Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

NEFORMALUS METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS KAUNO R

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "NEFORMALUS METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS KAUNO R"— Pateikties kopija:

1 NEFORMALUS METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS KAUNO R
NEFORMALUS METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJOJE Virginija Vozgirdienė, Kauno r. Vilkijos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2 Metodinė veikla – mokytojų, mokyklų vadovų bei kitų specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti, keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija. (Rekomendacijos mokytojų metodinei veiklai organizuoti, patvirtintos 2005 m. rugpjūčio 31 d ŠMM įsakymu Nr. ĮSAK – 1781) Vilkijos gimnazija

3 Gimnazijoje sudaryta metodinė taryba iš mokytojų, mokomųjų dalykų atstovų, išrinktų kalendorinių metų pradžioje Mokytojų tarybos posėdyje. Metodinė taryba skirta padėti mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir mokyklos pažangos. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą gimnazijoje, teikia Mokytojų tarybai siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo. (Iš Kauno r. Vilkijos gimnazijos nuostatų) Vilkijos gimnazija

4 METODINĖS VEIKLOS MODELIS
DALYKŲ MOKYTOJŲ GRUPĖ KLASĖJE DĖSTANČIŲ MOKYTOJŲ GRUPĖ VIDURINIO UGDYMO KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖ GRUPĖ PAGRINDINIO UGDYMO KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖ GRUPĖ METODINĖ TARYBA Vilkijos gimnazija

5 Metodinė taryba Plėtoja mokytojų profesinės veiklos kompetencijas
Inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Nustato metodinės veiklos prioritetus Analizuoja tobulinimo prioritetus Inicijuoja metodinių darbų rengimą Planuoja, aptaria, vertina ugdymo programas Teikia Mokytojų tarybai siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo Aptaria mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus Planuoja metodinę veiklą Inicijuoja patirties sklaidą Vilkijos gimnazija

6 Pagrindinio ugdymo klasių auklėtojų metodinė grupė
Buria dalykų mokytojus koncentro ugdymo problemoms spręsti Analizuoja įvairiais aspektais pasiekimų pokyčius Ieško problemų sprendimo būdų ir kt. Inicijuoja klasės mokytojų susirinkimus Vilkijos gimnazija

7 Vidurinio ugdymo klasių auklėtojų metodinė grupė
Buria dalykų mokytojus koncentro ugdymo problemoms spręsti Analizuoja įvairiais aspektais pasiekimų pokyčius Ieško problemų sprendimo būdų ir kt. Inicijuoja klasės mokytojų susirinkimus Vilkijos gimnazija

8 Klasėje dėstančių mokytojų grupė
Išanalizuoja mokinių mokymosi stilius Aptaria ugdymosi poreikius Numato diferencijavimo ir individualizavimo būdus Vilkijos gimnazija

9 Dalykų mokytojų grupė Susitaria dėl vertybinių nuostatų Keičiasi informacija apie metodines naujoves Aptaria olimpiadų, konkursų, viktorinų organizavimą. Vilkijos gimnazija

10 METODINĖS VEIKLOS FORMOS
Bendradarbiavimas su Kauno rajono švietimo centru. Dalykų mokytojai rengia mokinius olimpiadoms, konkursams, viktorinoms. Mokytojai vyksta į edukacines išvykas. Dalyvauja gerosios patirties seminaruose, metodinėse dienose, konferencijose. Dalyvauja metodinių grupių pasitarimuose. Dalyvauja metodinių darbų parodose. Visuotiniai mokytojų metodiniai susirinkimai. Tikslas: supažindinti su metodikos naujovėmis, įtraukti į problemos sprendimą, atkreipti dėmesį į švietimo dokumentuose įvardintas nuostatas. Projektinė veikla. Vilkijos gimnazija

