Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Mokytojų praktinės veiklos vertinimas

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Mokytojų praktinės veiklos vertinimas"— Pateikties kopija:

1 Mokytojų praktinės veiklos vertinimas
Mokytojo veikla vertinama jo darbo vietoje(dokumentų analizė,interviu su M, pokalbis su AD); Mokytojas rodo tai, ką privalo turėti ir ką pats nori parodyti(vertinimas pagrįstas tuo, kad reikia ,,išmatuoti” tai kas yra ir palyginti su tuo, kas turėtų būti); Vertintojams naudoti kuo daugiau įvairių metodų; Vertintojas privalo su mokytoju aptarti jo įvertinimo ir mokytojo įsivertinimo skirtumus. Rita Klasauskienė

2 Pagarba mokytojui kaip asmeniui;
Mokytojų praktinės veiklos vertinimas Principai, kurių reikia laikytis vertinant mokytojų veiklą Pagarba mokytojui kaip asmeniui; Pagarba jo pilietinėms ir profesinėms teisėms; Objektyvumas; Teisingumas; Geranoriškumas; Protingumas. Rita Klasauskienė

3 Mokytojų praktinės veiklos vertinimas. Vertintojo darbo stilius.
Tai ne asmeninis reikalas: -nuo to didele dalimi priklauso mokytojo emocinė būsena; -pasitikėjimas vertintojų objektyvumu; jų kompetencija. Rita Klasauskienė

4 Kas yra gerai ? Jei Mokytojas mato savo problemas ;
Ir Mokytojas ir vertintojas tobulėja; ,,..mes iš tikrųjų kalbame apie savo sugebėjimą į daug ką reaguoti intuityviai, kūrybiškai ir konstruktyviai.” Robert Sternberg(Mind in Context) Rita Klasauskienė

5 Pamokos plano įvertinimas.
Ar sudarytame plane numatytos priemonės mokymui diferencijuoti; Kaip apsispręsta dėl mokymo programos individualizavimo principų; Kaip plane atsispindi ryšiai su kitais mokomaisiais dalykais; KONKRETI KLASĖ Užduotys ir priemonės konkretiems moksleiviams Rita Klasauskienė

6 Didaktinė nuostata Siūlyti moksleiviui,kaip objektui,tai,kas ugdytų jo dalykinę ir visuomeninę kompetenciją,individualias nuostatas ir gebėjimą veikti” Rita Klasauskienė

7 Mokymo programos diferencijavimas
Galimi principai Taip Ne Tai,ko mokoma, siejama su kitais mokymosi dalykais Tai,ko mokoma, siejama su moksleivio patirtimi Skatinama veikla, kuriai reikia naujų darbo įgūdžių,būdų,medžiagų ir formų Skatinama savisamprata,savo galimybių atradimas ir panaudojimas Lavinami savarankiško mokymosi ir tyrinėjimo įgūdžiai Numatomas mokymosi vertinimas pagal apibrėžtus kriterijus Rita Klasauskienė

8 DIFERENCIACIJOS ŽINIARAŠTIS
Požymiai Yra Reikia tobulinti Planuojama įgyv. Mokinio atsakymai periodiškai vertinami Mokiniai dirba grupelėmis padedami mokytojo Mokinių darbo vieta primena laboratoriją Mokiniai turi galimybę dirbti įvairioje aplinkoje Mokiniams suteikiama galimybė lanksčiai pasiekti meistriškumo Rita Klasauskienė

9 DIFERENCIJACIJOS ŽINIARAŠTIS
Požymiai Yra Reikia tobulinti Planuojama įgyv. Mokinių veikla maksimaliai stimuliuoja mąstymo procesus Mokiniai dalyvauja nustatant vertinimo kriterijus Mokiniai ir mokytojas įsitraukia į problemų paiešką bei sprendimų radimą Mokiniai dalijasi patirtimi įvairiose auditorijose Mokiniai gali įvairiai atsakinėti Rita Klasauskienė

10 DIFERENCIJACIJOS ŽINIARAŠTIS
Požymiai Yra Reikia tobulinti Planuojama įgyv. Mokiniams pakanka laiko tobulinti: - Kritinį mąstymą - Kūrybinį mąstymą - Loginį suvokimą - Tyrimo metodus Mokiniai kuria tai, kam reikia naujų metodų, medžiagų, formų Rita Klasauskienė

11 DIFERENCIJACIJOS ŽINIARAŠTIS
Požymiai Yra Reikia tobulinti Planuoja ma įgyv. Mokiniai kuria, kas tampa iššūkiu esamoms idėjoms, atspindi jų originalumą Mokiniai atsakinėja taip, kad yra atspindima kokybė Mokinių pažymiai skirti vertinti, o ne bausti Konsultuojama individualiai ir grupėmis Mokiniams sudaroma galimybė pažinti save Rita Klasauskienė

12 MOKYMO TURINIO INTEGRAVIMAS
Galimi principai Taip Ne Mokymas skirtas visuminiam pasaulio vaizdui sukurti Mokymuisi skiriamas visas mokinio intelektas Mokomosios priemonės, metodai pritaikyti prie mokinių išsivystymo lygio Mokiniai mokomi sisteminti Realizuojami tarpdalykiniai ryšiai Rita Klasauskienė

13 INTEGRACIJOS ŽINIARAŠTIS
TIKSLAI dalykai Muzika Dailė Gamtos mokslai Mate matika Lit Aprašyti Pavaizduoti Palyginti Valdyti arba nukreipti Praskaidrinti mąstymą Informuoti arba pasiūlyti Rita Klasauskienė

14 Tarpdalykinių ryšių diagrama
Rita Klasauskienė

15 ,,Žmogui nepakanka kaupti žinias , reikia mokėti iš jų gauti palūkanas” J.V.Getė
Rita Klasauskienė


Atsisiųsti ppt "Mokytojų praktinės veiklos vertinimas"

Panašios pateiktys


Google reklama