Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Mokinių gebėjimų vertinimas, dokumentacija, bendradarbiavimas

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Mokinių gebėjimų vertinimas, dokumentacija, bendradarbiavimas"— Pateikties kopija:

1 Mokinių gebėjimų vertinimas, dokumentacija, bendradarbiavimas
I. Krikščiūnienė , logopedė metodininkė Klaipėdos r. PPT

2

3 5. Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo duomenys fiksuojami Aprašo prieduose nurodytuose dokumentuose: 5.1. Mokinio stebėjimo kortelėje (toliau – Kortelė) (1 priedas); 5.2. Anketoje (2 priedas); 5.3. Mokinio ugdymosi pasiekimų apraše (toliau – Pasiekimų aprašas) (3 priedas); 5.4. Vaiko gerovės komisijos pažymoje dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio Įvertinimo (toliau – Komisijos pažyma dėl Įvertinimo) (5 priedas); 5.5. Pažymoje dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio Įvertinimo (toliau – Tarnybos pažyma dėl Įvertinimo) (7 priedas); 5.6. Pažymoje dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo (toliau – Pažyma dėl skyrimo) (8 priedas); 5.7. individualiuose psichologinio, pedagoginio, logopedinio ir medicininio vertinimo protokoluose, klausimynuose, aprašymuose ir kortelėse.

4

5

6 5. Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo duomenys fiksuojami Aprašo prieduose nurodytuose dokumentuose: 5.1. Mokinio stebėjimo kortelėje (toliau – Kortelė) (1 priedas); 5.2. Anketoje (2 priedas); 5.3. Mokinio ugdymosi pasiekimų apraše (toliau – Pasiekimų aprašas) (3 priedas); 5.4. Vaiko gerovės komisijos pažymoje dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio Įvertinimo (toliau – Komisijos pažyma dėl Įvertinimo) (5 priedas); 5.5. Pažymoje dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio Įvertinimo (toliau – Tarnybos pažyma dėl Įvertinimo) (7 priedas); 5.6. Pažymoje dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo (toliau – Pažyma dėl skyrimo) (8 priedas); 5.7. individualiuose psichologinio, pedagoginio, logopedinio ir medicininio vertinimo protokoluose, klausimynuose, aprašymuose ir kortelėse.

7

8 3.3. Pedagoginio vertinimo išvada
4. Kitų specialistų vertinimas Išvada apie mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) grupę (negalią, sutrikimą, mokymosi sunkumus) Fonetinis kalbėjimo sutrikimas arba ( Fonologinis kalbos sutrikimas.) Išvada apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) lygį (nedideli, vidutiniai, dideli, labai dideli) Nedidelis SUP lygis. Rekomendacijos dėl tolesnio ugdymo (Švietimo pagalbos skyrimo, Įvertinimo tarnyboje, specialiojo ugdymosi skyrimo ir kt.) Rekomenduojama logopedo pagalba. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos vadovas (Parašas) (Vardas ir pavardė) Nariai: (Parašas) (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Vardas ir pavardė) Susipažinau: _______________________ (vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) parašas, vardas, pavardė)

9

10 Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų įvertinimo išvada
Eil. Nr. Vardas ir pavardė Gimimo data Grupė/ klasė Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų įvertinimo išvada SUP lygis 1. Ikimokykl. Fonologinis kalbos sutrikimas. Vidutinis 2. Priešmokykl. Fonetinis kalbėjimo sutrikimas. Nedidelis 3. 3 4. Specifinė kalbos raida dėl nepatikslinto intelekto. Didelis 5. Kalbos sutrikimas (nežymus kalbos neišsivystymas). 6.

