Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Kauno rajono mokyklų mokinių lietuvių kalbos pasiekimų rezultatų apžvalga Dalia BRAZIENĖ, Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji.

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Kauno rajono mokyklų mokinių lietuvių kalbos pasiekimų rezultatų apžvalga Dalia BRAZIENĖ, Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji."— Pateikties kopija:

1 Kauno rajono mokyklų mokinių lietuvių kalbos pasiekimų rezultatų apžvalga Dalia BRAZIENĖ, Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

2 MOKINIŲ SKAIČIAUS KAITA
Ugdymo įstaigos Įstaigų skaičius Mokykla-daugiafunkcis centras 2 Mokyklos-darželiai 4 Pradinės mokyklos Progimnazijos 1 Pagrindinės mokyklos 6 Gimnazijos 12 2017–2018 m. m. mokosi 9139 mokiniai ( m. m. mokėsi 9021), t. y. 118 mokinių daugiau nei m. m. Taip pat pirmokų šiais metais mokosi tiek pat kaip nei pernai –1001 (pernai mokėsi 1002). 44-iose priešmokyklinėse ugdymo grupėse planuojama ugdyti 852 vaikus ( m. m. buvo ugdomi 871 priešmokyklinio amžiaus vaikai). Įstaigose bus ugdomi 2434 ikimokyklinio amžiaus vaikai. Vaikų skaičius darželiuose kasmet didėjo, tačiau šiais metais sumažėjo dėl ankstyvo pageidaujančių lankyti vaikų amžiaus ir taikomų higienos normų reikalavimų ugdymo grupių komplektavimui ( m. m. buvo ugdomi 2526 vaikai). Priimami vaikai į ugdymo įstaigas nuo 1,5 iki 2,5 metų amžiaus, formuojamos lopšelio ugdymo grupės po 15 vaikų.

3 PEDAGOGINIS PERSONALAS
Rajone mokytojų skaičius žymiai nesikeičia. Aukštos kvalifikacijos mokytojų šiek tiek didėja, mažėja pensinio amžiaus mokytojų, bet kartu mažėja ir jaunų mokytojų. 2015–2016 m. m. Lietuvos mokytojų amžiaus vidurkis – 50 metai, Kauno rajono – 48 metai. Pastaraisiais metais gretas papildė ne daugiau 3-4 jauni, tik baigę pedagogines studijas, mokytojai. Trūksta 11 ikimokyklinio ugdymo, 2 fizikos mokytojų. 2016 m. mokinių skaičius vienam mokytojui Lietuvos vidurkis buvo 12,7, o Kauno rajone 13,3. Problema ir su vadovų konkursais metų I pusmetį buvo organizuoti ir paskelbti 5 konkursai (Kulautuvos pagrindinės mokyklos, Linksmakalnio mokyklos-darželio, Rokų mokyklos-darželio, Raudondvario lopšelio-darželio „Riešutėlis“, Zapyškio lopšelio-darželio) direktorių pareigoms eiti. Sėkmingai įvyko 2. Zapyškio lopšelio-darželio konkursas skelbtas jau 4 kartus ir neįvyksta.

4 2017 M. VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ ŠALIES IR RAJONO REZULTATŲ PALYGINIMAS
• 2017 metais 4 mokomųjų dalykų valstybiniai brandos egzaminai (rusų ir vokiečių kalbų, geografijos, chemijos) išlaikyti 100 proc. 2017 m. mūsų rajono mokiniai geriau nei šalies išlaikė 7 valstybinius brandos egzaminus (biologija, fizika, chemija, geografija, lietuvių, rusų ir vokiečių kalbos). Blogesnis rezultatas – anglų kalbos, informacinių technologijų, istorijos ir matematikos. Tačiau 23 abiturientų anglų kalbos žinios buvo įvertintos 100 balų, o 105 abiturientų – balais. Panaši situacija ir su istorijos, informacinių technologijų (po 4 mokinius gavo 100-ukus), o matematikos -14 abiturientų gavo šimtukus (2016 metais buvo 4 šimtukai), 43 abiturientai gavo balų įvertinimus. 4

5 VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ IŠLAIKYMO PALYGINIMAS (PROC.)
Valstybinis brandos egzaminas Metai 2015 2016 2017 Anglų kalba 99,8 99,0 97,7 Biologija 94,1 94,4 Chemija 91,4 98,0 100 Fizika 96,0 98,1 Geografija 97,9 97,2 Informacinės technologijos 97,5 92,2 91,5 Istorija 99,3 Lietuvių kalba ir literatūra 84,6 87,5 Matematika 86,9 86,2 93,1 Rusų kalba Vokiečių kalba 2017 metų 4 egzaminų rezultatai, palyginus su šalies abiturientų rezultatais, mūsų nedžiugino, tačiau palyginus mūsų rajono abiturientų trejų metų rezultatus matome teigiamą pokytį. Ypač pagerėjo biologijos, chemijos, matematikos ir lietuvių kalbos išlaikymo procentas.

