Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

STUDIJŲ KOKYBĖS VIDINIO VERTINIMO IŠVADOS, JŲ FORMULAVIMAS

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "STUDIJŲ KOKYBĖS VIDINIO VERTINIMO IŠVADOS, JŲ FORMULAVIMAS"— Pateikties kopija:

1 STUDIJŲ KOKYBĖS VIDINIO VERTINIMO IŠVADOS, JŲ FORMULAVIMAS
Prof. Algirdas E. Čižas Ekspertų tarybos pirmininkas , Šiauliai Pranešėjas, „Pranešimo pavadinimas”

2 STUDIJŲ KOKYBĖS VIDINIO VERTINIMO IŠVADOS, JŲ FORMULAVIMAS
Studijų kokybės vertinimas susideda iš dviejų dalių – vidinis vertinimas (savianalizė) išorinis (ekspertinis) vertinimas Savęs vertinimas yra pagrindinė bet kurio vertinimo dalis. Vertindami savo veiklą suformuluojame savo tikslus ir to meto uždavinius, išanalizuojame veiklą visokeriopais požiūriais, atskleidžiame savo problemas ir numatome jų sprendimo kelius. , Šiauliai Pranešėjas, „Pranešimo pavadinimas”

3 STUDIJŲ KOKYBĖS VIDINIO VERTINIMO IŠVADOS, JŲ FORMULAVIMAS
Savęs vertinimo tvarką nustato universiteto senatas. Turi būti paskirti padaliniai ar asmenys, kurie nuolat atsako už institucijos veiklos kokybę ir jos vertinimą. Jeigu už kokybę atsako visi – reiškia, už ją niekas neatsako! Universiteto veiklos įvairių sričių vidinis vertinimas turi vykti reguliariai, senato nustatytais laikotarpiais. Būtina savo veiklą įvertinti prieš kiekvieną išorinį vertinimą. Tokios savianalizės išvados rengiamos pagal Studijų kokybės vertinimo centro parengtą metodiką, todėl pravartu ir bet kurį kitą vidinį vertinimą atlikti pagal šią metodiką. , Šiauliai Pranešėjas, „Pranešimo pavadinimas”

4 STUDIJŲ KOKYBĖS VIDINIO VERTINIMO IŠVADOS, JŲ FORMULAVIMAS
VERTINIMO OBJEKTAI – studijų programos bei jų realizavimas, mokslinė veikla, visa universiteto veikla. Pagrindinis objektas – studijų programos. VISAS VIENOS KRYPTIES (abiejų pakopų) studijų programas racionalu vertinti drauge. Savianalizės rengimo grupė iš ne daugiau kaip 7 asmenų – dėstytojų, studentų, kitų darbuotojų (pageidautina – ir darbdavių, absolventų). Grupės parengtos išvados būtinai aptariamos kuo platesniame rate. Kiekviena registruota programa turi savo kodą, jį reikia nurodyti prie savianalizės suvestinės. , Šiauliai Pranešėjas, „Pranešimo pavadinimas”

5 STUDIJŲ KOKYBĖS VIDINIO VERTINIMO IŠVADOS, JŲ FORMULAVIMAS
Rekomenduojamas savianalizės suvestinės turinys , Šiauliai Pranešėjas, „Pranešimo pavadinimas”

6 PROGRAMŲ SAVIANALIZĖS SUVESTINĖ
1. Įžanga Komentuojama aukštosios mokyklos struktūros – padalinių valdymo ir tarpusavio ryšių – tinkamumas šios krypties studijų programų realizavimui. Nurodoma, kada ir kieno buvo atliktas bet kurių šios krypties studijų programų vertinimas, pateikiamos baigiamosios to vertinimo išvados. , Šiauliai Pranešėjas, „Pranešimo pavadinimas”

