Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

VILNIAUS ŽEMYNOS GIMNAZIJA

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "VILNIAUS ŽEMYNOS GIMNAZIJA"— Pateikties kopija:

1 VILNIAUS ŽEMYNOS GIMNAZIJA 2011 - 2012
II klasių mokiniams

2 ŽEMYNOS GIMNAZIJOS KONTAKTAI
Raštinė kab. Direktorė Rūta Krasauskienė I vadybinė kategorija, muzikos mokytoja ekspertė Direktorės pavaduotoja ugdymui Romalda Čižienė A kab. I vadybinė kategorija, matematikos mokytoja metodininkė Humanitarinio ir socialinio ugdymo skyriaus vedėja Aldona Šventickienė kab. II vadybinė kategorija, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Tiksliųjų, gamtos mokslų, meninio ir technologinio ugdymo skyriaus vedėja Rasa Kazlauskienė kab. Vokiečių kalbos mokytoja ekspertė Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Šarūnė Saikauskienė kab. Direktorės pavaduotoja aplinkai Regina Kryžiuvienė kab. Biologijos mokytoja metodininkė Socialinė pedagogė Olga Iljina kab. Psichologė Gina Chormanskienė kab. El. paštas Interneto svetainė

3 MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJA
Gimnazijoje dirba 84 pedagogai. Iš jų : 1 mokslų daktaras, 18 magistrų, 2 doktorantai, 2 magistrantai.

4 MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJA
13 mokytojų ekspertų; 27 mokytojai metodininkai; 23 vyresnieji mokytojai; 21 mokytojas.

5 GIMNAZIJOJE MOKOSI 820 mokiniai. 28 klasių komplektai: I klasių – 9 (260 mokinių); II klasių – 7 (209 mokinių); III klasių – 6 (181 mokiniai); IV klasių – 6 (170 mokinių).

6 GIMNAZIJOS TIKSLAS 2011-2012 M.M.:
Stiprinti bendruomenės tvariąją lyderystę racionaliau panaudojant materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius ugdymo kokybei gerinti.

7 UŽDAVINIAI: Diferencijuojant ir individualizuojant ugdymo procesą, taikyti pažangius veiklos būdus ir metodus. Tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimą ir įsivertinimą, siekiant asmeninės pažangos. Efektyviau panaudoti ir atnaujinti gimnazijos materialiuosius išteklius.

8 DALYKŲ MODULIAI Pagilintam mokymui ir pasiekimų spragoms kompensuoti siūlome dalykų modulius: lietuvių kalbos; anglų kalbos; matematikos; ekologijos ir aplinkotyros; biologijos. III užsienio kalbos: (japonų, italų, prancūzų, vokiečių, rusų, turkų).

9 POPAMOKINĖ VEIKLA Meninis ugdymas: Taikomoji dailė; Šokis;
Jaunimo mišrus choras; Pučiamųjų instrumentų orkestras “Jovaras”; Dramos studija.

10 Dalykiniai būreliai: Baltijos jūros projektas; Informacinės technologijos; Statistiniai tyrimai; Gimnazijos metraštininkai; Psichologijos. Sportiniai būreliai: Lengvoji atletika; Aerobika; Krepšinis; Tinklinis; Futbolas; Badmintonas; Rankinis.

11 VILNIAUS ŽEMYNOS GIMNAZIJOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

12 45.12. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius ir tradicijas;
45. MOKINIŲ TEISĖS: reikalauti kvalifikuoto mokymo proceso organizavimo, teikti pasiūlymus dėl galimo jo gerinimo, nešališko mokymosi pasiekimų įvertinimo; puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius ir tradicijas; turi teisę į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę; prisidėti prie šiuolaikiškos mokinių mokymo institucijos kūrimo, remti gimnaziją. dalyvauti gimnazijos savivaldoje; apsispręsti dėl dorinio ugdymo, laisvai pasirinkti mokymosi lygį, dalykus, neformaliojo ugdymo veiklą;

13 45. MOKINIŲ TEISĖS: gauti socialinę, psichologinę ir specialią pedagoginę pagalbą; burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Suteikti vaikui reikiamą pagalbą, pastebėjus, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, pranešant apie tai tėvams (globėjams), socialiniam pedagogui bei Vaikų teisių apsaugos tarnybai. (14 metų ir vyresnių vaikų priėmimo į gimnaziją sutartis)

