Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Dievo su mumis sandoros istorija

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Dievo su mumis sandoros istorija"— Pateikties kopija:

1 Dievo su mumis sandoros istorija
boskoweb.wordpress.com 2017

2 boskoweb.wordpress.com 2017
Sandora Biblijoje hebrajų k. berit graikų k. diatheke reiškia priesaiką, pažadą, iškilmingą užtikrinimą, o tiktai kai kuriais atvejais reiškia abipusiai priimtus įsipareigojimus. Sandora sudaryta su Dievu niekada nesibaigia, nes Dievas yra amžinas ir neatšaukia savo sprendimų. Kai žmogus nesilaiko sandoros ir yra neištikimas Dievui, Dievas daro visa, kad nugalėtų kliūtis ir atnaujina savo sandorą su žmogumi. boskoweb.wordpress.com 2017

3 boskoweb.wordpress.com 2017
Sandora Dievas, sudarydamas sandoras kuria santykį ir sako žmonėms: „Jūs būsite mano tauta, o aš būsiu jūsų Dievas“ Jer 31,33. Dievas sako: jūs būsite mano, bet ir aš būsiu jūsų. Aš būsiu jums Tėvas, o jūs būsite mano sūnūs ir dukterys. Taip per sandoras Dievas pakylėja kūrinius iki savo šeimos narių. Jis perkeičia žmonių giminę ir formuoja naujus ryšius ne tik tarp savęs ir žmonių, bet ir žmonių tarpusavyje, nes tokiu būdu mes tampame vienas kitam broliais ir seserimis. KBK 288  ...Sukūrimas buvo apreikštas kaip pirmas žingsnis į tą Sandorą, kaip pirmas ir visuotinis visagalės Dievo meilės liudijimas... boskoweb.wordpress.com 2017

4 Sandoros būdingi elementai
Tarpininkas - konkretūs asmenys, per kuriuos Dievas sudarė sandorą su daugeliu Pažadai - Dievas vardija, kaip žmogui bus gerai, jeigu jis laikysis sandoros Žmogaus pareigos - kaip reikia elgtis ir ko daryti negalima Prakeiksmas - kas atsitiks, jeigu žmogus nesilaikys sandoros Ženklas - per kurį žmonės galėtų atsiminti ir minėti sandorą Forma - kaip Dievo sandora atsispindi šeimoje: ar tai pora, šeima, gentis, tauta ar karalystė. boskoweb.wordpress.com 2017

5 boskoweb.wordpress.com 2017
Kokios buvo sandoros? su Adomu ir Ieva su Nojumi ir jo šeima su Abraomu ir jo namiškiais (sudaryta 3 kartus) ir atnaujinta ne kartą, pvz. su Jokūbu-Izraeliu su Moze ir Izraelitais su karaliumi Dovydu ir jo karalyste ir galiausiai – Jėzaus Kristaus sandora su visa žmonija boskoweb.wordpress.com 2017

6 Kodėl buvo ne viena sandora?
Pirmoji sandora su Adomu yra visų vėliau sudarytų sandorų modelis. Pirmoji sandora buvo sudaryta dar tada, kai žmonija nebuvo paženklinta nuopuolio. Visos vėlesnės sandoros yra šios pirmosios sandoros atnaujinimas. Kai susipykę draugai susitaiko ir vėl pradeda draugauti, tai nebūna kažkas visai naujo, lyg jie vienas kito nebūtų pažinoję, tai yra senųjų santykių atnaujinimas. Dėl žmogaus neištikimybės Dievas atnaujindavo savo sandora, nes Jo sprendimai nesikeičia. boskoweb.wordpress.com 2017

7 boskoweb.wordpress.com 2017
Sandora su Adomu (Pr 2,15-17) 15 VIEŠPATS Dievas paėmė žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode, kad jį dirbtų ir juo rūpintųsi. 16 Ir įsakė žmogui VIEŠPATS Dievas, tardamas: „Nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, 17 bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo užvalgysi, turėsi mirti“. boskoweb.wordpress.com 2017

