Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Gretutinės teisės, duomenų bazių gamintojų teisės

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Gretutinės teisės, duomenų bazių gamintojų teisės"— Pateikties kopija:

1 Gretutinės teisės, duomenų bazių gamintojų teisės
4 tema Gretutinės teisės, duomenų bazių gamintojų teisės

2 Gretutinių teisių objektai
Tai atlikėjų, fonogramų gamintojų, transliuojančių organizacijų teisės (tokias gretutines teises pripažįsta tarptautinės sutartys) Gretutinių teisių objektai Atlikimas ir jo įrašas Fonograma Transliacija ir jos įrašas Audiovizualinio kūrinio pirmasis įrašas © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

3 Gretutinių teisių subjektai
Atlikėjai Fonogramų gamintojai Transliuojančios organizacijos Pirmojo audiovizualinio įrašo gamintojas © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

4 Gretutinių teisių teisinio reguliavimo pagrindai (1)
Tarptautinės sutartys 1961 m. Romos konvencija dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančių organizacijų apsaugos (ratifikuota , įsigaliojo Lietuvai ) 1971 m. Ženevos konvencija dėl fonogramų gamintojų apsaugos nuo neteisėto jų fonogramų kopijavimo (ratifikuota , įsigaliojo Lietuvai ) 1994 m. TRIPS sutartis (14 str.) (ratifikuota , įsigaliojo Lietuvai ) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

5 Gretutinių teisių teisinio reguliavimo pagrindai (2)
Tarptautinės sutartys 1996 m. PINO atlikimų ir fonogramų sutartis (ratifikuota , įsigaliojo Lietuvai ) Pekino sutartis dėl audiovizualinių atlikimų (PINO sutartis) Sutartis dar neįsigaliojusi; Lietuvos Respublika dar nėra prisijungusi prie sutarties © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

6 Gretutinių teisių teisinio reguliavimo pagrindai (3)
Europos Sąjungos teisės aktai Keturios ES direktyvos turi nuostatų, susijusių su gretutinėmis teisėmis: 1992 m. lapkričio 19 d. Europos Bendrijų Tarybos direktyva 92/100/EEB dėl nuomos teisės ir panaudos teisės, taip pat tam tikrų autorinėms teisėms gretutinių teisių intelektinės nuosavybės srityje aspektų (toliau – Direktyva 92/100/EEB) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

7 Gretutinių teisių teisinio reguliavimo pagrindai (4)
1993 m. rugsėjo 27 d. Europos Bendrijų Tarybos direktyva 93/83/EEB dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių, susijusių su palydoviniu transliavimu ir kabeliniu perdavimu, koordinavimo (toliau – Direktyva 93/83/EEB) 1993 m. spalio 29 d. Europos Bendrijų Tarybos direktyva 93/98/EEB harmonizuojanti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos terminą (toliau – Direktyva 93/98/EEB (2006/116/EB kodifikuota redakcija) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

8 Gretutinių teisių teisinio reguliavimo pagrindai (5)
2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių aspektų informacinėje visuomenėje harmonizavimo (toliau – Direktyva 2001/29/EB) 2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/77/ES kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/116/EB dėl autorių teisių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų (toliau – Direktyva 2011/77/ES) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

9 Gretutinių teisių teisinio reguliavimo pagrindai (6)
Lietuvos Respublikos nacionaliniai įstatymai Gretutinės teisės pradėtos reguliuoti 1994 m. gegužės 17 d. priėmus 1964 m. CK pakeitimus ir papildymus (iki reguliavo 1964 m. CK str. (47 skirsnis “Spektaklių režisierių, artistų, garso ir vaizdo įrašų gamintojų teisės (gretutinės autorinėms teisėms)”) Nuo – ATGTĮ © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

10 Gretutinėms teisėms būdingi bruožai (1)
Išvestinis pobūdis ir priklausomumas nuo kūrinių autorių teisių (išskyrus, kai atliekamas, įrašomas į fonogramą, transliuojamas nesaugomas autorių teisių objektas) Gretutinės teisės gali būti įgyvendinamos tik nepažeidžiant autorių teisių į kūrinius (jeigu gretutinių teisių objektuose naudojami autorių teisės saugomi kūriniai) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