11 Problemos sprendimo projektas 2010 – 2011 mokslo metams
Problema. Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas, skatinantis mokymosi motyvaciją. Projekto tikslas. Ugdyti (-s) mokėjimo mokytis kompetenciją 7 – 8 klasėse. Uždaviniai: Pagerinti 7 – 8 klasių mokinių metinius ugdymosi pasiekimus 5 procentais. Pagerinti pamokų kokybę: planuoti veiklą pamokoje, atsižvelgiant į mokinių mokymosi stilius ir taikant pagal juos aktyviuosius metodus. Diferencijuoti veiklą pamokose, pateikiant užduotis skirtingų mokymosi stilių mokiniams. Vilkijos gimnazija

12 Vilkijos gimnazija Veikla
Koks pokytis ir kaip tai prisidės prie problemos sprendimo? Ištekliai Kiekybiniai ir kokybiniai veiklos rezultatai Veiklos įgyvendinimo laikotarpis Atsakingas komandos narys 1. Bendruomenės narių įtraukimas. Bendruomenė susipažins su problemos aktualumu, ieškos sprendimo formų. Intelektiniai. Seminaras bendruomenei. Į projektinę veiklą įsitrauks 80% mokytojų. Spalio mėn. Sausio mėn. Kovo mėn. Balandžio mėn. Birželio mėn. Antanas Švedas 2. Tyrimas 7 – 8 klasių mokiniams ,,Mokinių mokymosi stilių nustatymas“. Mokiniai atsakys sau į klausimą, kaip jie dažniausiai mokosi ir kada pasiekia geriausių mokymosi rezultatų. Mokytojai diferencijuos ugdymą, atsižvelgdami į mokinių mokymosi stilius. Materialiniai (120 Lt.) 7 – 8 klasėse dėstantys mokytojai parengs užduotis, atsižvelgdami į mokymosi stilius. Lapkričio mėn. Daiva Jančiuvienė 3. Tyrimų rezultatų aptarimas metodinėje taryboje su 7 – 8 klasėse dėstančiais mokytojais. Mokytojai aptars mokymosi stilių įvairovę. Vadovaudamiesi tyrimo išvadomis efektyviau planuos pamokos veiklą. Pagerės mokymosi kokybė. 7 – 8 klasėse dėstantys mokytojai parengs pamokos planą su konkrečiomis interaktyviomis užduotimis skirtingiems stiliams. Sausio – kovo mėn. Virginija Vozgirdienė 4. Kvalifikacijos tobulinimo seminaras mokytojams ,,Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas“. Mokytojai susipažins su mokėjimo mokytis kompetencijos samprata, numatys, kaip įsivertins šios kompetencijos pažangą spręsdami problemą. Kvalifikacijos tobulinimo lėšos. Kvalifikacijos tobulinimo seminaras mokytojams. Lektorė – BMT konsultantė Elena Stasiulienė. Mokytojai susipažins su aktyviųjų mokymo metodų naudojimo pamokoje galimybėmis, įgytas žinias pritaikys tobulindami pamokos planavimą. Sausio 25 d. Vilkijos gimnazija

13 Vilkijos gimnazija 5. Atmintinė tėvams ,,Padėkime vaikams mokytis“.
Bendradarbiaudami su tėvais ieškosime problemos sprendimo būdų, stiprės grįžtamasis ryšys. Intelektiniai. Materialiniai (150 Lt.) Atmintinė ,,Padėkime vaikams mokytis“. Tėvai supažindinami su mokymosi sunkumų priežastimis, pagalbos vaikui būdais. Kovo mėn. Aušra Polonskienė 6. Idėjų mugė ,,Mokymo ir mokymosi stilių suderinamumo problema. Mokymo metodai, skatinantys vaiką užduotis atlikti geriau ir greičiau“. Mokytojai aptars, kokiam mokymo stiliui teikia pirmenybę mokydami ir kiek tai atitinka mokinių mokymosi stilius. Numatys mokėjimo mokytis kompetenciją ugdančius mokymosi metodus ir būdus bei jų taikymo gimnazijoje galimybes. 7 - 8 klasėse dirbantys mokytojai mokytojų susirinkime pristatys dėstomo dalyko pamokos planą ar konkrečias užduotis skirtingiems mokymosi stiliams. Balandžio mėn. Rūta Vasiliauskienė 7. Mokytojų pedagoginis tyrimas dėstomose klasėse apklausiant arba stebint mokinius apie mokymo ir mokymosi metodų efektyvumą ir jų įtaką motyvacijai skatinti ir mokėjimo mokytis kompetencijai ugdyti. Mokytojai įvertins mokėjimo mokytis kompetencijos pažangą. II pusmečio 7 – 8 klasių mokinių pasiekimai pagerės 5 %. Rezultatas – pažangumo suvestinė. Birželio mėn. Virginija Vozgirdienė Vilkijos gimnazija

