Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Vidaus audito standartai

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "Vidaus audito standartai"— Pateikties kopija:

1 Vidaus audito standartai
Parengti 1941 m. Rengėjas – Vidaus auditorių institutas – The institute of internal Auditors (IIA) Lietuvoje – Vidaus auditorių institutas, 2001 m. Vidaus audito profesinės praktikos standartai Paskutinieji VAPPS papildymai ir pakeitimai paskelbti 2003 m. Įsigaliojo nuo 2004 m. sausio 1 d.

2 Standartų turinys Kokybės standartai (grupė Nr.1000);
Veiklos standartai (grupė Nr.2000); Diegimo standartai (žymimi – nnnn.Xn). A – vertinimo (assurance) veiklos Diegimo standartai C – konsultavimo (consulting) veiklos Diegimo standartai

3 Apibrėžimai Kokybės standartai apibūdina organizacijų ir šalių, atliekančių vidaus auditą, ypatybes. Veiklos standartai nusako vidaus audito veiklos pobūdį ir apibrėžia kriterijus, kuriais remiantis vertinamos vidaus audito paslaugos. Kokybės ir veiklos standartai skirti visai audito veiklai. Diegimo standartai skirti konkretiems audito tipams – po vieną rinkinį kiekvienai pagrindinei audito rūšiai Kokybės ir veiklos standartai sudaro vieną rinkinį

4 VAPPS 1000 - tikslai, įgaliojimai ir atsakomybė
Turi būti oficialiai apibrėžti organizacijos valdybos patvirtintuose nuostatuose Vidaus audito veikla turi būti nepriklausoma, vidaus auditoriai, atlikdami auditą, turi būti objektyvus. Audito vadovas turi atsiskaityti tokio lygio organizacijos vadovams, kurie gali garantuoti, kad bus sudarytos sąlygos tinkamai atlikti auditoriaus pareigas. Auditoriams neturi būti daromas poveikis nustatant audito apimtį ir pateikiant audito rezultatus.

5 VAPPS 1000 - tikslai, įgaliojimai ir atsakomybė
Vidaus auditoriai turi būti nešališki ir vengti interesų konflikto. Vidaus auditoriai neturi vertinti tos veiklos, už kurią jie anksčiau buvo tiesiogiai atsakingi Vidaus auditoriai gali teikti konsultavimo paslaugas, susijusias su veikla, už kurią jie buvo atsakingi anksčiau.

6 Profesionalumas ir pareiga atidžiai atlikti auditą
Auditas turi būti atliekamas profesionaliai ir kruopščiai Vidaus auditoriai turi turėti žinių, įgūdžių ir kitų sugebėjimų, reikalingų auditoriaus pareigoms atlikti Audito vadovas turi pasirūpinti, kad būtų gauta kompetentingų patarimų ir parama Vidaus auditorius privalo turėti pakankamai žinių, kad sugebėtų nustatyti galimą klastotę

7 Pareigingumas Vidaus auditoriai turi dirbti kruopščiai ir kvalifikuotai Vidaus auditorius turi atidžiai įvertinti: darbo apimtį, reikalingą audito tikslams pasiekti; tikrinamų sričių santykinį sudėtingumą, reikšmingumą ir svarbą; organizacijos valdymo, kontrolės ir rizikos valdymo procesų tinkamumą ir veiksmingumą; reikšmingų klaidų ir reikalavimų nesilaikymo ar nevykdymo tikimybę; audito išlaidas ir tikėtiną naudą.

8 Audito kokybės vertinimo ir tobulinimo programa
Audito vadovas turi parengti ir vykdyti vidaus audito kokybės vertinimo ir tobulinimo programą Šią programą sudaro pačių auditorių atliekamas nuolatinis audito kokybės stebėjimas ir periodiniai vidiniai ir išoriniai audito kokybės vertinimai. Vidinis įvertinimas tai: pačių vidaus auditorių atliekamas nuolatinis vykdomo audito kokybės stebėjimas; periodinės apžvalgos, kurias atlieka patys auditoriai (savikontrolė) arba kurias atlieka kiti tos pačios organizacijos darbuotojai

9 Audito kokybės vertinimo ir tobulinimo programa
Išorinis įvertinimas Išorinis įvertinimas – tai audito kokybės priežiūros proceso apžvalga ir įvertinimas, kurį turi atlikti kvalifikuotas nepriklausomas išorės vertintojas arba jų grupė ne rečiau kaip vieną kartą per penkerius metus. Audito vadovas turi informuoti organizacijos valdybą apie išorinio įvertinimo rezultatus.

10 Vadovavimas vidaus audito veiklai
Vadovavimo tikslas – kurti pridėtinę vertę. Auditų planavimas: Audito vadovas turi parengti auditų planą, remdamasis organizacijos rizikos įvertinimu, ir pagal tai nustatyti vidaus audito veiklos prioritetus, atitinkančius organizacijai keliamus tikslus. Išteklių valdymas: Audito vadovas turi pasirūpinti, kad numatyti ištekliai būtų pakankami, tinkami bei naudingai paskirstyti Politika ir procedūros: Audito vadovas turi nustatyti vidaus audito veiklos politiką ir procedūras. Audito vadovas turi periodiškai atsiskaityti valdybai

11 Audito pobūdis Vidaus audito funkcija –vertinti ir padėti gerinti rizikos valdymo, kontrolės ir organizacijos valdymo procesus Rizikos valdymas: Vidaus auditas turi padėti organizacijai nustatyti ir įvertinti reikšmingą riziką bei prisidėti prie rizikos valdymo ir kontrolės sistemos gerinimo Vidaus auditoriai turi įvertinti riziką, susijusią su organizacijos valdymu, jos veikla, informacinėmis sistemomis, atsižvelgdami į: finansinės ir veiklos informacijos patikimumą ir teisingumą; veiklos procesų veiksmingumą ir efektyvumą turto apsaugą; įstatymų, taisyklių ir sutarčių laikymąsi.

