Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Aplinkosaugos reikalavimai ir rekomendacijos

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Aplinkosaugos reikalavimai ir rekomendacijos"— Pateikties kopija:

1 Aplinkosaugos reikalavimai ir rekomendacijos

2 ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 ATLIEKŲ SURINKIMAS, VEŽIMAS (LYDRAŠČIAI) ATLIEKŲ TVARKYMAS ATLIEKŲ LAIKYMAS ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ IDENTIFIKAVIMAS IR DEKLARAVIMAS REIKALAVIMAI PRODUKTŲ PLATINTOJAMS PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ PAKAVIMAS, ŽENKLINIMAS ATLIEKŲ SĄRAŠAS

3 ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLĖS
LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-367 ATLIEKŲ SUSIDARYMO APSKAITA ATLIEKŲ TVARKYMO APSKAITA KRITERIJAI KAM REIKALINGA VESTI APSKAITĄ METINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA APSKAITOS ŽURNALŲ FORMA/ PILDYMO INSTRUKCIJA

4 ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLĖS
Nuo ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-367 „DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2017 m. spalio d. 5 Nr. D1-819

5 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMAS
ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS ĮSTATYMAS 2015 m. birželio 25 d. Nr. XII-1869 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMAS ekonominės sankcijos už juridinių asmenų padarytus aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus

6 PAREIGOS (I) Atliekų turėtojas turi atliekas perduoti atliekų tvarkytojams arba gali tvarkyti atliekas pats*. Atliekas tvarkančios įmonės (ATVR): „PATS“: Turėti Taršos leidimą/Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Taršos leidimų 1 priedas (išimtys, kokias atliekas ir kokiais būdais leidžiama tvarkyti neturint taršos leidimo) 1 priedas galioja tik savo veiklos metu susidarančioms nepavojingom atliekoms.

7 PAREIGOS (II) Atliekų turėtojas pagal sudarytą rašytinės formos sutartį dėl atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo atliekas perduoda atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti atliekas, išskyrus komunalinių atliekų perdavimą.

8 PAREIGOS (III) Atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje.

9 RŪŠIAVIMO PVZ.

10 RŪŠIAVIMO PVZ.

11 RŪŠIAVIMO PVZ.

12 Atliekų laikinas laikymas
Pavojingas atliekas susidarymo vietoje leidžiama laikyti ne ilgiau kaip 6 mėn. nuo jų susidarymo. Nepavojingų atliekų – 1 metus.

13 PAVOJINGŲ ATLIEKŲ ŽENKLINIMAS
Atliekų tvarkymo taisyklių 6 priedas  PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ ŽENKLINIMO ETIKETĖS FORMA * Pavojaus ženklas parenkamas pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) 5.2 ir 5.3 skyrių reikalavimus (Žin., 2003, Nr. 46 (1-4)-2057).

14 APSKAITA Vesti atliekų susidarymo žurnalą/teikti metines ataskaitas *
* - jei įmonės veikla atitinka apskaitos kriterijus

15 ATLIEKŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS
Pavojingų atliekų apskaitos/ pridavimo dokumentai saugomi 5 metus. Nepavojingų atliekų – 3 metus

16 Gamintojų ir importuotojų atsakomybė
Taikant gamintojo atsakomybės principą, gamintojai ir importuotojai yra atsakingi už jų vidaus rinkai tiekiamų gaminių ir pakuočių (G/P) poveikį aplinkai, saugų atliekų tvarkymą. Gamintojai ir importuotojai privalo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade (Registracija Aplinkos apsaugos agentūroje gamta.lt)

17 Gamintojų ir importuotojų atsakomybė
Gamintojai ir (ar) importuotojai turi teisę: Už į vidaus rinką išleistą G/P kiekį sumokėti mokestį valstybei; 2. Dalyvauti Atliekų tvarkymo sistemoje (individualiai/kolektyviai) Detaliai išdėstytos pareigos (pagal LR rinkai tiekiamus gaminius, gaminiais pripildytas pakuotes) apibrėžtos Atliekų tvarkymo įstatyme