11 Gretutinėms teisėms būdingi bruožai (2)
Gretutinių teisių subjektas turi tik tas teises į kūrinius, kurias jam perdavė autorius ar kitas autorių teisių subjektas Gretutinių teisių tarpusavio, gretutinių ir autorių teisių sąsajumas, tačiau kartu ir šių teisių savarankiškumas Apsaugos atsiradimui nėra reikalaujama jokių formalių reikalavimų laikymosi (informavimo tikslais, atlikėjas ir (ar) fonogramos gamintojas turi teisę ant fonogramos egzemplioriaus (pakuotės) naudoti užrašą ℗, subjekto vardas, pirmieji fonogramos išleidimo metai) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

12 Gretutinėms teisėms būdingi bruožai (3)
Kiekvienas gretutinių teisių objektas yra savarankiškas (turint omenyje, kad ir kiekvienas atskiras tos pačios rūšies gretutinių teisių objektas yra savarankiškas) Gretutinių teisių subjektų turtinės teisės gali būti perduotos (suteiktos) kitiems asmenims sutarties, įstatymo pagrindu, gali būti paveldimos Gretutinių teisių subjektams paprastai įstatymo suteikiamos turtinės teisės (išskyrus atlikėjus) dėl įdedamų organizacinių, techninių bei finansinių investicijų, darant gretutinių teisių objektą Gretutinių teisių subjektams suteikiamos teisės yra tik tos, kurios numatytos įstatyme (baigtinis sąrašas) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

13 © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė
Atlikėjai Atlikėjas – asmuo, kuris kokiu nors būdu (pavyzdžiui, dainuoja, deklamuoja, skaito, vaidina, interpretuoja) atlieka literatūros, meno kūrinius, folkloro kūrinius, cirko numerius (Romos konvencijos 3 str. (a) p., PINO atlikimų ir fonogramų sutarties 2 str. (a) p., ATGTĮ 2 str. 2 d.) Atlikėjais yra, pavyzdžiui, aktoriai, dainininkai, muzikantai, šokėjai Atlikėjais nėra renginių organizatoriai, vadybininkai, scenos vedėjai, vakaro vedantieji, grimuotojai, kirpėjai, scenos apipavidalintojai ir pan. © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

14 Atlikimas kaip gretutinių teisių objektas (1)
Atlikimas saugomas kaip gretutinių teisių objektas, jeigu: Atliekamas bet koks kūrinys, potencialiai galintis būti autorių teisių objektu (nepriklausomai nuo to, konkretus kūrinys, kai jis atliekamas, saugomas autorių teisės ar ne (pvz., pasibaigus teisių galiojimo terminui) Atliekami folkloro (liaudies kūrybos) kūriniai Atliekami cirko numeriai © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

15 Atlikimas kaip gretutinių teisių objektas (2)
Atlikimas visada yra fizinio asmens atliekama asmeninė veikla Atlikimas tam, kad jis būtų saugomas, nebūtinai turi būti viešas Atlikimui nekeliami kokie nors originalumo, individualumo reikalavimai, taikoma apsauga nepriklauso nuo meninio lygio ar kokybės (ar turi būti meninis interpretavimas?) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

16 Atlikėjų asmeninės neturtinės teisės
Atlikėjo teisė į vardą Atlikėjo teisė į atlikimo neliečiamybę Teisė prieštarauti bet kokiam atlikimo ar jo įrašo iškraipymui ar kitokiam pakeitimui, taip pat bet kokiam kitam kėsinimuisi į atlikimą ar jo įrašą, galinčiam pakenkti atlikėjo garbei ar reputacijai) Šias teises numato: PINO atlikimų ir fonogramų sutarties 5 str., ATGTĮ 52 str. 1 d. Asmeninės neturtinės teisės neperduodamos kitiems asmenims, saugomos neterminuotai © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

17 Atlikėjų turtinės teisės (1)
Tai atlikėjo išimtinės teisės leisti arba uždrausti naudoti kitiems asmenims atlikimą ar jo įrašą Būdingi požymiai, kurie taikomi ir autorių turtinėms teisėms Jeigu atliekamas kūrinys, saugomas autorių teisės, tai atlikimą ar jo įrašą galima naudoti, nepažeidžiant autoriaus teisių © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