12 Kontrolė Vidaus auditas turi padėti organizacijai vykdyti veiksmingą kontrolę, vertindamas kontrolės sistemos efektyvumą ir veiksmingumą bei skatindamas nuolat ją gerinti Vidaus auditoriai turi įvertinti, kaip vykdomi organizacijos suplanuoti veiklos ir programų tikslai ir uždaviniai Vidaus auditoriai turi peržiūrėti veiklą ir programas, įvertinti, kokiu mastu jų rezultatai atitinka iškeltus tikslus bei uždavinius ir nustatyti, ar veikla ir programos įgyvendinamos arba vykdomos taip, kaip buvo numatyta.

13 Kontrolė Kontrolė turi būti vertinama vadovaujantis tinkamais kriterijais. Vidaus auditoriai turi įvertinti, ar vadovybė nustatė tinkamus kriterijus, Ar tikslai ir uždaviniai yra tinkamai įgyvendinti. Jei kriterijai netinkami, vidaus auditoriai turi padėti vadovybei parengti tinkamus vertinimo kriterijus.

14 Organizacijos valdymas
Vidaus audito funkcija – vertinti organizacijos valdymo procesą ir teikti atitinkamas rekomendacijas, kaip jį pagerinti, kad būtų pasiekti šie tikslai: organizacijoje būtų skatinama laikytis atitinkamų elgesio normų ir vertybių; gerėtų atskaitomybė ir vadovavimas organizacijos veiklai; organizacijoje tarp atitinkamų veiklos sričių darbuotojų būtų veiksmingai keičiamasi informacija apie riziką ir kontrolę; valdyba, vadovybė ir vidaus bei išorės auditoriai veiksmingai derintų savo veiklą ir dalintųsi informacija.

15 Audito planavimas Plano turinys: Audito apimtis, tikslai,
laiko grafikas skiriami ištekliai Rengiant audito planą reikia išanalizuoti: tikrinamos veiklos tikslus ir veiklos kontrolės priemones; reikšmingą riziką, susijusią su tikrinama veikla, jos tikslais, ištekliais ir operacijomis, bei priemones, kurias taikant išlaikomas priimtinas rizikos lygis; tikrinamos veiklos rizikos valdymo ir kontrolės sistemų veiksmingumą bei jų ir etaloninės (standartinės) kontrolės schemos ar modelio atitikimą; galimybes reikšmingai pagerinti tikrinamos veiklos rizikos valdymo ir kontrolės sistemas.

16 Audito programa Vidaus auditoriai turi parengti audito programas, kuriose būtų surašyti veiksmai, kaip bus pasiekti audito tikslai. Audito programoje turi būti surašytos audito metu numatomos atlikti informacijos rinkimo, analizės, vertinimo ir dokumentavimo procedūros. Audito programa turi būti patvirtinta prieš pradedant ją įgyvendinti, o visi jos pakeitimai nedelsiant patvirtinami. Konsultavimo programų forma ir turinys priklauso nuo konsultavimo paslaugų pobūdžio.

17 Audito ir Standartų neatitikimo atskleidimas
Jei atliekant auditą nebuvo laikomasi Standartų, pateikiant audito ataskaitą reikia nurodyti: standartus, kurių nebuvo laikomasi; standartų nesilaikymo priežastis; standartų nesilaikymo poveikį audito rezultatams galutinė audito ataskaita turi būti pateikta vadovams, kurie gali garantuoti, kad audito rezultatai bus tinkamai apsvarstyti ir kad bus imtasi reikiamų veiksmų.

18 Pažangos stebėjimas Audito vadovas turi nustatyti ir įdiegti tvarką, kaip turi būti stebimas vadovybei pateiktų pasiūlymų įgyvendinimas. Audito vadovas turi įdiegti poauditinės veiklos procesą, kurio metu būtų stebima ir nustatoma, ar vadovybė sėkmingai įgyvendina numatytus veiksmus trūkumams ištaisyti arba gauti patvirtinimą, kad vadovybė prisiėmė riziką nesiimti jokių veiksmų. Vidaus auditoriai turi stebėti, kaip įgyvendinami konsultacijų metu pateikti pasiūlymai, jeigu dėl to buvo sutarta su klientu.

19 Rizikos prisiėmimas Jei audito vadovas mano,
kad vadovybė prisiėmė tokio lygio riziką, kuri gali būti nepriimtina organizacijai, jis turi šį klausimą aptarti su vadovybe. Jei nepavyksta priimti bendro sprendimo dėl liekamosios rizikos, audito vadovas kartu su vadovybe apie tai turi informuoti valdybą, kad ši priimtų galutinį sprendimą.


Atsisiųsti ppt "Vidaus audito standartai"

Panašios pateiktys


Google reklama