11 Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių
(išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo 8 priedas (Pažymos forma) (Mokykla/Tarnyba) PAŽYMA DĖL SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO ___________________ (data ir registracijos numeris) ____________________ (vieta) Mokinio vardas ir pavardė Gimimo data _____ Adresas, telefono numeris, el. paštas Mokykla Išvada apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) grupę (negalią, sutrikimą, mokymosi sunkumus) Fonetinis kalbėjimo sutrikimas / Fonologinis kalbos sutrikimas. Išvada apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) lygį (nedideli, vidutiniai, dideli, labai dideli) Nedidelis SUP lygis. Išvada dėl specialiojo ugdymosi skyrimo (dėl ugdymo programų, metodų pritaikymo, mokymosi strategijų ir priemonių pasirinkimo, Švietimo pagalbos teikimo ir kt.) Teikti logopedo pagalbą. Mokyklos/Tarnybos vadovas (Parašas) (Vardas ir pavardė) Sutinku/nesutinku* (reikiamą pabraukti) Vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) (Parašas) (Vardas ir pavardė) *Tėvams nesutikus, specialusis ugdymasis ir (ar) Švietimo pagalba mokiniui nebūtų teikiama. _________________

12 7.4. Komisija, nusprendusi, kad mokiniui yra tikslinga pritaikyti ikimokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ar bendrojo ugdymo bendrąsias programas ir skirti specialųjį ugdymąsi, gavusi Sutikimą (6 priedas), kreipiasi į Tarnybą, kurios veiklos teritorijoje yra mokykla, dėl išsamesnio Įvertinimo. Komisija pateikia Tarnybai Komisijos pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, mokinio rašto darbų, piešinių, prireikus mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus.

13 Duomenų bazė. Mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, skaičius Švietimo pagalbos gavėjų sąraše ir duomenų bazėje gali nesutapti!

14 9. Logopedo etatas gali būti steigiamas:
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. liepos 8 d. Nr. V-1228 Vilnius 9. Logopedo etatas gali būti steigiamas: 9.1. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jei joje mokosi 25–30 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kuriems reikalinga logopedo pagalba; 9.2. mokykloje, vykdančioje pradinio ugdymo programas, jei joje mokosi 40–45 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, kuriems reikalinga logopedo pagalba; 9.3. mokykloje, vykdančioje pagrindinio ir/ar vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo programas, jei joje mokosi 55–60 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kuriems reikalinga logopedo pagalba. 16. Pagrindinė logopedo, specialiojo pedagogo (tiflopedagogo, surdopedagogo) darbo forma yra pratybos: individualios, pogrupinės (2–4 mokiniai), grupinės (5–8 mokiniai).

15 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 39.3. Specialiesiems pedagogams tarnybiniai atlyginimai nustatomi: Specialiesiems pedagogams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo mokyklose (grupėse), vaikų globos namuose ir vaikų socialinės globos įstaigose su ikimokyklinio amžiaus vaikais – už 27 valandas per savaitę, iš jų 22 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tirti ir įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti) ir 5 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) (darbams planuoti; specialiųjų pratybų programoms rengti ir pasirengti jas vesti; pagalbai auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams rengiant ugdymo programas; auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, tėvams (globėjams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo klausimais; darbui ikimokyklinio ugdymo mokyklos vaiko gerovės komisijoje; ikimokyklinio ugdymo mokyklos veiklai įsivertinti ir kt.); Specialiesiems pedagogams, dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir vaikų socialinės globos įstaigose su mokyklinio amžiaus vaikais – už 23 valandas per savaitę, iš jų 18 valandų per savaitę skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tirti ir įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti) ir 5 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti; kalbos ugdymo programoms rengti (logopedui); sutrikusių funkcijų lavinimo programoms rengti (tiflopedagogui, surdopedagogui) ir pasirengti specialiosioms pratyboms vesti; pagalbai mokytojams rengiant individualizuotas ar pritaikant ugdymo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais; darbui mokyklos vaiko gerovės komisijoje; mokyklos veiklai įsivertinti ir kt.).

16 Bendradarbiavimas.

17


Atsisiųsti ppt "Mokinių gebėjimų vertinimas, dokumentacija, bendradarbiavimas"

Panašios pateiktys


Google reklama