7 PROGRAMŲ SAVIANALIZĖS SUVESTINĖ
2. Programos tikslai ir uždaviniai Kiekvienos studijų programos kokybė pirmiausia vertinama pagal tai, ar atitinka tikslus. Todėl šie tikslai turi būti nustatyti ir suformuluoti labai aiškiai, susiejant (kiek galima) su: valstybės ir regiono plėtros perspektyva, darbo rinkos paklausa, darbdavių interesais, studentų poreikiais ir kt. Aprašoma, koks programos ryšys su pagrindiniais aukštosios mokyklos tikslais. Jei vykdomos kelios tos pačios krypties studijų programos, reikia pasitikrinti, ar racionalu teikti tiek tos krypties programų. Nurodomi šiuo metu iškilę programos realizavimo ir tobulinimo uždaviniai. Reikėtų išnagrinėti: ar uždavinys atitinka tikslą; ar universitetas pajėgs uždavinį įvykdyti per numatytą laiką. , Šiauliai Pranešėjas, „Pranešimo pavadinimas”

8 PROGRAMŲ SAVIANALIZĖS SUVESTINĖ
3. Programos sandara, turinys ir studijų metodai Analizuojami duomenys apie tai, kokią programos dalį sudaro paskaitos, pratybos, dėstytojo individualus darbas su studentu, savarankiškas studento darbas, mokslinio darbo elementai, kaip programoje išdėstyti egzaminai; pateikiami studijų krūviai. Atskirai ir detaliai įvertinama programos struktūra ir dėstomų dalykų, jų grupių bei blokų tarpusavio loginiai ryšiai ir seka. Įvertinama, ar gerai dalykai suskirstyti į privalomuosius ir pasirenkamuosius. , Šiauliai Pranešėjas, „Pranešimo pavadinimas”

9 PROGRAMŲ SAVIANALIZĖS SUVESTINĖ
Įsitikinama, kad antrosios pakopos programa atitinka Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatyme ir Nuosekliųjų studijų programų nuostatuose pabrėžtus magistrantūros kaip antrosios studijų pakopos bruožus (ar ji suprantama kaip pasirengimas tiriamajam darbui). Jei yra, nustatomi taisytini dalykai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad antrosios pakopos studijų programos didžiąją dalį turėtų sudaryti aukštesnio lygio dalykai, kuriuos studijuoti įmanoma tik išstudijavus pagrindinių studijų lygio dalykus; dėstytojų mokslinės ir (ar) profesinės kvalifikacijos reikalavimai gerokai didesni nei tie, kurie keliami pagrindinių studijų programų dėstytojams; būtina sąlyga – bent vienas iš magistrantūros programos dėstytojų, einančių pagrindines pareigas šioje aukštojoje mokykloje, turi būti studijų krypties habilituotas daktaras; magistrantūros studijas gali teikti tik tie universitetai, kur atliekami tokios mokslo krypties moksliniai tyrimai. Analizuojant specialiųjų profesinių studijų programą būtina suvokti, kodėl tokių studijų reikia – t. y. pagrįsti, kad neįmanoma racionaliau sutvarkyti pagrindinių studijų programos ir taip išvengti studijų ištęsimo. , Šiauliai Pranešėjas, „Pranešimo pavadinimas”

10 PROGRAMŲ SAVIANALIZĖS SUVESTINĖ
4. Studijų realizavimas – mokymas, mokymasis ir vertinimas Analizuojamas bendros mokymo, mokymosi ir vertinimo strategijos ryšys su programos tikslais ir uždaviniais. Įvertinama, ar pasirinktoji mokymo, mokymosi ir vertinimo sistema užtikrina, kad studentai įgys būtinų dalykinių žinių, dalykinių mokėjimų ir įgūdžių bei perkeliamųjų įgūdžių. Vertinami užsiėmimų tvarkaraščiai, komentuojamas studentų akademinis krūvis, jo kitimas, aiškinama, kaip reglamentuojamas savarankiškas studentų darbas. Nustatoma, ar yra numatyta galimybė studijuoti pagal individualiąją studijų programą. Nustatoma, ar universitetinių studijų programų studentai dalyvauja mokslinėje veikloje, ar jie rengia seminarus, konferencijas, kaip formuojami tiriamojo darbo įgūdžiai, ypač antrojoje studijų pakopoje. , Šiauliai Pranešėjas, „Pranešimo pavadinimas”

