietuviai dainuos. Pvz.:

9 ANT KALNO MŪRAI 8 klasė Ant kalno mūrai – joja lietuviai. (2x2 k.) Joja, joja lietuvaičiai, neša, neša vainikaitį, Vainiką rūtų, Vainiką rūtų! Štai ir prijojo uošvės dvarelį. (2x2 k.) – Kelkis, kelkis, mergužėle, balta graži lelijėle, Žirgelių girdyt, žirgelių girdyt. Dar nesikelsiu, dar ne dienelė! (2x2 k.) Man močiutė taip prisakė, su berneliais nekalbėti – Močiutės klausau, širdelės klausau. Pvz.:

10 Eurika Masytė - Laisvė Aš jau nepakeliu minčių apie tave Kaip obelis, apsunkusi nuo vaisių, Užlaužiu tragiškai nusvirusias rankas, O tu sakai: „Stovėk kaip stovi laisvė”. O tu sakai: „Stovėk kaip stovi laisvė”.    Tai uždaryk mane, Tėvyne, savyje,    Kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro,    Taip kaip uždaro vakarą naktis,    O tu man atsakai: „Aš tavo laisvė“.   (x2) O nesibaigianti kelionė į tave, Jau kaip akmuo šalikelėj sukniubęs Aš pilku vakaru lyg samanom dengiuos, O tu sakai: „Eik taip kaip eina laisvė ”. O tu sakai: „Eik taip kaip eina laisvė ”.    Tai uždaryk mane, Tėvyne, savyje,    Kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro,    Taip kaip uždaro vakarą naktis,    O tu man atsakai: „Aš tavo laisvė“. Pvz.: Karaokė:

11 KOKIA NUOSTABI, LIETUVA ESI K.Mašanauskas
Kaipgi nemylėt mums tavęs? Mūsų džiaugsmas Tu, mūsų skausmas Tu Savo širdyse saugome tave Mes didžiuojamės gimę Lietuvoj, Bet vien to mažai – mums išsaugot ją, Mūsų džiaugsmas ji, mūsų skausmas ji Savo širdyse saugome ją. Už rankų susiėmę apjuoskim Lietuvėlę Žemelę šventą bočių išsaugotą mums, Tiktai tauta išėję, vienybėje sustoję Galėsim daug nuveikti vardan Lietuvos. Lietuva, Lietuva – Tu mums šventa Lietuva, Lietuva – mūs Motina Lietuva, Lietuva – kol rankoj ranka Lietuva, Lietuva – gyvuos Lietuva Kokia nuostabi, Lietuva, esi Tu tokia trapi, Bet dvasia didi. Tad išsaugokim ateities kartoms Ką mylėjo taip mūsų protėviai. Už rankų susiėmę apjuoskim Lietuvėlę Žemelę šventą bočių išsaugotą mums, Tiktai tauta išėję, vienybėje sustoję Galėsim daug nuveikti vardan Lietuvos. Lietuva, Lietuva – Tu mums šventa Lietuva, Lietuva – mūs Motina Lietuva, Lietuva – kol rankoj ranka Lietuva, Lietuva – gyvuos Lietuva Pvz.: XhP0EPmAOo

12 TĖVYNĖ J.Marcinkevičius
Tėvyne dainų ir artojų, Už ką tu mus šitaip baudi? Į kokį džiaugsmingą rytojų Per skausmą ir kraują vedi? Iš kur šitas pyktis ir kerštas, Tas melas vardan Lietuvos? Kieno tas alsavimas karštas Virš vaikiškos mano galvos? Tėvyne, tu mano tėvyne, Su kuo ir prieš ką tu eini? Kodėl tu draskai man krūtinę Ir ko tu taip ieškai many? Pvz.:

13 PABUDOME IR KELKIMĖS K.Genys
Iš nevilties į neviltį, per prarastąjį rojų, Paniekinti, pažeminti, išganymo ieškojome. Iš nuodėmės į nuodėmę – į ją supanašėjome, Ir kai visai pajuodome, kai likom tik šešėliai jos – lyric Ko verkiam ir dejuojame, ko slapstomės pakampėmis? Aušra įsidienojusi – pabudome ir kelkimės! Į Lietuvą sugrįžtame čiabuvėliais – pražuvėliais, Namų nebepažįstame… lietuviai – nelietuviai mes? Per skaistyklas, per pragarus, iš nežinios į nežinią, Mes pagaliau atradome, kad Lietuva – tai sąžinė. Pabudome, pabudome, pamatėme, pamatėme – Kad mes ją patys žudėme, be sąžinės – vienatinę. Bedaliai savo žemėje, mes patys save niekinam, Mes patys save žeminam, mes pasidarėm niekieno… Pabudome, o dvasioje dar pasilikom elgetos. Kodėl mes laisvės prašome? Argi laisvi taip elgiasi? Ko verkiam ir dejuojame, ko slapstomės pakampėmis, Aušra įsidienojusi – pabudome ir kelkimės! Pvz.: Lyric:

14 PALAIMINK, DIEVE, MUS J.Jakštas
Nusilenkt noriu Tau žemai, Kryžių ir dainų šalie. Tavo lopšyje išsuptiems vaikams Reikia meilės ir vilties. Nusigręžk nuo tų, kas tave baugins Prievartos bukos stabais. Ir raudono melo pranašams Baimę ir klastas atleisk. Iš visų kraštų ir visais keliais Skubam apkabint Tave. Tegul laisvės vardas gintarais Suliepsnos Tavam veide. Palaimink, Dieve, mus, Lietuvos vaikus, Ir kiekvieno mūsų balsą teišgirsta žemė ir dangus. Palaimink, Dieve, mus Motinos ranka. Juk visiems mums vieną kraują davė Lietuva. Pvz.:

15 Gytis Paškevičius - Mano kraštas
Jei tavęs nėra, į ką man atsiremti?  Kaip surasti ryto saulę languose?  Į kurią pasaulio pusę reikia žengti?  Kaip išsaugot tavo vardą, Tavo vardą vaikuose?  Vien tik ji yra prasmė tikroji Nepakeis jos niekas niekada  Jai vienai tu viską paaukoji  Ji tavo pradžia ir tavo pabaiga Tavo skausmo niekada aš nepamiršiu,  Bet žinau, kaip greitai medžiai vėl žydės  Kada nors ir pats į medį aš pavirsiu  Mano žemė kai mane namo pakvies. Šita žemę man likimas dovanojo  Pilką dangų, sniego sodus ir pilis  Ji klevais raudonais rudenį liepsnoja  Ji atvėrus kiekvienam plačiai duris  Man jos grožio kiek yra, tiek ir pakanka  Jos kalba mane užbūrė amžinai  Ir tegu ją visos negandos aplenkia  Mano žemė man – vieninteliai namai  Vien tik ji yra prasmė tikroji Nepakeis jos niekas niekada  Jai vienai tu viską paaukoji  Ji tavo pradžia ir tavo pabaiga (x2) Pvz.:

16 LIETUVA BRANGI Maironis
1. Graži tu, mano brangi tėvyne, Šalis, kur miega kapuos didvyriai: Graži tu savo dangaus mėlyne! Brangi: tiek vargo, kančių prityrei. 2. Kaip puikūs slėniai sraunos Dubysos, Miškais lyg rūta kalnai žaliuoja; O po tuos kalnus sesutės visos Griaudžiai malonias dainas ringuoja. 3. Ten susimastęs tamsus Nevėžis Kaip juosta juosia žaliąsias pievas; Banguoja, vagą giliai išrėžęs; Jo gilią mintį težino Dievas. 4. Kaip puikūs tavo dvarai, tėvyne, Baltai iš sodų žalių bekyšą! Tik brangią kalbą tėvų pamynę Jie mūsų širdis mažai ką riša. Kaip linksma sodžiuos, kai vyturėlis Jaukiai pragysta, aukštai iškilęs, Ar saulė leidžias, ir vakarėlis Ramumą neša, saldžiai nutilęs. Bažnyčios tavo ne tiek gražybe, Ne dailės turtais, ne auksu žiba; Bet dega meilės, maldos galybe, Senųjų amžių gyva tikyba. Kai ten prieš sumą visi sutarę Graudžiai užtraukia „Pulkim ant kelių“, Jausmai bedievio vėl atsidarę Tikėti mokos nuo tų vaikelių. Graži tu, mano brangi tėvyne, Šalis, kur miega kapuos didvyriai! Ne veltui bočiai tave taip gynė, Ne veltui dainiai plačiai išgyrė! Pvz.:

17 Aktorių trio - PAUKŠČIAI
Baltais pūkeliais krinta snaigės Iš viesulingų debesų. Išskrido paukščiai link dausų. Tylu, jų meilės giesmės baigės Lai krykštauja toli nuo mūs, Užmiršę darganas ir lietų! Išskridę paukščiai į namus Sugrįš pavasarį saulėtą Kokia baugi rimtis aplinkui, Kaip viskas tuščia ir nyku, Kai negirdėti virš laukų Sparnuotų mūsų giesmininkų! Drauguži mielas, būk ramus: Šaltos žiemos ranka gruoblėta Išbaidė juos, - bet į namus Jie grįš pavasarį saulėtą. O mes, besparniai žemės paukščiai, Juos pasitinkam akimis Ir, vėtrą vėl nujausdami, Grėsmingon šiaurėn žiūrim baugščiai Likimas piktas ir nuožmus Dažnai lyg žaislą žmogų mėto. Pavydžiu paukščiams: į namus Jie grįš pavasarį saulėtą Jie lėks viršum kalnų ir klonių, Jie lėks melsvais dangaus keliais Ir vėl, kaip pernai, nusileis Ant seno ąžuolo galiūno Ir džiugins jaunus ir senus Giesmė, tiek sykių jau girdėta. Išskridę paukščiai į namus Sugrįš pavasarį saulėtą!   Pvz.:

18 Fojė - Paskutinis traukinys
Ar tu dar gali kentėti tas blogas mintis? Ar tu dar gali matyti akis visai tuščias? Ar tau malonu girdėti žodžius bukai piktus? Ar dar tave įkvepia šalti žmonių veidai? Kokia nuostabi diena ir koks švarus dangus Kokia nenusakoma gerų akių šviesa Ir tie, kur apsidžiaugia, jei kam nesiseka, Negali uždengti to dangaus - jų tiek nėra. PRIEDAINIS: Paskutinis traukinys dar laukia, Dar yra jame vieta laisva. Paskutiniam vagone prie lango, Kur ir man skirta vieta šalia Jei tu jau pasidavei - užkask save giliau, Jei tu negali tylėt - dainuok garsiau, Jei tu nori keist pasaulį - keisk pirmiau save, Jei tu tamsoje - aš ten taip pat buvau. PVZ.:

19 Nojus - Čia Daina „Čia“ buvo sukurta po skaudžių Sausio 13-osios įvykių Muzikanto teigimu, daina „Čia“ buvo sukurta dar 1991 m. po skaudžių Sausio 13-osios įvykių. „Vėliau kelis ją kartus grojau atminimo renginiuose, o įrašiau tik šiemet, po dvidešimties metų“, – pažymi atlikėjas.

20 Lietuva ♥ Mus užpuolė tankai , Ginėmės kiek tik galėjom
Lietuva ♥ Mus užpuolė tankai ,  Ginėmės kiek tik galėjom Statėm akmenis ,  Kad tankai nevažiuotų Dainavome dainas ,  Šūkavom šalies vardą Tiek žmonių pasiaukojo ... Tiek praliejo kraujo . ; Dėl mūsų ,  Kad mes gyventumėm , Laisvoj , nepriklausomoj šalį ... Ačiū!


Atsisiųsti ppt "Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena"

Panašios pateiktys


Google reklama