6 VBE (86-100 BALŲ) PALYGINIMAS SU ŠALIES ŽIEDINĖMIS IR KITOMIS 54 SAVIVALDYBĖMIS
VBE pavadinimas, laikiusių skaičius Pozicija tarp žiedinių savivaldybių Pozicija tarp 54 savivaldybių Kokybės balų (86-100), proc. Lietuvos vidurkis, proc. Lietuvių k. ir literatūra/450 1 18 8,44 7,6 Anglų k./517 3 24,76 19,36 Matematika 12 12,39 10,49 Istorija/194 11 8,76 6,64 Informacinės technologijos/59 2 19 13,56 14,07 Biologija/191 27 9,95 15,9 Chemija/57 30 14,04 25,82 Fizika/52 15,38 8,48 Geografija/110 26 3,64 4,02 Pagal daktaro Antano Bagdono atliktą valstybinių brandos egzaminų tarp žiedinių ir visų savivaldybių palyginimą Kauno rajono savivaldybės abiturientų geriausi anglų kalbos, fizikos, istorijos ir matematikos rezultatai. (Alytaus r., Panevėžio r., Šiaulių r., Klaipėdos r., Vilniaus r.)

7 MŪSŲ ŠIMTUKININKAI IR JŲ MOKYTOJAI
100 balų įvertinimus gavusieji abiturientai ir jų mokytojai: Greta Kunauskaitė Akademijos Ugnės karvelis gimnazija Mokytoja Daiva Mačijauskienė Lukas Dvylys Garliavos Jonučių gimnazija Mokytoja Zigrita Petraitienė Edvinas Kriščiūnas Garliavos Juozo Lukšos gimnazija Mokytoja Danutė Juknevičienė Ugnė Kryžiūtė Raudondvario gimnazija Mokytoja Lina Žekonienė 38 rajono mokiniai iš įvairių mokomųjų dalykų gavo 50 šimto balų įvertinimus (pernai - 27, užpernai - 23): 23 anglų kalbos, 14 matematikos, 4 informacinių technologijų, 4 lietuvių kalbos ir literatūros 4 istorijos, 1 geografijos. 4 mokiniai po 3 šimtukus (2 Garliavos Juozo Lukšos, 1 Garliavos Jonučių ir 1 Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijų) 7

8 PUPP REZULTATAI - RAJONO IR ŠALIES PALYGINIMAS
Trejų metų PUPP rajono pažymių vidurkių statistiniai duomenys rodo, kad tiek lietuvių kalbos, tiek matematikos pažymių vidurkiai nesiskiria šalies arba skiriasi labai nežymiai. Nors kasmet mažėja mokinių, nepasiekusių lietuvių kalbos patenkinamo lygio, bet bendri vidurkių rezultatai galėtų būti geresni. Mokyklos turėtų išsiaiškinti, kur yra problemos. Trejų metų PUPP rajono pažymių vidurkių statistiniai duomenys rodo, kad pažymių vidurkiai nesiskiria nuo šalies arba skiriasi labai nežymiai. Nors kasmet mažėja mokinių, nepasiekusių lietuvių kalbos patenkinamo lygio, bet bendri vidurkių rezultatai galėtų būti geresni.

9 PUPP REZULTATAI – RAJONO IR ŠALIES PALYGINIMAS
Nedaug skiriasi ir 8-10 gavusių mokinių procentinė dalis.

10 Apibendrinta informacija apie NMPP surinktų taškų vidurkį (procentinis rodiklis)

11 NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS
Mokyklų skaičius, kurių daugiau kaip 50 proc. mokinių nepasiekė pagrindinio lygio. 2016 m. mokyklų 2017 m. mokyklų Rašymas 4 klasė 3 2 Rašymas 6 klasė 5 8 Rašymas 8 klasė 6 Skaitymas 4 klasė 7 Skaitymas 6 klasė 1 Skaitymas 8 klasė Nuo 2014 metų savivaldybės mokyklos mokinių pasiekimus matuoja standartizuotais testais (nuo 2017 metų – Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas). NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis. Išryškėjo rašymo 4, 6 ir 8 klasėse, skaitymo 4 klasėje pasiekimų problema. Veikia skaitmeninė knygų skaitykla visose švietimo įstaigose. Paskirtis – paslauga visiems Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų gerinti mokinių skaitymo gebėjimus.

12 NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS
2 rajono mokyklų 8 klasės mokinių, daugiau kaip 50 proc. nepasiekusių pagrindinio lygio (nepasiekė patenkinamo lygio arba pasiekė patenkinimą), metų duomenys Rašymas PUPP lietuvių kalbos vidurkis 2017 m. 2015 m. (proc.) 2016 m. (proc.) 2017 m. (proc.) X pagrindinė mokykla 60 81 54,6 6,8 Y pagrindinėmokykla 80 55,6  53,8 6,2 2015 m. Aštuntokų rašymo pasiekimai buvo žemi, tačiau 2017 PUPP tų pačių mokinių lietuvių kalbos vidurkis atitinka Lietuvos ir rajono vidurkį. Tikėtina, kad mokytojai, išanalizavę kiekvieno mokinio žemų rezultatų priežastis, individualizavo jų mokymąsi ir 2017 metais pasiekė geresnius rezultatus.

13 LIETUVOS JAUNŲJŲ FILOLOGŲ KONKURSO LAIMĖTOJAI
Aušrinė Kurgonaitė, Garliavos Jonučių gimnazijos 3G kl. mokinė - II vieta Emilija Obelienytė, Raudondvario gimnazijos Kulautuvos skyriaus 4G kl. mok. mokinė - II vieta Akvilė Gorbačaitė, Raudondvario gimnazijos Kulautuvos skyriaus 4G kl. mokinė - I vieta Rajone organizuota 19 mokomųjų dalykų konkursų. Dalyvavo 915 mokinių.


Atsisiųsti ppt "Kauno rajono mokyklų mokinių lietuvių kalbos pasiekimų rezultatų apžvalga Dalia BRAZIENĖ, Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji."

Panašios pateiktys


Google reklama