11 PROGRAMŲ SAVIANALIZĖS SUVESTINĖ
Nustatoma, kokie reikalavimai keliami baigiamiesiems darbams, kas juos nustato, kas ir kokia tvarka vertina baigiamuosius darbus. Priede reikia pateikti duomenis, kiek studentų ir kokiais pažymiais išlaikė baigiamuosius egzaminus, kiek neišlaikė, kiek nelaikė, dėl kokių priežasčių (jei įmanoma, jas nurodyti). Nustatoma, kaip tikrinamos studentų žinios ir mokėjimai (egzaminavimas raštu, žodžiu, nuoseklusis tikrinimas, patikrinimų dažnumas, kt.). Nustatoma, kaip siekiama reikiamo egzaminų lygio ir studentų darbo vertinimo patikimumo, kaip vadovybė vertina šiuos rezultatus studijų kokybės požiūriu. , Šiauliai Pranešėjas, „Pranešimo pavadinimas”

12 PROGRAMŲ SAVIANALIZĖS SUVESTINĖ
5. Studentų skaičiaus kaita Nagrinėjami pastarųjų penkerių metų duomenys apie priėmimą studijuoti pagal studijų programą ir priimtuosius. Analizuojama priėmimo studijuoti pagal visas tos krypties studijų programas tvarka, įvertinama priimamų studentų skaičiaus ir bendro tų programų studentų skaičiaus kaita, jos priežastys ir perspektyvos. Komentuojami duomenys apie išbrauktuosius iš studentų sąrašų ir asmenų, baigusių studijas per paskutiniuosius penkerius metus, skaičius. Aptariamos ir įvertinamos numanomos „nubyrėjimo“ priežastys. , Šiauliai Pranešėjas, „Pranešimo pavadinimas”

13 PROGRAMŲ SAVIANALIZĖS SUVESTINĖ
6. Parama studentams Nustatoma, kokia akademinė ir kita parama teikiama studentams (metodinė literatūra apie atskirus studijų metus, apie atšakas (specializacijas), pasirenkamus kursus; studijų vadovai-konsultantai, kt.); ar ši parama nuolatinė ir nuosekli, ar atsitiktinė, trumpalaikė. Analizuojama, kaip ši parama derinama su mokymo, mokymosi ir vertinimo metodais. Nustatoma, kaip programos tikslus ir uždavinius suvokia studentai – ar jie yra detaliai supažindinami su būsimos karjeros galimybėmis, taip siekiant gilesnės studijų motyvacijos. Itin pageidautina, kad būtų įvertinti turimi duomenys apie tai, ar sėkmingai absolventai įsidarbino ir kur dirba. , Šiauliai Pranešėjas, „Pranešimo pavadinimas”

14 PROGRAMŲ SAVIANALIZĖS SUVESTINĖ
7. Dėstytojai Aprašomos dėstytojų komplektavimo problemos, joms spręsti aukštosios mokyklos taikomi principai ir veiksmai. Reikalavimai naujiems personalo nariams, jų priėmimo procedūra. Personalo narių profesinis tobulėjimas: ar yra nuosekli tvarka, kokia ji. Ar taikomos tokios priemonės kaip lankymasis kolegų paskaitose, kituose užsiėmimuose, ar aptariama jų kokybė? Komentuojami priede pateikiam dėstytojų sąrašai: ar dėstytojai pakankamos kvalifikacijos, ar universitetinių studijų teorinių dalykų dėstytojai yra aktyvūs mokslininkai (atlieka mokslinius tyrimus arba užsiima mokslo taikomąja veikla ir publikuoja savo mokslinės veiklos rezultatus). Būtina nurodyti neuniversitetinių bei specialiųjų profesinių studijų dėstytojų dėstomo dalyko krypties praktinio darbo patirtį (metais). , Šiauliai Pranešėjas, „Pranešimo pavadinimas”

