Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

Pateiktis įkeliama. Prašome palaukti

KRIZIŲ VALDYMAS MOKYKLOJE

Panašios pateiktys


Pateikčių temos: "KRIZIŲ VALDYMAS MOKYKLOJE"— Pateikties kopija:

1 KRIZIŲ VALDYMAS MOKYKLOJE
Krizės – tai incidentai, kurie kelia grėsmę organizacijos ateičiai. Tai rizika netekti galimybių tęsti įprastinę veiklą, išlaikyti gerą reputaciją ir klientų pasitikėjimą, gerinti finansinius rezultatus ir darbuotojų lojalumą. Krizės – kaip pjesės: jų scenarijų nėra daug, tačiau kiekvienos iš jų „atlikimas“ – unikalus. Krizė visada paliečia žmones, susijusius su ją išgyvenančia organizacija ar asmeniu. Krizių metu pasikeičia žmonių elgesys ir būdai, kaip jie priima sprendimus

2 KRIZIŲ VALDYMAS MOKYKLOJE
Galimų krizių priežastys: Katastrofos; Aplinkos sukeltos  krizės; Teisiniai procesai; Vadovų atleidimas; Finansiniai nuostoliai; Tarnybiniai prasižengimai; Nelaimingi atsitikimai; Diskriminacija; Kita.

3 KRIZIŲ VALDYMAS MOKYKLOJE
Tam, kad krizės būtų įveiktos sėkmingai, būtina: profesionali situacijos analizė, operatyvus planavimas, nuolatinės konsultacijos su pasitelktais specialistais

4 KRIZIŲ VALDYMAS MOKYKLOJE
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsaymas Nr.ISAK– 1374 “Krizių valdymo mokyklose tvarkos aprašas”

5 KRIZIŲ VALDYMAS MOKYKLOJE
Krizė mokykloje – netikėtas ir/ar pavojingas įvykis, sutrikdantis įprastą mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiantis visą ar didesnę mokyklos bendruomenės dalį. Krizės valdymas mokykloje – veiksmai, kuriuos atlieka mokyklos krizių valdymo komanda ir savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos krizių valdymo komanda krizės mokykloje metu siekdama įveikti krizės sukeltas problemas ir teikti bendruomenei veiksmingą pagalbą.

6 KRIZIŲ VALDYMAS MOKYKLOJE
Komandos narių atsakomybė: Administracijos atstovas: Sukviečia bendrą mokyklos darbuotojų susirinkimą, kurio metu pristato postvencinės veiklos koordinatorių ir supažindina su jo įgaliojimais, Pateikia mokyklos darbuotojams informaciją apie įvykį, Palaiko ryšį su mokyklos steigėju, informuoja apie įvykį, Sprendžia mokyklos darbo organizavimo klausimus, Kontroliuoja faktų sklaidą, Informuoja velionio šeimos narius

7 KRIZIŲ VALDYMAS MOKYKLOJE
Prevencinės veiklos koordinatorius: Informuoja mokytojus, kaip jie turėtų pranešti mokiniams apie įvykį, Užtikrina, kad mokiniai apie įvykį būtų informuojami visose klasėse vienu metu, Teikia pasiūlymus mokyklos vadovui dėl mokyklos darbo organizavimo, dalyvavimo laidotuvėse, Užmezga ryšius su visomis organizacijomis ir bendruomenės struktūromis, galinčiomis padėti mokyklai krizės atveju, Kreipiasi pagalbos į galimus konsultantus, Koordinuoja krizės įveikimo procesą mokykloje (kaupia informaciją apie labiausiai įvykio paveiktus asmenis, pagalbos teikimą ir pan.).

8 KRIZIŲ VALDYMAS MOKYKLOJE
Atsakingas už informacijos sklaidą ir bendravimą su žiniasklaida: Apibrėžia žiniasklaidos atstovų buvimo mokykloje galimybes, Numato bendravimo su žiniasklaida vietą ir laiką, Parengia preliminarias žiniasklaidos informavimo gaires, Informuoja mokyklos bendruomenę apie savo funkcijas ir paprašo individualiai neteikti žurnalistams informacijos.