8 boskoweb.wordpress.com 2017
Sandora su Adomu (Pr 2,15-17) Tarpininkas – Adomas Pažadas - būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir ją valdykite Pareigos – Dievas uždraudė valgyti vaisių nuo pažinimo medžio Prakeikimas - Bausmė už sąlygos sulaužymą: mirtis Ženklas – šabas, septintoji poilsio diena Sandora sudaryta su Adomu ir Ieva boskoweb.wordpress.com 2017

9 Sandora su Nojumi (Pr 9, 9–13)
9 „Štai aš sudarau savo sandorą su jumis ir jūsų būsimais palikuonimis, 10 su visais gyvūnais, esančiais su jumis, – paukščiais, galvijais ir visais su jumis buvusiais žemės gyvuliais, kurie tik išėjo iš arkos. 11 Aš palaikysiu savo sandorą su jumis: niekad daugiau visi marieji gyvūnai nebus tvano vandenų išnaikinti, niekad daugiau nebus tvano žemei nuniokoti. 12 Ir šis, – Dievas pridėjo, – bus ženklas, kurį aš duodu visiems amžiams, mano sandoros tarp manęs ir jūsų bei visų su jumis esančių gyvūnų. 13 Savo lanką padėjau į debesis, ir jis bus ženklas sandoros tarp manęs ir žemės. boskoweb.wordpress.com 2017

10 Sandora su Nojumi (Pr 9, 9–13)
Tarpininkas – Nojus Pažadas – Dievas žada palaikyti savo sandorą ir niekada nepasmerkti/neišnaikinti žmonijos Pareigos – neleidžiama valgyti mėsos su krauju Ženklas – vaivorykštė Sandora sudaryta su Nojumi ir jo šeima boskoweb.wordpress.com 2017

11 boskoweb.wordpress.com 2017
Sandora su Nojumi KBK 56  Nuodėmei suskaldžius žmoniją, Dievas pirmiausia stengėsi ją gelbėti atskiromis dalimis. Sandora su Nojumi po tvano reiškia dieviškąją Ekonomiją*, apimančią „tautas“, tai yra žmones, sugrupuotus „jų kraštuose, su jų pačių kalba pagal jų šeimas ir tautas“ (Pr 10, 5). KBK 58  Sandora su Nojumi galiojo pagonių laikais iki visuotinio Evangelijos paskelbimo. Biblija gerbia kai kuriuos didžiuosius tų „pagonių“ asmenis, tokius, kaip teisusis Abelis, karalius ir kunigas Melchizedekas, Kristaus pirmavaizdis, ar teisieji „Nojus, Danielis ir Jobas“ (Ez 14, 14). Tad Šventasis Raštas parodo, kokį aukštą šventumo laipsnį gali pasiekti tie, kurie gyvena pagal Nojaus sandorą, laukdami, kol Kristus suburs „į vienybę išsklaidytuosius Dievo vaikus“ (Jn 11, 52). boskoweb.wordpress.com 2017

12 I Sandora su Abramu (Pr 12,1-3)
1 VIEŠPATS tarė Abramui: „Eik iš savo gimtojo krašto, iš savo tėvo namų, į kraštą, kurį tau parodysiu. 2 Padarysiu iš tavęs didelę tautą ir tave palaiminsiu; išaukštinsiu tavo vardą, ir tu būsi palaiminimas. 3 Laiminsiu tave laiminančius ir keiksiu tave keikiančius; visos žemės gentys ras tavyje palaiminimą“. boskoweb.wordpress.com 2017