18 Atlikėjų turtinės teisės (2)
Turtinės teisės, susijusios su neįrašyto (neužfiksuoto) atlikimo naudojimu: Teisė transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti neįrašytą atlikimą (išskyrus atvejus, kuriais pats atlikimas yra radijo ar televizijos laida) (Romos konvencijos 7 str. 1 d. (a) p., PINO atlikimų ir fonogramų sutarties 6 str. (i) p., ATGTĮ 53 str. 1 d. 1 p.) Transliacija – garsų arba vaizdų ir garsų viešas perdavimas bevielio ryšio priemonėmis, įskaitant palydovinį ryšį (Romos konvencijos 3 str. (f) p., PINO atlikimų ir fonogramų sutarties 2 str. (f) p.) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

19 Atlikėjų turtinės teisės (3)
Retransliacija – kitos transliuojančiosios organizacijos laidų perdavimas tuo pat metu (Romos konvencijos 3 str. (g) p.) Kitas viešas paskelbimas – bet koks atlikimo garsų ar jų išraiškos viešas perdavimas kitokiomis nei transliacijos priemonėmis (PINO atlikimų ir fonogramų sutarties 2 str. (g) p.) (neapima sąvokos viešo prieinamumo internetu) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

20 Atlikėjų turtinės teisės (4)
Įrašyti neįrašytą atlikimą (Romos konvencijos 7 str. 1 d. (b) p., PINO atlikimų ir fonogramų sutarties 6 str. (ii) p., ATGTĮ 53 str. 1 d. 2 p.) Apima atlikimo įrašymą koncertų salėje ar kokioje nors kitoje vietoje arba gyvai transliuojamo (retransliuojamo) ar viešai skelbiamo atlikimo įrašą Įrašas – apima garsų užfiksavimą (įskaitant ir trumpalaikį) materialioje laikmenoje taip, kad garsai galėtų būti pajausti, atkurti ar perduoti iš fiksacijos šaltinio (pvz., kompaktinės plokštelės, garso juostos, CD-ROM,ai, kompiuterio darbinė atmintis, kietasis kompiuterio diskas, kompiuterio kompaktinis diskas) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

21 Atlikėjų turtinės teisės (5)
Turtinės teisės, susijusios su atlikimo įrašo naudojimu: Teisė atgaminti atlikimo įrašą (Romos konvencijos 7 str. 1 d. (c) p., PINO atlikimų ir fonogramų sutarties 7 str., ATGTĮ 53 str. 1 d. 3 p.) Apima atgaminimą bet kokiu būdu ar forma, tiek tiesioginį (kai kopija daroma tiesiogiai iš kito įrašo), tiek netiesioginį (kai prieš padarant kopiją atliekamas tarpinis veiksmas, pvz., atgaminimas vykdomas iš transliacijos, kuri daroma iš fonogramos) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

22 Atlikėjų turtinės teisės (6)
Teisė platinti atlikimų įrašų originalus ar kopijas (PINO atlikimų ir fonogramų sutarties 8 str. 1 d., ATGTĮ 53 str. 1 d. 5 p.) Apima bet kokį perdavimą nuosavybėn ar valdyti (nuoma, panauda ir kt.), importą ir eksportą Taikoma tik materialių objektų atžvilgiu (neapima, pvz., pardavimo perduodant internetu, - tai jau atskira turtinė teisė, t. y. padarymas atlikimo įrašo viešai prieinamu) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

23 Atlikėjų turtinės teisės (7)
Teisė padaryti atlikimo įrašą viešai prieinamą (PINO atlikimų ir fonogramų sutarties 10 str., Direktyvos 2001/29/EB 3 str. 2 d., ATGTĮ 53 str. 1 d. 4 p., 2 d.) Tai teisė viešinti atlikimo įrašą skaitmeninėje aplinkoje (internetu) Būdingi šios teisės bruožai: Teisė daryti viešai prieinamu neapsiriboja vien tik persiuntimu iš vieno terminalo į kitą, bet apima ir siūlymą visuomenei pasiekti, tarkim, atlikimo įrašą © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

24 Atlikėjų turtinės teisės (8)
“Prieinamumo” sąlyga yra išpildyta, kai atlikimo įrašas (ar kitas autorių teisių ar gretutinių teisių objektas) yra persiųstas į terminalą taip, kad jį galima pasiekti visuomenei Padarymas prieinamu gali vykti bet kokia technine forma (dabar aktualu interneto veikimas kabeliniu laidiniu būdu (online) Visuomenės nariai turi turėti galimybę pasiekti atlikimų įrašus jų individualiai pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku (“paslauga pagal pareikalavimą”) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