15 PROGRAMŲ SAVIANALIZĖS SUVESTINĖ
8. Programos pranašumai ir trūkumai Šiuo skyriumi baigiama kiekvienos atskiros studijų programos (ne krypties) analizė. Savianalizės suvestinės autoriai čia turėtų pateikti apibendrintus komentarus apie studijų programą, nurodyti programos pranašumus ir trūkumus, numatyti kokybės gerinimo būdus. , Šiauliai Pranešėjas, „Pranešimo pavadinimas”

16 PROGRAMŲ SAVIANALIZĖS SUVESTINĖ
9. Materialiosios sąlygos Šiame suvestinės skyriuje pateikiami ir analizuojami tokie visos studijų krypties duomenys: a) naudojamų auditorijų, laboratorijų ir kitų patalpų įrengimas, išsidėstymas; techninių ir administracinių tarnybų darbas; b) darbo asmeniniu kompiuteriu laikas valandomis vienam studentui (paskirsčius pagal dėstomus dalykus), kokiu būdu tai užtikrinama; programinė įranga, informacinės technologijos, ar jų pakanka (lygis ir kiekis); c) darbo (katedros, fakulteto, universiteto) bibliotekoje sąlygos (ar užtenka vietų ir literatūros, ar yra internetinis ryšys, kt.), sąveika tarp personalo (dalyko dėstytojų) ir bibliotekų tarnybų; d) apytikslė suma lėšų, skirtų (per penkerius metus) šios krypties studijų laboratorinei įrangai sukurti ir atnaujinti; e) vieno studento studijų kaina pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 836 (Žin., 2001, Nr ) patvirtintą metodiką; jei įmanoma, reikėtų palyginti su realia kaina; f) socialinė parama studentams (stipendijos, bendrabučiai, neįgaliųjų galimybės), ar dirbantiems studentams pavyksta darbą suderinti su studijomis. , Šiauliai Pranešėjas, „Pranešimo pavadinimas”

17 PROGRAMŲ SAVIANALIZĖS SUVESTINĖ
6.10. Išoriniai santykiai Jei šios krypties studijos vyksta ir kitur Lietuvoje, nustatoma, ar jos dera su kitų aukštųjų mokyklų programomis, ar įmanoma studentų migracija tarp šių mokyklų. Nustatoma, kuo programos skiriasi nuo panašių kitose aukštosiose mokyklose vykdomų programų. Aprašomi pastarųjų metų programų vykdytojų ryšiai su kitų aukštųjų mokyklų, pramonės, mokslo, meno, kultūros ir kitomis įstaigomis. Analizuojami duomenys apie dalyvavimą tarptautinėse studentų ir akademinio personalo mainų programose; dalyvavimas mainuose, grindžiamuose tiesioginiais katedrų dėstytojų ryšiais. , Šiauliai Pranešėjas, „Pranešimo pavadinimas”

18 PROGRAMŲ SAVIANALIZĖS SUVESTINĖ
11. Grįžtamasis ryšys Nustatoma, kokie ryšiai su darbdaviais, profesinėmis asociacijomis ar sistemingi, ar padėjo formuoti bei tobulinti studijų programas. Darbdavių nuomonė apie absolventus. Studentų nuomonė apie programas ir atskirus dalykus bei dėstymo kokybę (apklausos anketos). Ryšiai su absolventais, ar jie dalyvauja tobulinant programas. 12. Vidinis studijų kokybės užtikrinimas b Analizuojama, kaip programų kokybė tikrinama ir vertinama katedrose, nustatomas vertinimo periodiškumas ir studentų įtraukimas. Pažymima, kaip pritaikomi įvertinimo rezultatai. Nustatoma, kas atsakingas už programų atnaujinimą ir kaip ta atsakomybė pasireiškia. Ar atsižvelgta į ankstesnių vidinių ir išorinių vertinimų siūlymus ir pastabas? , Šiauliai Pranešėjas, „Pranešimo pavadinimas”


Atsisiųsti ppt "STUDIJŲ KOKYBĖS VIDINIO VERTINIMO IŠVADOS, JŲ FORMULAVIMAS"

Panašios pateiktys


Google reklama