13 I Sandora su Abramu (Pr 15,1-21)
1 Po šių įvykių VIEŠPATIES žodis atėjo regėjimo metu. Jis tarė: „Nebijok, Abramai, aš esu tavo skydas. Tavo atpildas bus labai didelis“. 2 Bet Abramas atsakė: „Viešpatie DIEVE, kas man iš tavo dovanų, nes aš lieku bevaikis ir mano namų įpėdinis yra damaskietis Eliezaras!“ 3 Abramas pridėjo: „Palikuonio man nedavei, todėl vergas, gimęs mano namuose, bus mano įpėdinis“. 4 Ir štai atėjo jam VIEŠPATIES žodis: „Tas nebus tavo paveldėtojas. Tavo paveldėtojas gims iš tavęs paties“. 5 Išvedęs jį laukan, tęsė: „Pažvelk į dangų ir suskaityk žvaigždes, jei gali jas suskaityti“. Tada jis jam tarė: „Taip gausūs bus tavo palikuonys“. 6 Jis patikėjo VIEŠPAČIU, ir tai jam VIEŠPATS įskaitė teisumu. 7 Tuomet jis jam tarė: „Aš esu VIEŠPATS, kuris išvedžiau tave iš kaldėjų Ūro, kad duočiau tau šį kraštą kaip paveldą“. 8 „Viešpatie DIEVE, – jis paklausė, – kaip aš žinosiu, kad jį paveldėsiu?“ 9 Jis atsakė: „Parūpink man treigę telyčią, treigę ožką, treigį aviną, purplelį ir jauną balandį“. 10 Jis visus juos parūpino, perkirto per vidurį ir suguldė puses vieną priešais kitą. O paukščių pusiau neperkirto. 11 Plėšrieji paukščiai leidosi ant skerdienos, bet Abramas juos nuvaikė. boskoweb.wordpress.com 2017

14 I Sandora su Abramu (Pr 15,1-21)
12 Saulei leidžiantis, Abramą apėmė didelis miegas ir jį apgaubė didelė, baisi tamsa. 13 Tuomet VIEŠPATS tarė Abramui: „Tu turi žinoti, kad tavo palikuonys bus ateiviai ne savo krašte. Ten jie bus pavergti ir kentės priespaudą per keturis šimtus metų. 14 Bet tautą, kuriai jie vergaus, aš teisiu. Tada jie išeis su dideliu lobiu. 15 O tu nueisi pas savo protėvius ramybėje ir būsi palaidotas sulaukęs žilos senatvės. 16 O čia sugrįš jų ketvirtoji karta, nes amoriečių nedorumo saikas dar nėra pilnas“. 17 Saulei nusileidus ir tamsai įsiviešpatavus, rūkstantis žarijų indas ir liepsnojantis deglas perėjo tarp anų skerdienos pusių. 18 Tą dieną VIEŠPATS sudarė su Abramu sandorą, tardamas: „Tavo palikuonims duosiu šį kraštą nuo Egipto upės lig didžiosios upės – Eufrato upės, 19 kraštą kenitų, kenizitų, kadmonitų, 20 hetitų, perizitų, refajimų, 21 amoriečių, kanaaniečių, girgašitų ir jebusitų“. boskoweb.wordpress.com 2017

15 boskoweb.wordpress.com 2017
I Sandora su Abramu (Pr 12,1-3; 15,1-21) tarsi nuoroda į būsimąją sandorą su Moze Tarpininkas – Abramas Pažadas – padaryti iš Abraomo didelę tautą, suteikti jam palaiminimą, išaukštinti jo vardą, visos žemės gentys ras jame palaiminimą Pareigos – palikti gimtąją šalį ir iškeliauti į Dievo nurodytą kraštą Ženklas - Dievas perėjo tarp perkirstų gyvulių Sandora sudaryta su Abraomu ir jo namiškiais boskoweb.wordpress.com 2017

