Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA TREČIAJAME RAMSTYJE

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "ASMENS DUOMENŲ APSAUGA TREČIAJAME RAMSTYJE"— Pateikties kopija:

1 ASMENS DUOMENŲ APSAUGA TREČIAJAME RAMSTYJE
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja Rita Vaitkevičienė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja Rita Vaitkevičienė

2 ASMENS DUOMENŲ APSAUGA III RAMSTYJE
Pirminiai teisės aktai: Robert’o Schumano deklaracija - pasiūlymas įkurti pirmąją Europos Bendriją; Europos Bendrijos steigimo sutartis, pasirašyta 1957 metais Romoje; Europos Sąjungos sutartis, pasirašyta 1992 metais Mastrichte skelbia, kad žmogaus teisės ir demokratijos principai yra vieni pagrindinių šių dokumentų aspektų, o asmens teisė į privatumą yra viena iš žmogaus teisių. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja Rita Vaitkevičienė

3 ASMENS DUOMENŲ APSAUGA III RAMSTYJE
Yra visas sąrašas teisės aktų, kurie apibrėžia asmens duomenų apsaugos atskirus aspektus I ramstyje. Tai: Konvencija “Dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108); Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (2002/58/EB); Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (95/46/EB); Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, patvirtinantis daugiametį Bendrijos veiksmų planą dėl saugesnio naudojimosi internetu skatinimo kovojant su neteisėtu ir žalingu turiniu pasauliniuose tinkluose (99/276/EB); Komisijos sprendimas “Dėl sutarčių standartinių sąlygų asmens duomenų perdavimui trečiosiose šalyse įsikūrusiems tvarkytojams pagal Direktyvos 95/46/EB nuostatas” (2002/16/EB); Komisijos sprendimas “Dėl sutarčių, susijusių su asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims, tipinių punktų, atsižvelgiant į Direktyvą 95/46/EB” (2001/497/EB); Europos tarybos Ministrų komiteto nutarimas (74) 29 “Dėl asmenų privatumo apsaugos elektroninių duomenų bankų viešajame sektoriuje atžvilgiu”; Europos tarybos Ministrų komiteto nutarimas (73) 22 “Dėl asmenų privatumo apsaugos elektroninių duomenų bankų privačiame sektoriuje atžvilgiu”; Europos Tarybos Ministro Komiteto rekomendacijos (statistikos, elektroninių bankų ir kt.) Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja Rita Vaitkevičienė

4 ASMENS DUOMENŲ APSAUGA III RAMSTYJE
Pradiniame ES vystymosi etape buvo laikomasi doktrinos, kad ES sutartys ir antrinė teisė yra unifikuojama privatiniame sektoriuje, komerciniuose santykiuose, tačiau nebus taikomi politinėje erdvėje ir baudžiamojoje justicijoje, todėl: 1. Konvencija Nr. 108 skelbia, kad šalys „šios Konvencijos netaikys tam tikroms automatizuotoms asmens duomenų rinkmenoms, kurių sąrašas bus atiduotas saugoti. Šiame sąraše nebus nurodytos automatizuotos duomenų rinkmenos, kurioms pagal nacionalinius teisės aktus taikomos duomenų apsaugos nuostatos“. Nors Konvencija ir taikoma trečiajam ramsčiui, tačiau ji nėra pakankamai tiksli; 2. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (95/46/EB) netaikoma, „kai yra užsiimama tokia veikla, kuri nepatenka į Bendrijos teisės taikymo sritį, kaip antai veikla, kuri numatyta Europos Sąjungos sutarties V ir VI dalyse, taip pat kai atliekamos tvarkymo operacijos, susijusios su visuomenės saugumu, gynyba, valstybės saugumu (taip pat ir valstybės ekonomine gerove, kai tvarkymo operacija susijusi su valstybės saugumo klausimais) ir su valstybės veiksmais baudžiamosios teisės srityje“. Taigi, ši Direktyva nėra taikoma III ramsčiui. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja Rita Vaitkevičienė