25 Atlikėjų turtinės teisės (9)
Būdingi du šios teisės įgyvendinimo būdai: “traukimo” būdas (pull technique) ir “stūmimo” būdas (push technique) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

26 Fonograma kaip gretutinių teisių objektas (1)
Fonograma – atlikimo, kitų garsų ar garsų išraiškos įrašas, užfiksuotas techninėmis priemonėmis kokioje nors materialioje garso laikmenoje (Romos konvencijos 3 str. (b) p., ATGTĮ 2 str. 8 d.) Fonograma – tai atlikimo, kitų garsų ar garsų išraiškos įrašas, užfiksuotas kita forma nei įrašas kinematografijos ar kitokio audiovizualinio kūrinio juostoje (PINO atlikimų ir fonogramų sutarties 2 str. (b) p.) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

27 Fonograma kaip gretutinių teisių objektas (2)
Fonograma - tai įrašas – garsų ar jų išraiškos fiksacija, leidžianti su tam tikru prietaisu tuos garsus išgirsti, atgaminti ar perduoti Pagal PINO atlikimų ir fonogramų sutartyje pateiktą fonogramos apibrėžimą, į audiovizualinį kūrinį įterpta fonograma nebelaikoma fonograma kaip savarankiškas gretutinių teisių objektas (pvz., filmo garso takelis nesaugomas kaip fonograma, jei jis kartu su kitais vaizdais naudojamas kaip audiovizualinio kūrinio dalis) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

28 Fonogramos gamintojas kaip gretutinių teisių subjektas
Fonogramos gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kurio iniciatyva ir atsakomybe užfiksuotas pirmasis kūrinio atlikimo, kitų garsų ar garsų išraiškos įrašas (Romos konvencijos 3 str. (c) p., PINO atlikimų ir fonogramų sutarties 2 str. (d) p., ATGTĮ 2 str. 9 d.) Iniciatyva (tvarkymas būtinų pirmojo įrašo formalumų (reikalų) Atsakomybė (tokia komercinė veikla vykdoma paties asmens ar jo vardu) Pirmasis įrašas (pirma fiksacija) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

29 Fonogramos gamintojo turtinės teisės (1)
Fonogramos gamintojas neturi asmeninių neturtinių teisių Fonogramos gamintojo turtinės teisės: Teisė atgaminti fonogramą (Romos konvencijos 10 str., PINO atlikimų ir fonogramų sutarties 11 str., ATGTĮ 54 str. 1 d. 1 p.) Teisė išleisti fonogramą (Romos konvencijos 3 str. (d) p., PINO atlikimų ir fonogramų sutarties 2 str. (e) p., ATGTĮ 54 str. 1 d. 2 p.) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

30 Fonogramos gamintojo turtinės teisės (2)
Išleidimui būdingi požymiai: Fonogramos kopijų (materialių objektų) pateikimas visuomenei Visuomenei turi būti pateiktas pakankamas kiekis fonogramų kopijų (t. y. siūlomas kiekis fonogramų turi tenkinti bent pirminius visuomenės poreikius įsigyti fonogramos kopiją) Išleidžiama teisių turėtojo sutikimu © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

31 Fonogramos gamintojo turtinės teisės (3)
Teisė platinti fonogramą ar jos kopijas (PINO atlikimų ir fonogramų sutarties 12 str., ATGTĮ 54 str. 1 d. 4 p.) Teisė padaryti fonogramą ar jos kopiją viešai prieinamą (PINO atlikimų ir fonogramų sutarties 14 str., ATGTĮ 54 str. 1 d. 3 p.) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

32 Transliuojanti organizacija kaip gretutinių teisių subjektas
Transliuojanti organizacija (ATGTĮ 2 str. 40 d.) Juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla yra radijo ir (ar) televizijos programų rengimas ir transliacija, taip pat kabelinės retransliacijos operatorius, rengiantis ir transliuojantis savo laidas ir programas © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

33 Transliacija kaip gretutinių teisių objektas (1)
Transliuojančios organizacijos parengtos laidos ar programos (tiek pačios organizacijos parengtos, tiek kitų asmenų sutarties su transliuojančia organizacija pagrindu parengtos, tiek laidos, transliuojamos iš įvykio vietos) Transliacijos (laidos, programos) gali būti autorių teisių objektų (tokiu atveju turi būti nepažeidžiamos autorių teisės) arba objektų, nesaugomų autorių teisės © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