16 II Sandora su Abraomu (Pr 17,1-27)
1 Kai Abramas buvo devyniasdešimt devynerių metų, VIEŠPATS pasirodė jam ir tarė: „Aš esu Dievas Visagalis. Eik mano keliu ir būk be priekaišto. 2 Aš padarysiu sandorą tarp savęs ir tavęs; padarysiu tave be galo gausingą“. 3 Abramas parpuolė kniūbsčias, o Dievas toliau kalbėjo: 4 „Tikėk manimi, tai aš! Ši yra mano sandora su tavimi: tu būsi daugybės tautų protėvis. 5 Daugiau nebūsi vadinamas Abramu, bet tavo vardas bus Abraomas, nes padariau tave daugybės tautų tėvu. 6 Padarysiu tave be galo vaisingą, – iš tavęs padarysiu tautas, iš tavęs kils karaliai. 7 Palaikysiu savo sandorą tarp savęs ir tavęs ir tavo palikuonių po tavęs per jų kartas, kaip amžiną sandorą, būti Dievu tavo ir tavo palikuonių po tavęs. 8 Aš duosiu tau ir tavo palikuonims po tavęs kraštą, – kuriame gyveni kaip ateivis, – visą Kanaano kraštą kaip amžiną nuosavybę. Aš būsiu jų Dievas“. 9 Dievas kalbėjo Abraomui: „O tu savo ruožtu laikysies mano sandoros, tu ir tavo palikuonys po tavęs per savo kartas. 10 Tokia yra mano sandora, kurios laikysies, tarp manęs ir tavęs ir tavo palikuonių po tavęs: kiekvienas vyriškis iš jūsų bus apipjaustytas. 11 Apipjaustysite apyvarpės odelę, ir tai bus ženklas sandoros tarp manęs ir jūsų. 12 Per jūsų kartas kiekvienas vyriškis iš jūsų, sulaukęs aštuonių dienų, bus apipjaustytas; taip pat namuose gimęs vergas ar pirktinis iš pašaliečio, kuris nėra iš tavo palikuonių. 13 Abu – ir vergas, gimęs tavo namuose, ir nupirktas už tavo pinigus, – turi būti apipjaustyti. Taip bus mano sandora jūsų kūne amžina sandora“. 14 Neapipjaustytas vyriškis, – kiekvienas, kurio apyvarpės odelė nėra apipjaustyta, – tas asmuo bus nukirstas nuo savo giminės. Jis sulaužė mano sandorą“. boskoweb.wordpress.com 2017

17 II Sandora su Abraomu (Pr 17,1-27)
15 Dievas kalbėjo Abraomui: „O savo žmonos Saros nebevadinsi Sarai, nes jos vardas Sara. 16 Aš ją palaiminsiu ir, be to, duosiu tau per ją sūnų. Aš ją laiminsiu, – ji duos pradžią tautoms, iš jos kils karaliai“. 17 Abraomas parpuolė veidu žemėn ir juokėsi, širdyje galvodamas: „Argi gali kūdikis gimti šimtamečiui seniui? Argi gali Sara, būdama devyniasdešimties metų, gimdyti? 18 Abraomas tad Dievui ir sakė: „O kad Išmaelis gyvuotų tavo malone!“ 19 O Dievas tarė: „O vis dėlto Sara pagimdys tau sūnų, ir tu pavadinsi jį Izaoku. Aš palaikysiu savo sandorą su juo kaip amžiną sandorą jo palikuonims. 20 Ir dėl Išmaelio tave išgirdau: tikėk manimi, laiminsiu jį, padarysiu jį be galo gausingą. Jis bus dvylikos vadų tėvas, – padarysiu iš jo didelę tautą. 21 Bet savo sandorą aš palaikysiu su Izaoku, kurį Sara tau pagimdys šiuo laiku kitais metais“. 22 Vos pabaigęs kalbėtis, Dievas nukilo nuo Abraomo. 23 Tuomet Abraomas paėmė savo sūnų Išmaelį ir visus vergus, gimusius jo namuose bei pirktus jo pinigais, – visus Abraomo namų vyriškius, – ir tą pačią dieną, kaip Dievas jam buvo įsakęs, apipjaustė jų apyvarpės odelę. 24 Abraomas buvo devyniasdešimt devynerių metų, kai jam buvo apipjaustyta apyvarpės odelė. 25 O jo sūnus Išmaelis buvo trylikos metų, kai jam buvo apipjaustyta apyvarpės odelė. 26 Tą pačią dieną buvo apipjaustyti Abraomas ir Išmaelis. 27 Drauge su jais buvo apipjaustyti visi jo namų vyrai – vergai, gimę namuose, ir pirktiniai iš pašaliečių. boskoweb.wordpress.com 2017