14 46. MOKINIŲ PAREIGOS (1) 46.5. gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus, kitus darbuotojus ir visą gimnazijos personalą, bendruomenę, paisyti jų nuomonės; 46.6. stropiai mokytis, nuolat lankyti mokyklą, nepraleisti pamokų bei nevėluoti į jas be pateisinamos priežasties; praleidus pamokas dėl ligos ar kitos pateisinamos priežasties, kitą dieną atvykus į mokyklą pateikti klasės vadovui pateisinamąjį dokumentą; jei praleista daugiau kaip penkios dienos, būtina gydytojo išduota pažyma apie ligą. Tėvai gali teisinti 5 dienų praleidimus per mėnesį; pamokų metu mokiniai išleidžiami iš mokyklos tik su mokyklos vadovų, klasės vadovo ar sveikatos darbuotojo leidimu; 46.9. pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. pristatyti gimnazijos bendrosios praktikos slaugytojai reikalingus dokumentus; laikytis švaros ir tvarkos gimnazijos patalpose ir teritorijoje, saugoti ir prižiūrėti gimnazijos želdinius ir turtą: tausoti gimnazijos inventorių, klases, kabinetus, vadovėlius, knygas. Už sąmoningą jų niokojimą, inventoriaus, vadovėlių ir knygų gadinimą mokinys ir jo tėvai atsako materialiai.

15 46. MOKINIŲ PAREIGOS(2) kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga, į sporto salę įeiti tik su sportine avalyne, o šokio pamokose - tik su šokiams tinkama avalyne; gimnazijoje būti švariai, tvarkingai, neiššaukiančiai bei nevulgariai apsirengus. Draudžiama pamoku metu dėvėti sportinę aprangą. Kailiniai, paltai, puspalčiai, striukės, lietpalčiai kabinami rūbinėje. Gimnazijos patalpose negalima būti su kepure; pamokose turėti visus darbui reikalingus reikmenis ir knygas, laikytis rimties, reikiamos darbo tvarkos pamokoje; mokiniai mokykloje privalo turėti mokinio pažymėjimą, jį pateikti, jei paprašo, gimnazijos budėtojas, mokytojas, gimnazijos vadovai, už gimnazijos teritorijos – viešosios tvarkos pareigūnai, viešajame transporte – kontrolierius; būti nepakantiems amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams. Už viešosios tvarkos pažeidimą (necenzūrinius žodžius, muštynes ir kt.) mokiniai baudžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka; mokinys mokslo metų pabaigoje turi atsiskaityti su gimnazijos biblioteka. Išvykdamas iš gimnazijos (pabaigęs ar ketinantis mokytis kitoje mokykloje) turi grąžinti mokinio pažymėjimą bei atsiskaityti su gimnazija; atsiskaitymą parašu patvirtina bibliotekos vedėja ir klasės vadovas.

16 47. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA:
47.1. gimnazijoje ar jos teritorijoje rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ar psichotropines medžiagas. Ateiti į gimnaziją neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichotropinių medžiagų; atsinešti į gimnaziją alkoholinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių, toksinių medžiagų, ginklų, pirotechnikos gaminių. 47.3. gimnazijoje grubiai, vulgariai elgtis, keiktis, žaisti azartinius žaidimus; pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, grotuvu, ausinukais. Pažeidus šią nuostatą, mobilusis telefonas, grotuvas ar ausinukas paimamas iš mokinio, perduodamas direktoriui ar pavaduotojui ir grąžinamas tik tėvams (globėjams); be pateisinamos priežasties nelankyti pamokų, savavališkai išeiti iš pamokų; trukdyti mokytojui vesti pamoką, papildomo ugdymo užsiėmimą ar renginį; Mokymo sutarties nutraukimas (už tris nuobaudas per mokslo metus ar grubų elgesio taisyklių pažeidimą).

17 PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS, KONTROLĖS IR GIMNAZIJOS PREVENCIJOS TVARKA:
Atsitiktiniu pavėlavimu laikomi ne daugiau nei 4 vėlavimai į pamoką iki 10 minučių. Jeigu mokinys per mėnesį praleidžia daugiau kaip 10 pamokų be pateisinamos priežasties arba pavėluoja daugiau kaip 4 kartus: mokinys raštu pasiaiškina dėl padarytų nusižengimų, apie tai informuojami mokinio tėvai, inicijuojamas mokinio pokalbis su socialiniu pedagogu, mokiniui skiriamas bandomasis laikotarpis arba drausminė nuobauda – įspėjimas; Jeigu mokinys pakartotinai per mėnesį praleidžia daugiau kaip 10 pamokų be pateisinamos priežasties arba pavėluoja daugiau kaip 4 kartus: inicijuojamas mokinio svarstymas, kuriame dalyvauja mokinys, soc. pedagogas, klasės auklėtojas, neformaliojo ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja; skiriama drausminės nuobaudos – pamokų teisinimo lapas, kas savaitinis registravimasis pas socialinį pedagogą, įspėjimas. Jeigu mokinys per mėnesį praleidžia daugiau kaip 25 pamokas be pateisinamos priežasties: svarstomas Prevencinio darbo grupės posėdyje, skiriamos drausminės nuobaudos – papeikimas ar griežtas papeikimas ir pamokų teisinimo lapas. Jei mokinys per mėnesį praleidžia 50 proc. pamokų be pateisinamos priežasties: socialinis pedagogas raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus), vaiko teisių apsaugos tarnybą ir Švietimo skyrių.

