Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

PROFESINIO INFORMAVIMO TAŠKO AUDITO IR AKREDITAVIMO METODIKA

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "PROFESINIO INFORMAVIMO TAŠKO AUDITO IR AKREDITAVIMO METODIKA"— Pateikties kopija:

1 PROFESINIO INFORMAVIMO TAŠKO AUDITO IR AKREDITAVIMO METODIKA
Radviliškis

2 PIT AUDITĄ IR AKREDITAVIMO METODIKĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI
Profesinio orientavimo strategija (LR ŠMM ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003m.lapkričio 19d.įsakymu Nr. Įsak-1635/A1-180(Žin.,2004,Nr ) Profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo reikalavimo aprašas (LR ŠMM ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005m.balandžio 29d.įsakymu Nr. Įsak-739/A1-116(Žin.,2005, Nr )

3 SĄVOKOS PIT auditas –informacijos apie PIT veiklą rinkimas, analizė, interpretavimas, apibendrinimas ir sprendimas dėl PIT veiklos kokybės priėmimas. PIT akreditavimas – Respublikinių moksleivių techninės kūrybos rūmų pripažinimas, įformintas direktoriaus įsakymu, kad įvertintas PIT atitinka nustatytus reikalavimus. PIT kokybės dimensijos – PIT veikos sritys, atitinkančios suformuluotus reikalavimus ir lemiančios PIT teikiamų paslaugų kokybę. PIT vertinimo kriterijai – požymiai, apibūdinantys PIT kokybes dimensijas, kuriais remiantis nustatomi PIT kokybės rodikliai.

4 PASKIRTIS Informuoti visuomenę apie vykdomos veiklos kokybę
Atsiskaityti visuomenei dėl PIT veiklos atitikimo užsibrėžtiems siekiams Panaudoti vertinimo ir įvertinimo rezultatus tobulinant veiklą

5 PIT KOKYBĖS DIMENSIJOS
D1. Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas D2. Informacijos tvarkymas D3. Informacijos teikimas D4. Išorinių ryšių palaikymas D5. Personalo profesinis tobulėjimas

6 D1. Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas
D1.1. PIT patalpų tinkamumas Vienai kompiuterizuotai darbo vietai skirti ne mažiau kaip 6 kv.m Darbo vietos erdvės tūris ne mažesnis kaip 20 kb. m Patalpų temperatūra atitinka Lietuvos higienos normų reikalavimus Apšvietimas atitinka Lietuvos higienos normų reikalavimus Oro judėjimas atitinka Lietuvos higienos normų reikalavimus Estetinė būklė tinkama PIT veikos funkcijų realizavimui

7 D1. Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas
Patalpos pritaikytos žmonės su fizine negalia Patalpų apsauga atitinka nustatytus reikalavimus D1.2. Techninės ir programinės įrangos pakankamumas Ne mažiau kaip 2 personaliniai kompiuteriai Kita techninė įranga Prieiga prie interneto Ryšio greitas ne lėtesnis kaip 128Kbps vienai darbo vietai Įdiegta biuro programinė įranga

8 D1. Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas
D1.3. Informacinių šaltinių pakankamumas Sukaupta spausdinta medžiaga ir leidiniai apie mokymosi ir studijų galimybes, profesijas, kvalifikacijas, darbo rinka ir t.t. Sukaupta video medžiaga profesiniam informavimui Sukaupta informacija elektroninėje laikmenoje profesiniam informavimui D1.4. Materialiųjų išteklių prieinamumas PIT klientams leidžiama naudotis internetu PI tikslais Supažindinami, kaip naudotis AIKOS duomenų baze Supažindinami, kaip naudotis turimais spausdinais leidiniais

9 D1. Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas
Patariama, kuriuose spausdintuose leidiniuose jie gali rasti dominančią informaciją Supažindinami, kaip naudotis turima video medžiaga..... D1.5. Finansinių išteklių pakankamumas PI patarėjų darbo užmokestis atitinka nustatytus reikalavimus PI patarėjų kvalifikacijos tobulinimui skiriama pakankamai lėšų Turima pakankamai lėšų techninės ir programinės įrangos įsigijimui ir /ar atnaujinimui Turima pakankamai lėšų spausdintų šaltinių įsigijimui

10 D1. Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas
Turima pakankamai lėšų kanceliarinių prekių įsigijimui Turima pakankamai lėšų spausdintų PIT patalpų išlaikymui ir/ar atnaujinimui D1.6. Lėšų panaudojimo tinkamumas PIT lėšos paskirstomos tikslingai PIT lėšos panaudojamos pagal planą D1.7.Finansavimo šaltinių įvairumas PIT lėšos kaupiamos panaudojant Lietuvos ir/ar tarptautinių fondų lėšas Kiti finansavimo šaltiniai

11 D2. INFORMACIJOS VALDYMAS
D2.1. Informacijos tvarkymo sistemiškumas Visi turimi informavimo šaltiniai registruoti PIT informacijos kataloge Visa informacija el. laikmenoje suskirstyti į bylas pagal temas Visa informacija popierinėje formoje suskirstyti į bylas pagal temas Visi informacijos šaltiniai bylose pagal temas surūšiuoti abėcėlės tvarka D2.2. Informacijos saugumas Asmeniniai PIT klientų duomenys neskleidžiami tretiems asmenims Apie klientus tretiems asmenims teikiama tik apibendrinta informacija