34 Transliacija kaip gretutinių teisių objektas (2)
Transliacija – garsų arba vaizdų ir garsų arba jų išraiškos viešas perdavimas bevielio ryšio priemonėmis, įskaitant palydovinį ryšį © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

35 Transliuojančios organizacijos turtinės teisės (1)
Teisės, susijusios su transliacijos naudojimu: Teisė retransliuoti transliaciją (Romos konvencijos 13 str. (a) p., ATGTĮ 56 str. 1 d. 1 p.) Teisė retransliuoti kabeliniais tinklais transliaciją (ATGTĮ 56 str. 1 d. 2 p.) Teisė viešai skelbti transliaciją, jeigu tai vyksta už įėjimo mokestį visuomenei prieinamose vietose (Romos konvencijos 13 str. (d) p., ATGTĮ 56 str. 1 d. 5 p.) Teisė įrašyti transliaciją (Romos konvencijos 13 str. (b) p., ATGTĮ 56 str. 1 d. 3 p.) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

36 Transliuojančios organizacijos turtinės teisės (2)
Teisės, susijusios su transliacijos įrašo naudojimu: Teisė atgaminti transliacijos įrašą (Romos konvencijos 13 str. (c) p., ATGTĮ 56 str. 1 d. 4 p.) Teisė padaryti transliacijos įrašą ar jo kopiją viešai prieinamu, įskaitant perdavimą internete (ATGTĮ 56 str. 1 d. 6 p.) Teisė platinti transliacijos įrašą ar jo kopiją (ATGTĮ 56 str. 1 d. 7 p.) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

37 Pirmojo audiovizualinio įrašo gamintojas
Pirmojo audiovizualinio įrašo gamintojas (prodiuseris) laikomas gretutinių teisių subjektu (Europos Sąjungos mastu tai buvo padaryta priėmus Direktyvą 92/100/EEB) Filmo gamintojas Asmuo, kuris organizuoja ir finansuoja (rūpinasi finansavimu) audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo pagaminimą, samdo režisierių, atlikėjus, operatorius ir pan. , tariasi su autoriais (jo iniciatyva ir atsakomybe sukuriamas audiovizualinis kūrinys) Gretutinių teisių objektas – pirmasis audiovizualinis įrašas © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

38 © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė
Gamintojo teisės Turtinės teisės, susijusios su audiovizualinio įrašo naudojimu: Teisė atgaminti įrašą ar jo kopiją (ATGTĮ 57 str. 1 d. 1 p.) Teisė transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti įrašą (ATGTĮ 57 str. 1 d. 2 p.) Teisė platinti įrašą ar jo kopijas (ATGTĮ 57 str. 1 d. 3 p.) Teisė padaryti įrašą ar jo kopijas viešai prieinamus (įskaitant internete) (ATGTĮ 57 str. 1 d. 4 p.) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

39 Gretutinių teisių subjektų platinimo teisės išnaudojimas (1)
Pagrindas Lietuvos ATGTĮ: Atlikėjų platinimo teisės išnaudojimas - ATGTĮ 53 str. 3 d.; Fonogramų gamintojų platinimo teisės išnaudojimas - ATGTĮ 54 str. 3 d.; Transliuojančiųjų organizacijų platinimo teisės išnaudojimas - ATGTĮ 56 str. 3 d.; Audiovizualinio kūrinio pirmojo įrašo gamintojo platinimo teisės išnaudojimas - ATGTĮ 57 str. 2 d. © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

40 Gretutinių teisių subjektų platinimo teisės išnaudojimas (2)
Pagrindas tarptautinėse sutartyse: PINO atlikimų ir fonogramų sutarties 8 str. 2 d., 12 str. 2 d. – pavedama valstybėms-sutarties dalyvėms nustatyti savo nacionaliniuose įstatymuose Pagrindas Europos Sąjungos teisės aktuose: Direktyvos 92/100/EEB 9 str. 2 d. © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

41 Gretutinių teisių subjektų platinimo teisės išnaudojimas (3)
Platinimo teisės išnaudojimo samprata: EEE nustoja galioti (išnaudojama) išimtinė teisė platinti teisėtai apyvartoje esantį gretutinių teisių objektą ar jo kopijas (atlikimo įrašą, fonogramą, transliacijos įrašą, audiovizualinio kūrinio įrašą ir šių objektų kopijas), jeigu: Gretutinių teisių objektas ar jo kopija parduota ar kitu būdu perduota nuosavybėn © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