14 Įvadas į konferenciją. Šiuolaikinės pamokos samprata
Įvadas į konferenciją. Šiuolaikinės pamokos samprata. Metodinės veiklos organizavimo patirtis Vilkijos gimnazijoje. Vilkijos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Virginija Vozgirdienė. Šiuolaikinės pamokos įvertinimo kriterijai. Konkretūs ugdymo tikslai ir uždaviniai. ,,Pamokos uždavinių įgyvendinimas, skatinant mokinių veiklą už gimnazijos ribų. Kūrybiniai darbai matematikos pamokose“. Danutė Reizgienė, Vilkijos gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė. Ugdymo turinio planavimas. ,,Ilgalaikių ir trumpalaikių planų rengimas“. Aušra Polonskienė, informatikos mokytoja metodininkė, Danguolė Marmienė, Batniavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja. Ugdymo būdai. ,,Sudominimas – mokymo metodas istorijos pamokose“. Mykolas Fedaravičius, Batniavos pagrindinės mokyklos istorijos mokytojas metodininkas. ,,Mokinių projektinių ir kūrybinių darbų panaudojimo strategijos ir galimybės istorijos pamokose“. Aldona Plentaitė, Vilkijos gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė. Kavos pertrauka. Pertraukos metu mokinių fotografijos darbų parodos pristatymas I aukšto koridoriuje. Arūnas Zalanskas. ,,Veiksmo savaitės “ darbų paroda skaitykloje. Aldona Rudžianskienė. Iškilmių salėje veiks kūrybinių darbų, metodinių priemonių paroda. Mokymo ir mokymosi medžiagos parinkimas. ,,Ugdymo turinio diferencijavimas. Integravimo galimybės“. Daiva Jančiuvienė, Vilkijos gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė. ,,Matematikos ir kitų dalykų integracijos galimybės”. Marytė Budrevičienė, matematikos mokytoja ekspertė. Gebėjimas atskleisti ugdymo turinį. ,,Interaktyvios lentos panaudojimas ugdymo turiniui atskleisti“. Daina Zalanskienė, Vilkijos gimnazijos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja. Ugdymo ir ugdymosi aplinka. ,,Aplinkos kūrimas įvairių poreikių mokinių veiklai skatinti“. Rita Arbačauskienė, Vilkijos gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė. ,,Racionalus klasės erdvės, IKT, pamokos laiko panaudojimas lietuvių kalbos pamokose“. Rūta Vasiliauskienė, Vilkijos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. Pasiekimų vertinimas. ,,Pasiekimų vertinimo būdai biologijos pamokose”. Svetlana Savickienė, Vilkijos gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė. Sėkmingos pamokos kriterijai. Saulėtekio A. Mackevičiaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja L. Vereckienė 2009 – 05 – 07 metodinės konferencijos Vilkijos gimnazijoje ,,Šiuolaikinės pamokos kūrimo laboratorija“ Vilkijos gimnazija