18 boskoweb.wordpress.com 2017
II Sandora su Abraomu (Pr 17,1-27) tarsi nuoroda į būsimąją sandorą su Dovydu Tarpininkas – Abramas tampa Abraomu nes Dievas keičia jo vardą Pažadas – Dievas pažada, kad gimsiantis palikuonis bus šimtametės žmonos Saros, o ne tarnaitės vaikas Pareigos – laikytis sandoros ženklo Ženklas - kiekvienas vyriškis turi būti apipjaustytas Sandora sudaryta su Abraomu ir jo namiškiais boskoweb.wordpress.com 2017

19 III Sandora su Abraomu (Pr 22,1-19)
1 Po šių įvykių Dievas išbandė Abraomą. Jis tarė jam: „Abraomai!“ Jis atsiliepė: „Aš čia!“ – 2 „Paimk savo sūnų, – jis tęsė, – savo vienatinį sūnų Izaoką, kurį myli, nueik į Morijos kraštą ir paaukok jį kaip deginamąją auką ten viename kalne, kurį aš tau nurodysiu“. 3 Pakilęs anksti rytą, pasibalnojo savo asilą, pasiėmė su savimi du tarnus ir savo sūnų Izaoką. Prisiskaldęs malkų deginamajai aukai, jis leidosi kelionėn į vietą, apie kurią buvo jam kalbėjęs Dievas. 4 Trečią dieną Abraomas pakėlė akis ir iš tolo pamatė tą vietą. 5 „Pabūkite čia su asilu, – jis paliepė tarnams, – berniukas ir aš kopsime ten. Pagarbinsime ir tada sugrįšime pas jus“. 6 Abraomas paėmė malkas deginamajai aukai ir uždėjo jas ant pečių savo sūnui Izaokui, o ugnį ir peilį nešėsi pats. Jiedu keliavo toliau. 7 Izaokas kreipėsi į savo tėvą Abraomą: „Tėve!“ „Aš čia, mano sūnau“ , – atsiliepė. Jis tarė: „Ugnies ir malkų yra, bet kurgi avis deginamajai aukai?“ 8 Abraomas atsakė: „Dievas pats parūpins avį deginamajai aukai, mano sūnau“. Ir jiedu drauge ėjo toliau. boskoweb.wordpress.com 2017

20 III Sandora su Abraomu (Pr 22,1-19)
9 Jiedu atėjo į vietą, apie kurią buvo kalbėjęs jam Dievas. Abraomas pastatė ten aukurą ir sukrovė malkas. Jis surišo savo sūnų Izaoką ir paguldė jį ant aukure sukrautų malkų. 10 Tuomet Abraomas ištiesė savo ranką ir pakėlė peilį, kad nužudytų savo sūnų. 11 Bet VIEŠPATIES angelas sušuko jam iš dangaus, tardamas: „Abraomai! Abraomai!“ – „Aš čia!“ – jis atsiliepė. 12 „Nekelk rankos prieš berniuką, – tęsė, – nieko jam nedaryk! Dabar aš žinau, kad tu bijai Dievo, nes neatsisakei atiduoti man savo vienatinio sūnaus“. 13 Kai Abraomas pakėlė akis, jis pamatė aviną, ragais įstrigusį krūme. Abraomas tada priėjo, paėmė aviną ir paaukojo jį kaip deginamąją auką vietoj savo sūnaus. 14 O tą vietą Abraomas pavadino „VIEŠPATS parūpins“ vardu, kaip ir nūdien yra sakoma: „VIEŠPATIES kalne bus parūpinta“. 15 VIEŠPATIES angelas pašaukė Abraomą iš dangaus antrąkart 16 ir tarė: „Prisiekiau pačiu savimi, – tai VIEŠPATIES žodis, – kadangi tu tai padarei, neatsisakei atiduoti savo vienatinio sūnaus, 17 todėl aš tikrai laiminsiu tave ir padarysiu tavo palikuonis tokius gausius, kaip dangaus žvaigždės ir pajūrio smiltys. Tavo palikuonys užims savo priešų vartus ir 18 visos tautos žemėje ras sau palaiminimą per tavo palikuonis, nes tu buvai klusnus mano balsui“. 19 Abraomas tada sugrįžo pas tarnus. Jie pakilo ir drauge nuėjo į Beer-Šebą. Ir Abraomas likosi gyventi Beer-Šeboje. boskoweb.wordpress.com 2017