9 KRIZIŲ VALDYMAS MOKYKLOJE
Atsakingas už mokyklos bendruomenės narių švietimą: Pateikiama informacija apie psichologinės pagalbos galimybes( kokiomis formomis) Nurodomi konkretūs pagalbos šaltiniai mokykloje ir bendruomenėje(adresai, telefonai, laikas Kita

10 KRIZIŲ VALDYMAS MOKYKLOJE
Atsakingas už velionio paminėjimą ir laidotuvių organizavimą; Atsakingas už bendravimą su velionio tėvais; Atsakingas už mokyklos bendruomenės narių švietimą.

11 KRIZIŲ VALDYMAS MOKYKLOJE
Nepriklausomai nuo to kas įvyko – visada svarbu: Greitai susiburti ir imtis veiksmų; Veikti išvien su mokyklos administracija; Pasirūpinti visais, kam reikia pagalbos; Dalytis informacija.

12 KRIZIŲ VALDYMAS MOKYKLOJE
Pagrindiniai veiksmai po įvykio: Nedelsiant: Sukviesti krizių komandą, prisiminti funkcijas ir atsakomybę, Sukviesti mokytojų pasitarimą, instruktuoti mokytojus apie tai, kaip reikėtų pateikti informaciją mokiniams, Siūlyti esmines rekomendacijas, kaip organizuoti velionio pagerbimą, Pateikti rekomendacijas, kaip padėti vaikams reikšti emocijas ir reaguoti apie įvykį, Priminti pagrindines krizių komandos narių funkcijas, aptarti elgesį su žiniasklaida, suteikti informaciją apie tai, kur ir kaip bus teikiama pagalba tiems, kuriems jos reikia (atmintinės) suteikti neatidėliotiną pagalbą tiems kuriems jos labiausiai reikia, pasikalbėti su velionio artimaisiais, pirmosios dienos pabaigoje aptarti pagrindinius dienos įvykius, parengti sąrašą asmenų, kuriems reikia pagalbos, numatyti svarbiausius kitos dienos veiksmus

13 KRIZIŲ VALDYMAS MOKYKLOJE
Kitą dieną: identifikuoti labiausiai paveiktus asmenis, organizuoti tolesnį pagalbos teikimą mokyklos bendruomenės nariams (individualias ir grupines konsultacijas) aptarti dalyvavimą laidotuvėse, vykdyti šviečiamąją veiklą, slopinti gandus, aptarti tėvų informavimo ir prevencinio švietimo klausimus, dienos pabaigoje aptarti pagrindinius įvykius, numatyti tolesnius veiksmus.

14 KRIZIŲ VALDYMAS MOKYKLOJE
Vėlesnėmis pirmosios savaitės dienomis: Organizuoti trumpus situacijos aptarimus, Tęsti numatytų pagalbos priemonių įgyvendinimą

15 KRIZIŲ VALDYMAS MOKYKLOJE
REKOMENDACIJOS DARBUI SU MOKINIAIS: Sudaryti sąlygas individualiam ar grupiniam konsultavimui; Užtikrinti, kad mokykla kiek įmanoma greičiau grįžtų prie normalaus darbo ritmo; Ypatingą dėmesį skirti mokiniams, esantiems padidintoje rizikos grupėje;

16 KRIZIŲ VALDYMAS MOKYKLOJE
ŠOKAS REAKCIJA KALTĖ PYKTIS NERIMAS SUSITAIKYMAS

17 KRIZIŲ VALDYMAS MOKYKLOJE
KADA REIKIA NUKREIPTI KONSULTACIJAI Kai mokinys pateikia problemą, kuri yra už mokytojo kompetencijos ribų; Kai tarp mokytojo ir mokinio yra asmeniniai skirtumai; Kai dėl kažkokių priežasčių mokinys nenori savo problemos patikėti mokytojui; Jei po kažkurio laiko mokytojas pradeda netikėti, kad jo bendravimas su mokiniu bus efektyvus.

18 KRIZIŲ VALDYMAS MOKYKLOJE
BENDRAVIMAS SU ŽINIASKLAIDA SU KURIAIS LEIDINIAIS BUS BENDRAUJAMA, SU KURIAIS - NE; KOKIE ASMENYS SUTEIKS INFORMACIJĄ; KOKIA INFORMACIJA BUS PATEIKTA IR KAIP TAI BUS DAROMA; KADA IR KUR VYKS SUSITIKIMAS SU ŽURNALISTAIS.


Atsisiųsti ppt "KRIZIŲ VALDYMAS MOKYKLOJE"

Panašios pateiktys


Google reklama