12 D3. INFORMACIJOS TEIKIMAS
D3.1. Informacijos atitikimas PIT klientų poreikiams PIT klientams teikiama išsami informacija juos dominančiais klausimais PIT klientams informacija teikiama suprantamai PIT klientams teikiama naujausia informacija juos dominančiais klausimais D3.2. Informavimo metodų įvairumas PIT klientai konsultuojami individualiai PIT klientams organizuojami informavimo seminarai, paskaitos ir kt. renginiai

13 D3. INFORMACIJOS TEIKIMAS
D.3.3. Informacijos apie PIT paslaugas prieinamumas Informacija apie PIT paslaugas skleidžiama institucijos, kurioje įsikūręs PIT, interneto svetainėje Informacija apie PIT paslaugas skleidžiama informaciniuose lankstinukuose Informacija apie PIT paslaugas skleidžiama susitikimuose su galimais PIT klientais Informacija apie PIT paslaugas skleidžiama kitomis priemonėmis

14 D4. Išorinių ryšių palaikymas
D4.1. Išorinių ryšių tikslingumas Išoriniai ryšiai plėtojami atsižvelgiant į PIT veiklos tikslus Bendravimas su išoriniais partneriais pagrįstas formalizuotais bendradarbiavimo būdais D4.2. Bendradarbiavimo partnerių įvairumas Palaikomi ryšiai su švietimo įstaigomis Palaikomi ryšiai su bibliotekomis Palaikomi ryšiai su darbo biržomis Palaikomi ryšiai su kitais PIT

15 D4. Išorinių ryšių palaikymas
D4.3. Išorinių ryšių naudingumas Išoriniai ryšiai naudingi siekiant PIT veiklos tikslų Išoriniai ryšiai naudingi plečiant materialinę PIT bazę Išoriniai ryšiai naudingi PI patarėjams tobulinant kvalifikaciją Išoriniai ryšiai naudingi

16 D5. PERSONALO PROFESINIS TOBULĖJIMAS
D5.1. Informavimo konsultantų kompetentingumas PI patarėjai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą PI patarėjai turi veiklai būtinas kompetencijas, nurodytas PI standarte PI patarėjai turi kompiuterinio raštingumo kompetencijas PI patarėjai moka mažiausiai vieną užsienio kalbą D5.2. Profesinio tobulėjimo planingumas PI patarėjai rengia profesinio tobulėjimo planus Profesinio tobulėjimo planai rengiami atsižvelgiant į profesinio tobulėjimo poreikius ir PIT veiklos tikslus PI patarėjai įgyvendina kvalifikacijos tobulinimo planus

17 PROFESINIAM KONSULTAVIMUI SKIRTOS LĖŠOS
LR ŠMM ministro įsakymas Nr. ISAK-605 „Dėl mokinių profesiniam konsultavimui skirtų lėšų naudojimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-107 „Mokinių profesiniam konsultavimui skirtų lėšų naudojimo tvarka“

18 PIT STRATEGIJOS GAIRĖS
Vizija Misija SWOT analizė (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės) Progresinio informavimo paslaugų įgyvendinimas Tikslai (įkurti informacinį centrą PIT) Uždaviniai (parengti PIT dokumentaciją) Priemonės (informuoti mokyklos bendruomenę apie PIT veiklą) Laikas Ištekliai Atsakingas asmuo Pastabos

19 PIT VEIKLOS PROGRAMA Tikslas Uždaviniai Vartotojai Planas: Eilės nr.
Priemonės pavadinimas Vykdytojai (PIT darbuotojai; socialiniai partneriai) Terminai Ištekliai Laukiami rezultatai

20 PROFESIJOS TOBULĖJIMO PLANAS
Tikslas (Domėtis profesinio konsultavimo naujovėmis) Uždaviniai (Dalyvauti įvairiose kvalifikacijos kėlimo kursuose) Priemonės (Seminarai, konferencijos, paskaitos ir kt.) Numatoma veikla (Dalyvauti kval. renginiuose) Data (Nuolat) Ištekliai (Steigėjo lėšos) Pastabos (Patvirtinimas apie dalyvavimą renginiuose fiksuotuose pažymėjimuose)

21 PIT SAVIANALIZĖS ANKETA
Titulinis lapas Trumpa informacija apie PIT PIT veiklos stiprybės ir silpnybės PIT kokybės tobulinimo planas Sąlygų, įvardytų steigimo sutartyje, įgyvendinimo pagrindimas

22 Vytauto Didžiojo universitetas
Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai, Karjeros planavimo centras Žirmūnų 1b, LT-09101, Vilnius tel.: (+370 5) Vytauto Didžiojo universitetas K. Donelaičio g. 58, LT Kaunas tel.: ( )


Atsisiųsti ppt "PROFESINIO INFORMAVIMO TAŠKO AUDITO IR AKREDITAVIMO METODIKA"

Panašios pateiktys


Google reklama