42 Gretutinių teisių subjektų platinimo teisės išnaudojimas (4)
Pirmasis pardavimas ar kitoks perdavimas nuosavybėn turi būti atliktas gretutinių teisių ar jo teisių perėmėjo sutikimu (t. y. teisėtas) Parduota ar kitaip perduota nuosavybėn materialūs gretutinių teisių objekto ar jo kopijų egzemplioriai © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

43 Gretutinių teisių subjektų platinimo teisės išnaudojimas (5)
Teritorinis išnaudojimo pobūdis: Pagal Lietuvos Respublikos ATGTĮ 53 str. 3 d., 54 str. 3 d., 56 str. 3 d., 57 str. 2 d. Pagal Direktyvos 92/100/EEB 9 str. 2 d. – regioninis (ES ir EEE valstybių teritorijoje) platinimo teisės išnaudojimas © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

44 Gretutinių teisių subjektų teisė į atlyginimą (1)
Teisė į atlyginimą gali atsirasti: Sutarties pagrindu Įstatymo pagrindu Atvejai, kai gretutinių teisių subjektams teisė į atlyginimą atsiranda įstatymo pagrindu: Visi gretutinių teisių subjektai (atlikėjai, fonogramų gamintojai, transliuojančiosios organizacijos, audiovizualinio kūrinio pirmojo įrašo gamintojai) turi teisę gauti atlyginimą © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

45 Gretutinių teisių subjektų teisė į atlyginimą (2)
Atlikimo, fonogramos, audiovizualinio įrašo ar transliuojančiosios organizacijos transliacijos įrašo kopijos atgaminimo išimtinai asmeniniam naudojimui atveju - (ATGTĮ 58 str. 2 d., 20 str d.) – moka asmeniniam atgaminimui skirtų analoginių ir skaitmeninių garso ir audiovizualinių laikmenų gamintojai ir importuotojai © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

46 Gretutinių teisių subjektų teisė į atlyginimą (3)
Atlikėjas turi teisę gauti atlyginimą: Kai jis perduoda audiovizualinio kūrinio gamintojui teisę nuomoti atlikimo audiovizualinio įrašo originalą ar jo kopijas – už atlikimo audiovizualinio įrašo ar jo kopijos nuomą (ši teisė paprastai įgyvendinama per gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociaciją) (ATGTĮ 53 str. 4, 6 d.) Moka asmenys, kuriems buvo perduota (suteikta) teisė nuomoti audiovizualinius įrašus ar jų kopijas © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

47 Gretutinių teisių subjektų teisė į atlyginimą (4)
Kai atlikėjas pagal su fonogramos gamintoju sudarytą sutartį perduoda (suteikia) šiam teisę nuomoti į fonogramą įrašytą atlikimą – už fonogramos ar jos kopijos nuomą (ši teisė paprastai įgyvendinama per gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociaciją) (ATGTĮ 53 str. 5-6 d.) Moka asmenys, kuriems buvo perduota (suteikta) teisė nuomoti fonogramas ar jų kopijas © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

48 Gretutinių teisių subjektų teisė į atlyginimą (5)
Sutarties pagrindu atlikėjai ir fonogramų gamintojai turi teisę gauti atlyginimą – Už komerciniais tikslais išleistų fonogramų ar jų kopijų tiesioginį ar netiesioginį transliavimą, retransliavimą ar kitokį viešą paskelbimą (taip pat ir garsų ar jų išraiškos padarymas viešai girdimu) – moka asmenys, naudojantys fonogramas ar jų kopijas (Romos konvencijos 12 str., PINO atlikimų ir fonogramų sutarties 15 str., ATGTĮ 55 str. 1 d.) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

49 Gretutinių teisių subjektų teisė į atlyginimą (6)
Šios teisės įgyvendinimui būdingi bruožai: Tiesioginis ar netiesioginis fonogramos ar jos kopijos naudojimas transliavimo ir viešo paskelbimo tikslais: Tiesioginis fonogramos naudojimas transliavimui – kai transliacija pagrįsta fonograma © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