21 boskoweb.wordpress.com 2017
III Sandora su Abraomu (Pr 22,1-19) tarsi nuoroda į būsimąją sandorą per Jėzų Tarpininkas – Abraomas Pažadas – padarysiu iš tavęs didelę tautą, išaukštinsiu tavo vardą, visos Žemės gentys ras jame palaiminimą Ženklas - Abraomas sutiko paaukoti savo sūnų Izaoką Sandora sudaryta su Abraomu ir jo namiškiais boskoweb.wordpress.com 2017

22 boskoweb.wordpress.com 2017
Sandora su Abraomu KBK 59  Kad suburtų išsklaidytą žmoniją, Dievas pasirenka Abramą, pakviesdamas jį „iš savo gimtojo krašto, iš savo tėvo namų“ (Pr 12, 1), kad jį padarytų Abraomu – „daugybės tautų tėvu“ (Pr 17, 5): „Visos žemės gentys ras tavyje palaiminimą“ ( Pr 12, 3). KBK 60  Iš Abraomo kilusi tauta bus patriarchams duotų pažadų saugotoja, išrinktoji tauta, pašaukta vieną dieną suburti visus Dievo vaikus į Bažnyčios vienybę; ji bus šaknis, į kurią bus įskiepyti tikinčiais tapę pagonys. boskoweb.wordpress.com 2017

23 Sandora su Mozė (Iš 19, 3-6; Iš 24,8)
Iš 19 3 ir Mozė užkopė pas Dievą. VIEŠPATS pašaukė Mozę nuo kalno, tardamas: „Taip kalbėsi Jokūbo namams ir paskelbsi Izraelio vaikams: 4 'Jūs matėte, ką padariau egiptiečiams, kaip nešiau jus ant erelių sparnų ir pas save jus atsivedžiau. 5 O dabar, jei paklusite mano balsui ir laikysitės mano sandoros, jūs būsite mano nuosavybė, brangesnė man už visas kitas tautas. Iš tikrųjų man priklauso visa žemė, 6 bet jūs būsite mano kunigiška karalystė ir šventa tauta'. Šiuos žodžius turi pasakyti izraeliečiams“. Iš 24 8 Mozė paėmė kraują ir juo pašlakstė žmones, tardamas: „Tai kraujas sandoros, kurią VIEŠPATS sudarė su jumis pagal visus šiuos žodžius“. boskoweb.wordpress.com 2017

24 Sandora su Mozė (Iš 19, 3-6; Iš 24,8)
Tarpininkas – Mozė Pažadas – Izraeliečių tauta taps Dievo šventą tautą ir kunigišką karalystę Pareigos – paklusti Dievo balsui ir laikytis Jo sandoros, Dievo įsakymų Ženklas – apšlakstymas aukų kraujų Prakeikimas – už priesaikos nesilaikymą – mirtis (bus pralietas kraujas) Sandora sudaryta su visa Žydų tauta boskoweb.wordpress.com 2017

25 boskoweb.wordpress.com 2017
Sandora su Mozė KBK 62  Po patriarchų laikotarpio Dievas padaro Izraelį savo tauta, vaduodamas ją iš Egipto vergijos. Sinajuje sudaro su ja Sandorą ir per Mozę duoda jai savo Įstatymą, kad Jį pripažintų ir Jam tarnautų kaip vieninteliam gyvam ir tikram Dievui, rūpestingam Tėvui ir teisingam Teisėjui, ir kad lauktų pažadėto Gelbėtojo. boskoweb.wordpress.com 2017