18 LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS INFORMACIJA
Nr.10-( )-6626 raštas “Dėl atsargumo priemonių taikymo mokyklose siekiant išvengti neigiamo poveikio vaikų sveikatai naudojant mobiliuosius telefonus” “Naudotis mobiliuoju ryšiu pamokų metu griežtai draudžiama. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę konfiskuoti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams.”

19 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
   2011 m. liepos 13 d. sprendimas Nr “Dėl draudimo rūkyti” Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo (Žin., 1996, Nr ; 2003, Nr ) 19 straipsnio 3 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 1. Uždrausti asmenims, neturintiems 18 metų, rūkyti viešosiose vietose. 2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto tarybos 1995 m. lapkričio 28 d. sprendimą  Nr. 75 „Dėl nerūkymo vietų paskelbimo Vilniaus mieste“.

20 51. MOKYKLOS TURTO, PATALPŲ IR INVENTORIAUS NAUDOJIMO IR APSAUGOS TVARKA
51.1. Gimnazijos bendruomenės nariai turi teisę nustatyta tvarka naudotis gimnazijos klasėmis, kabinetais, sporto bei aktų salėmis, biblioteka, kitomis patalpomis, techninėmis mokymo priemonėmis, inventoriumi ir kt.; 51.2. Kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys privalo tausoti gimnazijos turtą, saugoti mokymo priemones, naudojamus įrenginius ir įrankius, nenaudoti mokyklos turto savanaudiškiems tikslams, neleisti jo grobstymo ir gadinimo; 51.4. Klasių patalpose bei dalykiniuose kabinetuose gali būti tik ugdymo procesui reikalingos priemonės bei inventorius ar priemonės patalpos estetiniam vaizdui gerinti. 51.5. Klasių patalpose bei dalykiniuose kabinetuose draudžiama: laikyti ir naudoti elektrinius šildytuvus, virdulius; atnešti valgyklos įrankius ir indus; laikyti viršutinius rūbus (striukes, paltus ir kt.); kaupti šiukšles. 51.5. Klasėje privalo būti klasės vadovo paskirti budėtojai, atrakinantys ir užrakinantys patalpą, atsakantys už raktą, užtikrinantys tvarką patalpoje, pasirūpinantys kreida, pertraukų metu vėdinantys klasę. Budėjimo grafikas skelbiamas klasės skelbimų lentoje.

21 NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS
2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (2011 m. redakcija)

22 PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS
Asmens priėmimas mokytis pagal bendrojo ugdymo programą įforminamas mokymo sutartimi. Sudarius mokymo sutartį: 1. asmuo įregistruojamas mokinių registre (į mokinių abėcėlinį žurnalą įrašomas automatiškai); 2. formuojama mokinio byla. Joje dedama mokymo sutartis, mokinio ir (ar) jo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai, pažymos (sveikatos atleidimas nuo kūno kultūros) ir kita tikslinga (modifikuotas mokymas), su mokinio ugdymu susijusi informacija. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo byloje esantys dokumentai lieka mokykloje.

23 MOKINIO PASIEKIMŲ FIKSAVIMAS UGDYMO LAIKOTARPIO PABAIGOJE
Mokinio mokymosi pasiekimai trimestro, pusmečio ar kt. ugdymo laikotarpio pabaigoje apibendrinami ir vertinimo rezultatai pateikiami įrašais ir (arba) taikant 10 balų vertinimo sistemą: 1. patenkinamas įvertinimas –„atleista“ („atl“), „įskaityta“ („įsk“), 4–10 balų įvertinimas; 2. nepatenkinamas įvertinimas: 2.1. „neįskaityta“ („neįsk“), 1–3 balų įvertinimas; 2.2. įrašas „neatestuota“ („neat“).

24 KĖLIMAS Į AUKŠTESNĘ KLASĘ. UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMAS
23. Keliamosios klasės (gimnazijos I, III) mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę. 24. Mokinio, turinčio kai kurių (2-3) ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius arba papildomų (vasaros) darbų įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo klausimus svarsto Mokytojų tarybos posėdyje mokinį ugdę mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, kiti ugdymo procese dalyvavę asmenys. 25. Su įsakymu mokyklos pasirinktu informavimo būdu per 3 darbo dienas mokykla supažindina mokinio tėvus.

25 “ETNINĖS KULTŪROS PUOSELĖJIMAS MODERNIAJAME PASAULYJE”


Atsisiųsti ppt "VILNIAUS ŽEMYNOS GIMNAZIJA"

Panašios pateiktys


Google reklama