18 Šiuo metu kuriama ir 2018 m. planuojama įgyvendinti
ŽVILGSNIS Į 2018 m. Šiuo metu kuriama ir 2018 m. planuojama įgyvendinti Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą GPAIS

19 GPAIS pranešimo medžiagą rasite čia:
Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS) GPAIS pranešimo medžiagą rasite čia: Aplinkos ministerijos interneto svetainė / skiltis „Atliekos“ / rubrika „Apskaita, registracija, Įrodančių dokumentų išrašymas“ Pirmasis puslapis/GPAIS informacija

20 GPAIS sukūrimas Aplinkos ministerija įgyvendina 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis finansuojamą projektą „Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos sukūrimas“ (toliau – Projektas), kurio metu kuriama ir diegiama Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (toliau – GPAIS). Numatomas paslaugų gavėjų skaičius - apie 25 tūkst. GPAIS „go-live“ paleidimo data m. sausio 1 d. Projekto veiklų pabaiga – 2018 m. kovo 31 d.

21 GPAIS elektroninės paslaugos skirtos
Gamintojams ir importuotojams Gamintojų ir importuotojų sąvadas Gaminių tiekimo rinkai apskaita (gaminių sąrašas, gaminių tiekimo rinkai apskaitos žurnalas ir suvestinės, metinė ataskaita) Pakuočių tiekimo rinkai apskaita (prekinių vienetų sąrašas, pakuočių tiekimo rinkai apskaitos žurnalas ir suvestinės, metinė ataskaita) Gamintojų ir importuotojų organizacijoms Gamintojų ir importuotojų (GI) organizacijų licencijavimo procesai GII organizacijos planų derinimo ir ataskaitų teikimo procesas GI organizacijos pavedimų davėjų administravimas Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui Užstato administratoriaus ataskaitų teikimas Vienkartinių užstatinių pakuočių apskaitos procesas Vienkartinių užstatinių pakuočių sąrašo sudarymas

22 GPAIS elektroninės paslaugos skirtos
Įmonėms vykdančioms atliekų susidarymo apskaitą Atliekų susidarymo vietos registravimas GPAIS Atliekų susidarymo apskaitos vykdymas (apskaitos žurnalai, suvestinė, metinės ataskaitos) Statistinis atliekų susidarymo tyrimas Atliekų tvarkytojams Atliekų tvarkytojo kortelės sudarymas Atliekų tvarkymo apskaita (apskaitos žurnalai, suvestinė, metinės ataskaitos) Atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų rengimas Atliekų vežimo LT lydraščių rengimas Tarpvalstybinių atliekų vežimo dokumentų rengimas Savivaldybėms, regionų plėtros taryboms ir kitiems asmenims Savivaldybių ir Regionų plėtros tarybos ataskaitų formavimo ir teikimo procesas Energijos gamybos iš biologiškai skaidžios dalies apskaitos procesas MBA, MA įrenginio operatoriaus, sąvartyno operatoriaus ir rūšiavimo linijos operatoriaus ataskaitų formavimo ir teikimo bei jų vertinimo procesas

23 GAMYBOS LIEKANŲ (ATLIEKŲ) PRISKYRIMO PRIE ŠALUTINIŲ PRODUKTŲ TVARKA
LR aplinkos ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. D1-46/4-63 PRISKYRIMO PRIE ŠALUTINIŲ PRODUKTŲ KRITERIJAI IR SĄLYGOS GAMYBOS LIEKANŲ NAUDOJIMAS/TEISĖTUMAS GAMYBOS LIEKANŲ PRISKYRIMO PRIE ŠALUTINIŲ PRODUKTŲ TVARKA

24 KRITERIJAI: Gamybos liekanos gali būti laikomos šalutiniais produktais ir nepriskiriamos atliekoms, jeigu atitinka visus šiuos kriterijus: gamybos liekanos susidaro gamybos proceso metu; gamybos liekanų naudojimas yra žinomas; gamybos liekanos gali būti panaudotos tiesiogiai; gamybos liekanos naudojimas yra teisėtas

25

26 AČIŪ UŽ DĖMESĮ


Atsisiųsti ppt "Aplinkosaugos reikalavimai ir rekomendacijos"

Panašios pateiktys


Google reklama