Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Vaikų sveikatos stiprinimo švietimo įstaigose aktualijos

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Vaikų sveikatos stiprinimo švietimo įstaigose aktualijos"— Pateikties kopija:

1 Vaikų sveikatos stiprinimo švietimo įstaigose aktualijos
Dr. Rita Sketerskienė Sveikatos apsaugos ministerija Visuomenės sveikatos priežiūros departamentas Rizikos sveikatai valdymo skyrius 2018m. sausio 19 d. Vilnius

2 Turinys Visuomenės sveikatos priežiūra mokykloje: teisėkūros aktualijos Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje Ateities darbai

3 Visuomenės sveikatos priežiūra mokykloje: teisėkūros aktualijos

4 Savivaldybės vykdoma sveikatos priežiūra (nuo 2014-01-01)
Valstybinės funkcijos: Visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas Visuomenės sveikatos stiprinimas Visuomenės sveikatos stebėsena Savarankiškosios funkcijos: pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas), išskyrus visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai; švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas;

5 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
6 straipsnis. Savivaldybės vykdoma visuomenės sveikatos priežiūra 2. Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti steigia visuomenės sveikatos priežiūros biudžetines įstaigas – savivaldybių visuomenės sveikatos biurus. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras savivaldybių bendradarbiavimo sutarties pagrindu turi teisę teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas ir kitų savivaldybių gyventojams.

6 Kvalifikaciniai reikalavimai specialistui, vykdančiam sveikatos priežiūrą mokykloje (nuo 2018-01-01)
Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1743

7 Esminis pokytis visuomenės sveikatos specialistams
Nuo 2024 m. liepos 1 d. 3. Specialistas privalo turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą ir bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą.

8 Iki 2024 m. liepos 1 d. visuomenės sveikatos specialisto pareigybėje gali dirbti:
medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo ir turintis atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą, iki 2014 m. sausio 1 d. dirbęs ar tebedirbantis specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ugdymo programą, ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 36 val. visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;

9 Kreipimasis į savivaldybes

10 Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, dar yra savivaldybių, kurių švietimo įstaigose yra įsteigti sveikatos priežiūros specialistų etatai (pvz., slaugytojo, slaugytojo-dietisto, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto ir pan.) tam tikroms sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis pirmiau minėtais teisės aktais visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose turi vykdyti visuomenės sveikatos biurai, o vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 22 straipsnio 4 dalies nuostatomis, asmens sveikatos priežiūros paslaugos teisės aktų nustatyta tvarka gali būti teikiamos mokyklose, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

11 Visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose finansavimas
Specialios tikslinės dotacijos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, poreikio apskaičiavimo ir jos paskirstymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos   ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.  V-1030 2018 metais rekomenduojami savivaldybėms etatiniai normatyvai: 870 mokinių – 1 etatui miesto gyvenamosiose vietovėse 420 mokinių – 1 etatui kaimo gyvenamosiose vietovėse

12 Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos (nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. )
Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672 (TAR Nr )

13 Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimas grindžiamas
bendradarbiavimu tarp Mokyklos ir Visuomenės sveikatos biuro.

14 Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

15 Savarankiškoji savivaldybės funkcija: maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose

16 Rengiamas naujos redakcijos
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V - 946 Rengiamas naujos redakcijos

17 Reikalavimai maitinimo paslaugos specialistui: savivaldybės sprendimas

18 Lietuvos medicinos norma MN 32:2015 „Dietistas
Lietuvos medicinos norma MN 32:2015 „Dietistas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ , patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V - 825 Nuo 2020 m. sausio 1 d. 6. Teisę verstis dietisto praktika turi: 6.2. asmenys, turintys Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią licenciją verstis dietisto praktika pagal dietisto profesinę kvalifikaciją

19 Ateities darbai

20 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų panaudojimas
Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas (Nr ESFA-V-622) Projekto vykdytojas – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

21 Projektas - Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas Bus parengti visuomenės sveikatos specialistų veiklos algoritmai, organizuoti mokymai; Bus parengtos labiausiai paplitusiomis lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (cukrinis diabetas, astma, ir kt.) sergančių vaikų, ugdomų ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose, visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje metodinės rekomendacijas.

22 Savivaldybių vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros vertinimo kriterijai (planuojami 2018 m.):
Mokyklų, įsitraukusių į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, dalis (proc.)

23 Dėkojame už Jūsų indėlį stiprinant vaikų sveikatą


Atsisiųsti ppt "Vaikų sveikatos stiprinimo švietimo įstaigose aktualijos"

Panašios pateiktys


Google reklama