5 ASMENS DUOMENŲ APSAUGA III RAMSTYJE
ES šalys narės tariasi dėl asmens duomenų tvarkomų specialiais tikslais (III ramstyje) Yra pasirašytos: Konvencija dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu; Konvencija, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencija); Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu papildomas protokolas “Dėl priežiūros institucijų ir valstybės sienas kertančių duomenų srautų” ir sukurtas Europolo, Šengeno, Muitinės jungtinis priežiūros komitetas, skirtas vykdyti asmens duomenų apsaugos priežiūrą Europolo, muitinės, Vizų (VIS) ir Šengeno (SIS II) informacinėse sistemose Šiose trijose srityse, kurios yra ypač specifinės asmens duomenų apsaugos požiūriu yra nustatytos tikslios, visose šalyse vienodos asmens duomenų tvarkymo, įskaitant teikimą, procedūros, šalys narės yra įpareigojamos paskirti nepriklausomą priežiūros instituciją, kurios sprendimus galima skųsti tik teismui. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja Rita Vaitkevičienė

6 ASMENS DUOMENŲ APSAUGA III RAMSTYJE
Nei viename iš iki šiol vardytų dokumentų neatsižvelgiama į policijos ir teisminių institucijų bendradarbiavimo (keitimosi informacija) specifinius bruožus. Europos Vadovų Tarybos priimta Hagos programa skatina atitinkamų apsaugos priemonių ir efektyvių teisinių priemonių kūrimą, keičiantis asmens duomenimis tarp policijos ir teisminių institucijų baudžiamosiose bylose kontekste Europos Vadovų Taryba pripažino, kad šiuo metu Europos lygmeniu egzistuojančių duomenų apsaugos nuostatų aiškiai nepakaks, siekiant įgyvendinti prieinamumo principą, kuris gali apimti ypatumus, kaip antai savitarpiškas naudojimasis nacionalinėmis duomenų bazėmis, jų tarpusavio sąveika arba tiesioginė prieiga Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja Rita Vaitkevičienė

7 ASMENS DUOMENŲ APSAUGA III RAMSTYJE
Šiuo metu yra diskutuojama dėl dviejų pagrindinių Komisijos pasiūlymų: Tarybos Pamatinio sprendimo dėl asmens duomenų, tvarkomų policijos ir teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose kontekste, apsaugos; Tarybos Pamatinio sprendimo dėl keitimosi informacija pagal prieinamumo principą. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja Rita Vaitkevičienė

8 ASMENS DUOMENŲ APSAUGA III RAMSTYJE
Europos duomenų apsaugos institucijų nuomone: apsaugos priemonių sistema turėtų būti taikoma ne tik duomenų perdavimui ir/ar gavimui iš kitų valstybių narių, bet visam asmens duomenų tvarkymui, įskaitant ir asmens duomenų naudojimą susistemintose rinkmenose, teisėsaugos srityje; atitinkami sprendimai turi būti surasti, siekiant, kad nauji principai būtų taikomi Europolui, Eurojustui ir Muitinės informacinei sistemai; institucijos skatina valstybių narių teisės aktus suvienodinti, nustatyti kuo aiškesnes ir tikslesnes formuluotes, tam, kad išvengti skirtingo nuostatų taikymo ar aiškinimo; Pamatinis sprendimas turėtų būti taikomas taip pat vaizdo ir garso duomenų tvarkymui; duomenys apie neįtariamus asmenis, surinkti ir naudojami specialiame tyrime, negali būti naudojami jokioje kitoje teisėsaugos institucijų veikloje; būtina numatyti valstybėms narėms pareigą įgyvendinti specialius organizacinius reikalavimus ypatingų asmens duomenų tvarkymui; Būtina aiškiai ir suprantamai numatyti duomenų subjektų teises; keitimasis informacija tarp teisėsaugos institucijų leistinas tik vadovaujantis duomenų apsaugos taisyklėmis, užtikrinant aukštą duomenų apsaugos lygį, kuris būtų vienodas visose valstybėse narėse; Būtina suderinti ir stiprinti duomenų apsaugą policijos ir teisminių institucijų veikloje, sukuriant duomenų apsaugos taisykles trečiajame ramstyje, kurios būtų taikomos keičiantis informacija pagal prieinamumo principą; kiti duomenų tvarkymo teisėsaugos institucijose aspektai Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja Rita Vaitkevičienė

9 AČIŪ UŽ DĖMESĮ Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja Rita Vaitkevičienė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja Rita Vaitkevičienė


Atsisiųsti ppt "ASMENS DUOMENŲ APSAUGA TREČIAJAME RAMSTYJE"

Panašios pateiktys


Google reklama