50 Gretutinių teisių subjektų teisė į atlyginimą (7)
Tiesioginis naudojimas viešai paskelbiant – kai fonograma naudojama visuomenei tam tikrose vietose (baruose, diskotekose, restoranuose, prekybos centruose ir pan.); patenka taip pat persiuntimas kabeline radijo programa, internetinis radijas, bet nepatenka padarymas viešai prieinamu (internete) Netiesioginis naudojimas transliavimo tikslais – transliacijos, pagrįstos fonograma, retransliavimas © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

51 Gretutinių teisių subjektų teisė į atlyginimą (8)
Netiesioginis naudojimas viešo paskelbimo tikslais – radijo, televizijos, kabelinių programų, pagrįstų fonogramomis, transliavimas Išleidimo sąvoka apima ne tik materialių objektų pateikimą visuomenei, bet ir padarymą viešai prieinamomis (internetu) (PINO atlikimų ir fonogramų sutarties 15 str. 4 d.) Atlyginimo dydis nustatomas fonogramų naudotojų ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų sutartimi © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

52 Gretutinių teisių subjektų teisė į atlyginimą (9)
Atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams dalijamas po lygiai, nebent kitaip būtų nustatyta jų tarpusavio sutartyje Atlyginimą renka ir paskirsto atlikėjams ir fonogramų gamintojams gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacija © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

53 Svarbios ES direktyvų nuostatos (1)
Direktyva 92/100/EEB: Įtvirtinta gretutinių teisių subjektams išimtinė teisė leisti arba uždrausti nuomoti ar teikti panaudai atlikimo įrašą, fonogramą, audiovizualinio kūrinio pirmąjį įrašą ar jo kopiją (2 str. 1 d.) Įtvirtintos atskiros gretutinių teisių subjektų turtinės teisės: Fiksavimo (įrašo) teisė atlikėjams, transliuojančioms organizacijoms (6 str.) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

54 Svarbios ES direktyvų nuostatos (2)
Atgaminimo teisė gretutinių teisių subjektams gretutinių teisių objektų atžvilgiu (7 str.) Transliavimo ir viešo paskelbimo teisė atlikėjams atlikimų atžvilgiu, retransliavimo teisė transliuojančioms organizacijoms jų transliacijų atžvilgiu (8 str. 1, 3 d.) Platinimo teisė gretutinių teisių subjektams gretutinių teisių objektų ir jų kopijų atžvilgiu (9 str.); regioninis šios teisės išsėmimas © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

55 Svarbios ES direktyvų nuostatos (3)
Įtvirtinta atlikėjams ir fonogramų gamintojams teisė į atlyginimą už fonogramos, kuri išleista komerciniais tikslais, naudojimą transliavimui bevielio ryšio priemonėmis arba kitokiam viešam paskelbimui (8 str. 2 d.) Įtvirtinta atlikėjams teisė į atlyginimą už fonogramos arba filmo originalo ar kopijos nuomą, jeigu atlikėjas tokią teisę perdavęs (suteikęs) fonogramos gamintojui ar prodiuseriui (4 str. 1-2 d.) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

56 Svarbios ES direktyvų nuostatos (4)
Numatyti bendri principai gretutinių teisių apribojimų taikymui (10 str.): Asmeninio naudojimo tikslais Trumpų ištraukų naudojimas informacijos apie naujausius įvykius pateikimo tikslais Naudojimą mokymo arba mokslinių tyrimų tikslais Transliuojančių organizacijų turimomis priemonėmis daromų ir savo transliacijoms skirtų trumpalaikių fiksavimų tikslais © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

57 Svarbios ES direktyvų nuostatos (5)
Direktyva 93/83/EEB: Gretutinių teisių subjektams įtvirtinta transliavimo teisė, kuri apima ir viešą perdavimą per palydovą (4 str.) Reglamentuota kabelinio retransliavimo teisės, šių teisių privalomas kolektyvinis administravimas (8-10 str.) © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė

58 Svarbios ES direktyvų nuostatos (6)
Direktyva 2001/29/EB Įtvirtintos svarbiausios turtinės teisės: atgaminimo, viešo skelbimo (įskaitant padarymą viešai prieinamu), platinimo (2-4 str.) Sureglamentuoti turtinių teisių apribojimai (5 str.); šias nuostatas atitinka ATGTĮ 58 str. 2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/77/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/116/EB Prailginti atlikėjų turtinių teisių ir fonogramų gamintojų teisių galiojimo terminai © Prof. V. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė


Atsisiųsti ppt "Gretutinės teisės, duomenų bazių gamintojų teisės"

Panašios pateiktys


Google reklama