26 boskoweb.wordpress.com 2017
Sandora su Mozė Aukų pralietas kraujas primena Jėzaus pralietą ant kryžiaus kraują Sandoros kraujas tai nuoroda į Šventąsias Mišias boskoweb.wordpress.com 2017

27 Sandora su Dovydu (1 Kr 17, 7–14)
7 Dabar tad pasakyk mano tarnui Dovydui: 'Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS: aš paėmiau tave iš ganyklų, nuo avių kaimenės, būti mano tautos Izraelio valdovu; 8 aš buvau su tavimi visur, kur tik ėjai, ir pašalinau visus tavo priešus tau iš kelio. Be to, aš padarysiu tavo vardą taip garsų, kaip didžiūno vardą žemėje. 9 O savo tautai Izraeliui paskirsiu vietą ir pasodinsiu juos tvirtai, idant joje saugiai gyventų ir nebebūtų varginami. Nedori žmonės daugiau jų nebeengs, kaip praeityje, 10 nuo to laiko, kai paskyriau savo tautai Izraeliui teisėjus. Aš duosiu tau ramybę nuo visų tavo priešų'. Be to, aš tau sakau, kad VIEŠPATS pastatys tau namus. 11 'Kai pasibaigs tavo dienos ir nueisi savo protėvių keliu, aš pakelsiu tavo vietoje įpėdinį, vieną iš tavo sūnų, ir padarysiu tvirtą jo karalystę. 12 Jis pastatys man Namus, o aš palaikysiu jo sostą amžiną. 13 Aš būsiu jam tėvas, o jis bus man sūnus, bet savo ištikimos meilės nuo jo neatimsiu, kaip atėmiau ją nuo tavo pirmtako. 14 Aš įsodinsiu jį savo Namuose bei savo karalystėje amžinai, kad jo sostas būtų tvirtas amžinai'“. boskoweb.wordpress.com 2017

28 Sandora su Dovydu (1 Kr 17, 7–14)
Tarpininkas – Dovydas Pažadas – padarys garsų Dovydo vardą, ramybė nuo visų tavo priešų, palikuonį, kuris pastatys Dievui namą šventyklą, o jo karalystė bus amžina Sandora sudaryta ne tiktai su Žydais bet su visa Dovydo karalyste boskoweb.wordpress.com 2017

29 boskoweb.wordpress.com 2017
Naujoji Sandora Jr 31, 31-34 Tikėkite manimi, ateina dienos, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­ kai sudarysiu naują sandorą su Izraelio namais ir Judo namais. 32 Ne tokią sandorą, kokią buvau sudaręs su jų tėvais tą dieną, kai paėmęs už rankos išvedžiau juos iš Egipto žemės. Nors aš buvau jų Valdovas, jie sulaužė mano Sandorą, ­ tai VIEŠPATIES žodis. ­ 33 Štai kokią Sandorą sudarysiu su Izraelio namais, atėjus toms dienoms, ­ tai VIEŠPATIES žodis. ­ Įdiegsiu jiems savo Įstatymą, įrašysiu jį jiems į širdį. Tada aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. 34 Tada nebereikės bičiuliui raginti savo bičiulį ar broliui savo brolį: ‘Pažinkite VIEŠPATĮ!’ Visi, maži ir dideli, pažins mane, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­ nes jų kaltę atleisiu ir jų nuodėmės daugiau nebeatminsiu.“ boskoweb.wordpress.com 2017

30 Sandora per Jėzų Kristų
Tarpininkas – Jėzus Pažadas – amžinas gyvenimas Pareigos – tikėti Juo ir laikytis Jo įsakymų Ženklas – Jėzaus mirtis ant kryžiaus Sandora sudaryta su visa žmonija boskoweb.wordpress.com 2017

