Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas"— Pateikties kopija:

1 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

2 PUPP (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą) sudaro:
Lietuvių kalbos patikrinimas (raštu); Lietuvių kalbos patikrinimas (žodžiu); Matematikos žinių patikrinimas (raštu).

3 Lietuvių kalba žodžiu:
Patikrinimo laikas Lietuvių kalba raštu: gegužės 24 d. (pirmadienį) 9.00 val. Lietuvių kalba žodžiu: birželio 1-2 d. (antradienį arba trečiadienį) nuo 9.00 val. Matematikos žinių patikrinimas: birželio 7 d. (pirmadienį) 9.00val.

4 Lietuvių kalba (raštu)
val. – I dalis (rašinys) val. – II dalis (testas) Priemonės, kuriomis gali naudotis mokiniai: rašymo priemonės (mėlynai rašantis rašiklis, pieštukas), trintukas.

5 Lietuvių kalba (žodžiu)
Mokinys 10 min. atsakinėja pagal iš anksto paskelbtą atsakinėjimo grafiką: iki 5 min. kalba pasirinktu klausimu, iki 5 min. kalbasi su mokytoju tuo pačiu klausimu. Kalbėjimo temos: 1. Knyga ir mes. 2. Jauno žmogaus pilietiškumas. 3. Mokslo pasiekimai mūsų gyvenime. 4. Kultūra ir jaunimas. 5. Žmogus ir aplinka.

6 Priemonės, kuriomis gali naudotis mokiniai:
Rašymo priemonės (tušinukas arba parkeris). Jei mokinys pavėluoja, jis ruošiasi ir atsakinėja po paskutinio pagal sąrašą mokinio.

7 Priemonės, kuriomis gali naudotis mokiniai:
Matematika (raštu) val. Priemonės, kuriomis gali naudotis mokiniai: rašymo priemonės (mėlynai rašantis rašiklis, pieštukas), trintukas, braižybos įrankiai, skaičiuoklis be tekstinės atminties.

8 Vidurinio ugdymo programa – tai mokymosi programa, apimanti dvejus metus (III ir IV klases)

9 Vidurinio ugdymo programoje mokomųjų dalykų turinys pateikiamas kursais
(A arba B) ir moduliais. B - bendrasis kursas perteikia dalyko pagrindus, užtikrinančius bendrą kultūrinį mokinių išprusimą. A - išplėstinis kursas savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą, apima žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, orientuotas į nuodugnesnes tam tikros srities studijas.

10 Vidurinio ugdymo programos mokiniai mokomi pagal jų individualius ugdymo planus, kurie gali skirtis dalykais, dalykų kursais ir moduliais. Individualus ugdymo planas sudaromas visai vidurinio ugdymo programai – III ir IV klasėms.

11 Besimokančio pagal Vidurinio
Besimokančio pagal Vidurinio ugdymo programą mokinio individualų ugdymo planą sudaro: 1. Branduolys – privalomi pasirinkti dalykai B kursu. 2. Pasirinktas mokymosi turinys: papildomi branduolio dalykai, dalykų išplėstiniai kursai, dalykų moduliai, pasirenkamieji dalykai.

12 Branduolį sudaro šių dalykų B kursai:
1. Dorinis ugdymas; 2. Lietuvių kalba; 3. Anglų kalba; 4. Matematika; 5. Socialinio ugdymo dalykas; 6. Gamtamokslinio ugdymo dalykas; 7. Meninio ugdymo dalykas; 8. Kūno kultūra.

13 1. Dorinis ugdymas Dvejiems mokymosi metams pasirenkamas vienas iš šių dalykų: tikyba (tik B kursas); etika (tik B kursas).

14 3. Anglų kalba. 4. Matematika. Renkamasi B arba A kursai.
2. Lietuvių kalba. 3. Anglų kalba. 4. Matematika. Renkamasi B arba A kursai.

15 5. Socialinio ugdymo dalykas(-ai):
Istorija (B arba A kursas); Geografija (B arba A kursas).

16 6. Gamtamokslinio ugdymo dalykas(-ai):
Biologija (B arba A kursas); Chemija (B arba A kursas); Fizika (B arba A kursas).

17 7. Meninio ugdymo dalykas (tik B kursu)
Dvejiems metams pasirenkamas vienas iš šešių siūlomų: dailė + dizainas arba tapyba, muzika + choras arba vokalas, arba instr. ansamblis, šokis (liaudies), dailieji amatai (technologijos), medžio apdirbimo pagrindai (technologijos), teatras.

18 8. Kūno kultūra (tik B kursu)
Dvejiems metams pasirenkama viena iš šių pakraipų: bendroji kūno kultūra, aerobika.

19 Pasirenkamieji dalykai (rinktis neprivaloma):
1. Antra užsienio kalba – kalba, kurios mokėsi nuo 6-os iki 10-os klasės. Tai gali būti: - rusų kalba (A arba B kursu); - prancūzų kalba (A arba B kursu); - vokiečių kalba (A arba B kursu).

20 Pasirenkamieji dalykai (rinktis neprivaloma):
2. Trečia užsienio kalba – kalba, kurios nesimokė. Tai gali būti: - rusų kalba (B kursu); - prancūzų kalba (B kursu); - vokiečių kalba (B kursu).

21 Pasirenkamieji dalykai (rinktis neprivaloma):
3. Informacinės technologijos (B kursu); 4. Informacinės technologijos – multimedija (A kursu); 5. Informacinės technologijos – programavimas (A kursu).

22 Pasirenkamieji dalykai (rinktis neprivaloma):
6. Braižyba. 7. Ekonomikos pagrindai. 8. Psichologija. 9. Geopolitika. 10. Teisės pagrindai.

23 Dalykų moduliai (rinktis neprivaloma, rekomenduojama pasirinkus dalyko A kursą):
- Lietuvių kalba (1 pamoka per savaitę). - Anglų kalba (1 pamoka per savaitę). - Matematika (1 pamoka per savaitę). - Istorija (1 pamoka per savaitę). Fizika (1 pamoka per savaitę). Chemija (1 pamoka per savaitę). Biologija (1 pamoka per savaitę). Informacinės technologijos – programavimas (1 pamoka per savaitę).

24 Savaitinis pamokų skaičius – nuo 28 iki 32.
Dalykų skaičius – nuo 9 iki 13. (Moduliai nėra skaičiuojami kaip atskiri dalykai)

25 Parengtus individualius ugdymo planus mokiniai turi atnešti auklėtojams(-oms) balandžio 19 dieną (pirmadienį).

26 Individualaus ugdymo plano koregavimo galimybės
1. III klasėje po I pusmečio; 2. Baigus III klasę; 3. IV klasėje – ne vėliau kaip įpusėjus I pusmečiui. Nekoreguojami pasirinkti dalykai: - dorinis ugdymas, menai, - kūno kultūra.

27 Administracinės pamokų lankymo III–IV gimnazijos klasėse stebėsenos etapai
Lankomumo problemų sprendimo grupės posėdis III klasės I pusmečio viduryje. Mokytojų tarybos posėdis III klasėje po I pusmečio. Lankomumo problemų sprendimo grupės posėdis II pusmečio viduryje. Mokytojų tarybos posėdis baigiantis III klasės mokymosi metams. Lankomumo problemų sprendimo grupės posėdis IV klasėje I pusmečio viduryje. Mokytojų tarybos posėdis IV klasėje po I pusmečio.


Atsisiųsti ppt "Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas"

Panašios pateiktys


Google reklama