15 METODINĖS VEIKLOS FORMOS
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasių auklėtojų metodiniai susirinkimai. Susirinkimuose sprendžiamos įvairios ugdymo problemos: analizuojami signaliniai pusmečių rezultatai, lankomumo klausimai ir kt. Klasių mokytojų susirinkimai. Tai neformali komandinė, metodinė veikla, apimanti vienos ar dviejų klasių mokinių ugdymo ar elgesio problemos sprendimą. Į ją be dėstančių mokytojų įsijungia ir pagalbos specialistai. Dėstančių mokytojų susirinkimą inicijuoja skyrių vedėjai, veikla iš anksto neplanuojama, metų veiklos programoje neatsispindi. Ji numatoma mėnesio plane. Dalykų mokytojų pasitarimai. Kviečiami esant reikalui, paskelbus Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus bei švietimo centro mėnesio veiklos planą, dėl olimpiadų, konkursų organizavimo mokykloje, rajone, dėl svarbios informacijos, paprastai susijusios su egzaminais, perteikimo ir kt. Metodinės veiklos stendas. Periodiškai veikia kaip vidinė informavimo priemonė apie tai, kas aktualu, į ką atkreipiamas mokytojo dėmesys. Šiuo metu gimnazijoje rengiamasi konferencijai „Mokymo metodai, skatinantys vaiką užduotis atlikti geriau ir greičiau.“ Taigi, metodinis stendas primena, aktyviuosius ugdymo metodus, kreipia dėmesį į mokymo ir mokymosi stilių suderinamumo problemą. Vilkijos gimnazija

16 METODINĖS VEIKLOS PLANAVIMAS
Tikslas. Uždaviniai. Prioritetai. Gairės 3 metams. Veiklos planas. Eil. Nr. Veiklos kryptys Priemonės Atsakingi vykdytojai Laikas 1. Bendri kvalifikacijos seminarai. 2. Patirties sklaida. 3. Tarpdalykiniai projektai, pamokos. 4. Ugdymo renginiai mokiniams. 5. Gabių ir specialiųjų poreikių mokinių ugdymas. 6. Mokytojų bendradarbiavimas 7. Posėdžiai. Vilkijos gimnazija

17 METODINĖS VEIKLOS PLANAVIMAS 2011 M.
Tikslas. Uždaviniai. Prioritetai. Gairės 3 metams. Veiklos planas. Eil. Nr. Veiklos kryptys Priemonės Atsakingi vykdytojai Laikas 1. Bendri kvalifikacijos seminarai. 2. Patirties sklaida. 3. Tarpdalykiniai projektai, pamokos. 4. Ugdymo renginiai mokiniams. 5. Gabių ir specialiųjų poreikių mokinių ugdymas. 6. Metodinės tarybos posėdžiai. 7. Metodiniai mokytojų pasitarimai. Vilkijos gimnazija

18 NEFORMALAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRIVALUMAI
Išlaisvinome mokytoją nuo „popierinės“ metodinės veiklos organizavimo: grupės nuostatų, planų, susirinkimų protokolų rašymo. Metodinę veiklą išmokome organizuoti kūrybiškai, per mokytojų bendradarbiavimo patirtį, atsisakydami griežtai reglamentuotos veiklos. (Žr. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Prioritetinės veiklos kryptys 2010 – 2011 m., 1. Išlaisvintas kūrybingumas.) Vilkijos gimnazija

19 NEFORMALAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TRŪKUMAI
Sunku įveikti atotrūkį tarp pamokos vadybos ir kasdienio mokytojo darbo. Vilkijos gimnazija

20 „Kaip vertinate metodinės veiklos eksperimentą
„Kaip vertinate metodinės veiklos eksperimentą?“ (iš anketos mokytojams gimnazijos pokyčiams tirti dirbant pagal MSTP). Teigiamai, nes visos naujovės įneša teigiamų rezultatų; ... nes grįžtama prie tiesioginio mokytojo darbo; ... nes tai mažina formalias veiklas; ... nes negaištama laiko rašant; ... nes pagyvino ugdymo procesą; ... nes jaučiami pokyčiai. Neigiamai, nes vis tiek bendraujama pagal dalykus; ... nes darbas metodinėje grupėje turėjo daug privalumų. Vilkijos gimnazija

21 IMKITĖS TO, KAS VALDOMA, BET PROBLEMIŠKA.
(Brian Fidler, Strateginis mokyklos plėtros valdymas.) Vilkijos gimnazija

22 Vilkijos gimnazija


Atsisiųsti ppt "NEFORMALUS METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS KAUNO R"

Panašios pateiktys


Google reklama