31 Sandora per Jėzų Kristų
KBK 610  „Tą naktį, kurią buvo išduotas“ (1 Kor 11, 23), vakarieniaudamas su dvylika apaštalų, Jėzus iškilmingai pareiškė apie savo laisvą auką. Kančios išvakarėse, dar būdamas laisvas, Paskutinę vakarienę su savo apaštalais Jėzus padarė savanoriškos aukos Tėvui dėl žmonių išganymo atminimu: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas“ (Lk 22, 19). „Tai yra mano kraujas, Sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti“ (Mt 26, 28). boskoweb.wordpress.com 2017

32 Sandora per Jėzų Kristų
KBK 65  „Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, o dabar dienų pabaigoje Jis prabilo į mus per Sūnų“ (Žyd 1, 1–2). Kristus, žmogumi tapęs Dievo Sūnus, yra vienatinis, tobulas ir nepranokstamas Tėvo Žodis. Jame Jis viską pasako, ir kito žodžio nebus. Šv. Kryžiaus Jonas, kaip ir daugelis prieš jį, puikiai tai išreiškia, komentuodamas Žyd 1, 1–2: Nuo to laiko, kai Jis mums atidavė savo Sūnų, kuris yra Jo vienintelis Žodis, Dievui nebelieka nieko daugiau pasakyti. Tuo vienu Žodžiu Jis mums pasakė iš karto viską [...]; nes ką Jis anksčiau buvo sakęs pranašams dalimis, Jis viską pasakė savo Sūnuje, mums atiduodamas viską, savo Sūnų. Dėl to tas, kuris dabar dar klausinėtų Viešpatį ar lauktų iš Jo vizijos ar apreiškimo, ne tik elgtųsi kvailai, bet ir įžeistų Dievą, nežvelgdamas vien į Kristų, o ieškodamas dar ko nors kito arba kokių nors naujovių. boskoweb.wordpress.com 2017

33 Sandora per Jėzų Kristų
KBK 66  „Krikščioniškoji išganymo tvarka, kaip Naujoji ir galutinė Sandora, niekad nesikeis, ir negali būti laukiama jokio naujo viešo apreiškimo, iki mūsų Viešpats Jėzus Kristus šlovingai pasirodys.“ Vis dėlto, nors Apreiškimas ir baigtas, jis nėra iki galo išaiškintas; krikščionių tikėjimas ilgainiui privalo laipsniškai atskleisti visą jo turinį. boskoweb.wordpress.com 2017

34 Sandora per Jėzų Kristų
Žyd 9, 11 Kristus, atėjęs kaip būsimųjų gėrybių kunigas, pro aukštesnę ir tobulesnę padangtę, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, 12 taip pat ne ožių ar veršių krauju, bet savuoju krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę ir amžinąjį atpirkimą. 13 Ir jeigu ožių bei jaučių kraujas ir telyčios pelenai, kuriais apšlakstomi suteptieji, pašventina ir suteikia kūno švarumą, 14 tai nepalyginti labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją Dvasią paaukojo save kaip nesuteptą auką Dievui, nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, kad galėtume tarnauti gyvajam Dievui. 15 Ir todėl jis yra naujosios Sandoros tarpininkas, kad, įvykus mirčiai, kuria jis atpirko pirmojoje Sandoroje padarytus nusikaltimus, pašauktieji gautų pažadėtą amžinąjį paveldą. boskoweb.wordpress.com 2017

35 Sandora per Jėzų Kristų
KBK 357 Kadangi žmogus sukurtas panašus į Dievą, jis yra orus kaip asmuo; ... jis yra kviečiamas į sandorą su savo Kūrėju, kad tikėjimu ir meile Jam atsilieptų, ir niekas kitas negali už jį to padaryti. Jėzus ant kryžiaus sudarė sandorą su Tavimi. Koks yra Tavo atsiliepimas į Jo kvietimą? Atsakyk Jam nedelsiant!!! boskoweb.wordpress.com 2017


Atsisiųsti ppt "Dievo su mumis sandoros istorija"

Panašios pateiktys


Google reklama